HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-680 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 26 d. Nr. D1-240

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS („MAŽOJI RENOVACIJA“)“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindamas 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, 5.1 papunktį ir įgyvendindamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 1.3 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paraiškoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                      Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu

Nr. D1-680 (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. liepos 26 d.

įsakymo Nr. D1-240 redakcija)

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS („MAŽOJI RENOVACIJA“)“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Klimato kaitos programos priemonės Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paraiškų teikimo, vertinimo, subsidijų skyrimo ir daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų (toliau – Projektas) priežiūros tvarką ir sąlygas.

2.    Subsidijos teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonės aprašas), III skyriaus 1.3 papunktį, kuriame numatyta skirti lėšas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energinį efektyvumą.

3.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas subsidijoms.

4.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas, vykdo Projektų atranką, vertinimą, subsidijų skyrimą ir Projektų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Pažangos priemonės aprašu.

5.    Ministerija, skirdama Programos lėšas subsidijoms, o Agentūra, vykdydama paraiškų vertinimą, subsidijų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 10 metų pasibaigus projektui, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

6.    Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Paramos gavėjas – daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas arba šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus.

6.2. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d..

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI SUBSIDIJĄ

 

7.    Įgyvendinus Projektą, paramos gavėjams teikiama Tvarkos apraše nustatyto dydžio subsidija.

8.    Subsidijos dydis:

8.1. Jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai, subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

8.2. Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, subsidija apskaičiuojama taip: 

8.2.1.   iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

8.2.2.   iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

8.2.3.   iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė;

8.2.4.   subsidija padidinama 15 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas (LT021 Alytaus apskritis, LT022 Kauno apskritis, LT023 Klaipėdos apskritis, LT024 Marijampolės apskritis, LT025 Panevėžio apskritis, LT026 Šiaulių apskritis, LT027 Tauragės apskritis, LT028 Telšių apskritis, LT029 Utenos apskritis); subsidija padidinama 5 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas (LT011 Vilniaus apskritis).

9.    Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt skelbiamais įkainiais arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina.

10Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta Pažangos priemonės apraše.

11Pareiškėju gali būti:

11.1.    daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

11.2.    savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;

11.3.    šilumos tiekėjas;

11.4.    kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

12Sąlygos gauti subsidiją:

12.1.    Paramos gavėjai turi būti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai arba šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, kuriam netaikomi Tvarkos aprašo 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nustatyti reikalavimai, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 36.11 papunktyje.

12.2.    Projektas gali būti įgyvendinamas daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus.

12.3.    Parama teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra pritarę Projekto įgyvendinimui.

12.4.    Paramos gavėjai turi būti įgalioję pareiškėją įgyvendinti Projektą Agentūros direktoriaus nustatytos formos pavedimo sutartimi, o jeigu Projekto pareiškėjas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, jis įgaliojamas protokoliniu sprendimu, kuriame nurodytos Projektu įgyvendinamos priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl Projekto finansavimo užtikrinimo.

13Paramos gavėjams pagal šią Priemonę subsidija teikiama vieną kartą tam pačiam daugiabučiam namui apmokant ar kompensuojant patirtas išlaidas Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

14Jei atnaujinamas daugiabučio namo šilumos punktas naudojamas šilumai tiekti daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tai paraiškoje, jeigu yra šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos (projektavimo), reikia numatyti įrengti atskirus šilumos punktus visiems namams. Tokiais atvejais sprendimą dėl Projekto (-ų) įgyvendinimo kiekvienas daugiabutis namas priima atskirai, jeigu daugiabučio (-ų) namo (-ų) šilumos punktas nuosavybės teise priklauso daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkams. Šis reikalavimas dėl sprendimo priėmimo netaikomas, jeigu daugiabučio (-ų) namo (-ų) šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir (ar) atnaujinamas pagal privalomuosius reikalavimus.

15Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, nurodomi Tvarkos apraše; atitiktį šiems reikalavimams Agentūra gali patikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais. Jei dėl objektyvių priežasčių dokumentai yra neprieinami, norėdama įvertinti pareiškėjo atitiktį reikalavimams, Agentūra gali kreiptis į pareiškėją su nurodymu pateikti privalomus dokumentus.

16Laikotarpis, per kurį vykdomos Projekto įgyvendinimo veiklos (pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas), turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo Agentūros direktoriaus įsakymo, kuriuo priimtas sprendimas pareiškėjui skirti finansavimą, įsigaliojimo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros sprendimu gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 6 mėnesiams, jeigu pareiškėjas negalėjo įgyvendinti Projekto dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių. Priėmusi sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, Agentūra apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS).

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

17Projekto išlaidos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui laikomos tinkamomis finansuoti, kai yra patirtos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, įsigaliojimo dienos. Projekto išlaidos iki finansavimo Projektui skyrimo daromos pareiškėjo rizika.

18Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

18.1.    bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, negalinčių reguliuoti šilumos suvartojimo pastate priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla. Jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos Tvarkos aprašo 18.2–18.4 papunkčiuose;

18.2.    šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;

18.3.    individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;

18.4.    karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

19Kai paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

19.1.    nuosavybės teise valdomo elevatorinio šilumos punkto keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar seno susidėvėjusio automatinio šilumos punkto, negalinčio reguliuoti šilumos suvartojimo pastate priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos;

19.2.    šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;

19.3.    individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;

19.4.    karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

20Įgyvendinus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo Projektą, turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nurodytus energinio efektyvumo rodiklius.

21Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

21.1.    pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti), išlaidos.

21.2.    žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

21.3.    nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

21.4.    transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

21.5.    paskolos suteikimo ar grąžinimo, palūkanų už gautą paskolą išlaidos;

21.6.    naudoto turto įsigijimo išlaidos;

21.7.    išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu;

21.8.    išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar kurias finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

21.9.    sutarčių administravimo mokesčių išlaidos;

21.10.  sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;

21.11.  fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;

21.12.  projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos.

22Projekto subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į Projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus.

23Jeigu daugiabučiame name, kuriame įgyvendinamas Projektas, nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo ūkinę veiklą, subsidijos tai Projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre. Jei skiriama individualios valstybės pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c) punkte nustatytas ribas, informaciją apie skirtą tokią pagalbą Agentūra per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia Ministerijai, kuri per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos skelbia ją Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.

24Pagal Tvarkos aprašą, šilumos tiekėjams, nuosavybės teise valdantiems šilumos punkto įrenginius, teikiama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnį. Valstybės pagalbos efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, suderinamos su vidaus rinka. 

25Agentūra tikrina Projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnyje nustatytiems reikalavimams pagal Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (Tvarkos aprašo 3 priedas). 

26Parama neteikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

27Pagal Tvarkos aprašą, subsidija neteikiama, jei valstybės pagalbos gavėjas ir (ar) pareiškėjas atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį, nurodytą Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

28Teikiant valstybės pagalbą, turi būti laikomasi skaidrumo reikalavimų, nustatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 straipsnyje.

29Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su: 

29.1.    bet kokia kita valstybės pagalba (ir pagalba išduodant nemokamus apyvartinius taršos leidimus, projektams, įtrauktiems į Lietuvos Respublikos paraišką Europos Komisijai dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu“), jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

29.2.    bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai. 

30Pagal Tvarkos aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 46 straipsnio 3 ir 4 dalyse. 

31Įgyvendinančioji institucija vertindama paraišką patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Priėmusi sprendimą finansuoti Projektą, Agentūra registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO

 

32Ministerijai patvirtinus Pažangos priemonės aprašą, Agentūra suderina su Ministerija kvietimo datą ir savo interneto svetainėje www.apva.lt skelbia kvietimą (toliau – kvietimas) teikti paraiškas ir kitą reikalingą informaciją.

33Paraiškos ir pridedamų dokumentų elektroninės versijos teikiamos per APVIS.

34Pareiškėjai APVIS paraiškos formoje turi užpildyti visą prašomą informaciją ir pridėti Tvarkos aprašo 35 ir 36 punktuose nurodytus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus, priklausomai nuo to, kokius juos turi pateikti pareiškėjas.

35Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, pareiškėjas su paraiška privalo pateikti:

35.1.    kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjas, Projektu įgyvendinamos priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl Projekto finansavimo užtikrinimo;

35.2.    pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projektą įgyvendinti pavedama ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);

35.3.    Projektui įgyvendinti reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtintas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšų Projektui įgyvendinti);

35.4.    investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą;

35.5.    informaciją apie pastato esamą energijos suvartojimą (Tvarkos aprašo 1 priedas);

35.6.    pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduotą pažymą, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar senas susidėvėjęs, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto, teikiama tai pagrindžianti pažyma.

35.7.    pareiškėjo deklaraciją, nurodytą Agentūros kvietime;

35.8.    dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

36Kai paramos gavėjai yra šilumos tiekėjai, nuosavybės teise valdantys šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pareiškėjas su paraiška turi pateikti:

36.1.    Projektui įgyvendinti reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas paramos gavėjo sutikimas skirti lėšų Projektui įgyvendinti).

36.2.    dokumentą, įrodantį, kad paramos gavėjas nuosavybės teise valdo šilumos punkto įrenginius;

36.3.    investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą;

36.4.    informaciją apie esamą pastato energijos suvartojimą (Tvarkos aprašo 1 priedas);

36.5.    pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduotą pažymą, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar senas susidėvėjęs, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto, teikiama tai pagrindžianti pažyma;

36.6.    pareiškėjo deklaraciją, nurodytą Agentūros kvietime;

36.7.    informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Tvarkos aprašo 4 priedas);  

36.8.    smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008  m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (netaikoma, kai pareiškėjas yra didelė įmonė);

36.9.    pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui); 

36.10pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduotą dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus;

36.11.  butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritaria priemonių, nurodytų Tvarkos aprašo 19.2–19.4 papunkčiuose, įgyvendinimui, kai Projektas įgyvendina šias priemones. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjas, Projektu įgyvendinamos priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl Projekto finansavimo užtikrinimo.

37Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

38Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal Priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos, gautos pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, nebevertinamos.

39Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 45 darbo dienas nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Vertinant paraišką nustatoma, ar ji tinkamai užpildyta, ar paramos gavėjas gali gauti subsidiją. Paraiškos, neatitinkančios Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, atmetamos. Pareiškėjui Agentūra per APVIS nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

40Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji užpildyta netinkamai, nepateikti arba netinkamai užpildyti visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai, nurodyti Tvarkos apraše, prašomos lėšos nepagrįstos ir neatitinka įkainių, skelbiamų Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, bet ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, patikslinti paraišką, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

41Jei per APVIS siunčiamame pranešime nurodytą paraiškos patikslinimo terminą paraiška nepatikslinama ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, ligos atvejis), paraiška atmetama. Paraiškos atmetimo priežastys nurodomos per APVIS.

42Paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami.

43Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos vertinimo pabaigos priima sprendimą dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo ir sudaro finansuojamų Projektų sąrašą. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Sprendimas skirti finansavimą skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, Projektų pavadinimai, skirta subsidija. Agentūra per APVIS informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo.

44Pareiškėjas bet kuriuo metu po finansavimo skyrimo turi teisę atsisakyti Projektui skirto finansavimo. Apie tai jis informuoja Agentūrą pateikdamas prašymą per APVIS, nurodydamas atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant ir vertinant paraišką. 

45Pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, nurodytų pateiktoje paraiškoje, pareiškėjo deklaracijoje ir Tvarkos apraše. Pareiškėjui nevykdant šių reikalavimų, Agentūra turi teisę priimti sprendimą sustabdyti kompensacinės išmokos teikimą, sumažinti išmokamą kompensacinę išmoką, susigrąžinti išmokėtą kompensacinę išmoką arba taikyti finansines korekcijas.

46Pareiškėjai pirkimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

47Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

48Subsidija teikiama šiais būdais:

48.1.    kompensuojant, kai pareiškėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas;

48.2.    apmokant sąskaitas, kai pareiškėjas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju pareiškėjas, gavęs lėšas, per 5 darbo dienas išmoka jas rangovui ir Agentūrai per APVIS pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą.

49Įgyvendinęs Projektą iki jo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, pareiškėjas per APVIS Agentūrai teikia mokėjimo prašymą kartu su Tvarkos aprašo 51 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais.

50Tinkamos išlaidos, jas patvirtinantys dokumentai pateikiami ir įforminami pagal Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatas.

51Įgyvendinęs Projektą, pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu Agentūrai privalo pateikti sąskaitas (kai prašoma apmokėti patirtas ir neapmokėtas išlaidas) arba atliktų darbų išlaidas ir jų apmokėjimą (jeigu prašoma patirtas išlaidas kompensuoti) pagrindžiančius dokumentus, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jį privaloma pateikti Statybos įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą, jei jį privaloma pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ir kitus Agentūros prašomus pateikti dokumentus, jų nuorašus (kopijas) arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui ir Projekto įgyvendinimo užbaigimui įvertinti.

52Agentūra patikrina mokėjimo prašymą vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais Projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir patirtas išlaidas įrodančiais dokumentais ir vizualiai įvertina darbų atlikimo faktą Projekto įgyvendinimo vietoje.

53Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali išmokėti pareiškėjui subsidijos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai, mokėjimo prašymas atmetamas.

54Subsidiją Agentūra sumoka ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat – jei Agentūra, atlikusi patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, neranda trūkumų. Patikrą vietoje atlieka Agentūros darbuotojas (-ai) Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

55Agentūra subsidiją perveda į pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytą paramos gavėjų kaupiamųjų lėšų sąskaitą ir (arba) į šilumos tiekėjo, nuosavybės teise valdančio šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, atsiskaitomąją sąskaitą, arba į pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu jis subsidiją pagal pavedimo sutartyje nurodytas sąlygas išmoka paramos gavėjams arba už paramos gavėjus yra padengiami kreditiniai ir (ar) finansiniai įsipareigojimai ta suma, kuri priklauso kiekvienam paramos gavėjui, jeigu Projektui įgyvendinti buvo gautas kreditas arba prisiimti kitokie finansiniai įsipareigojimai.

56Neteisingai apskaičiuotą ir paramos gavėjui ir (ar) pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas įsipareigoja grąžinti per 10 darbo dienų nuo Agentūros pareikalavimo dienos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57Agentūra apskaičiuoja kiekvieno Projekto sutaupytos energijos ir ŠESD kiekį. Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal faktines šilumos sąnaudas perskaičiuojant jas norminio šildymo sezono (jo trukmė ir išorės oro vidutinė temperatūra yra lygi trisdešimties metų laikotarpio šildymo sezono trukmės ir išorės oro temperatūros vidurkiui, išmatuotam meteorologijos stotyje, esančioje arčiausiai tikrinamo objekto) metams vadovaujantis energinio efektyvumo rodikliais, įgyvendinus Projektus (Tvarkos aprašo 2 priedas). Sutaupytos energijos kiekis paverčiamas į ŠESD. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 dienos Agentūra pateikia Ministerijai apibendrintą informaciją apie Programos lėšomis finansuotus Projektus, sutaupytą ŠESD kiekį. Agentūra informaciją apie Projektų įgyvendinimo rezultatus (sutaupytą energijos ir ŠESD kiekį) gali teikti su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms.

58Paaiškėjus, kad pareiškėjas teisei į subsidiją ir (ar) jos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus duomenis arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė subsidija, arba subsidija negalėjo būti suteikta, arba Projektas neįgyvendintas per nustatytą Projektui įgyvendinti laikotarpį, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša finansuotojui, jeigu suteiktas lengvatinis kreditas, ir pareiškėjui. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjai privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir (ar) permokėta suma iš pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

_____________________

 

part_56008fa35b314e4680a7613de1fa1570_end


 

Klimato kaitos programos priemonės

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir

karšto vandens sistemų modernizavimas

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ESAMAS PASTATO ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

 

Lentelėje pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys.

Kai karšto vandens ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, nurodomas mėnesinis suvartoto karšto vandens kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis (kWh); jei skaitiklio nėra, nurodomas vandens, tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekis (m3).

Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiam namui, atskirus šilumos punktus numatoma įrengti visuose statiniuose, – šiuo atveju lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai.

 

Laikotarpis

Suvar-totos šilumos kiekis per mėnesį, kWh

Suvartoto vandens kiekis per mėnesį, m3

Laikotarpis

Suvartotos šilumos kiekis per mėnesį, kWh

Suvartoto vandens kiekis per mėnesį, m3

Laikotarpis

Suvartotos šilumos kiekis per mėnesį, kWh

Suvartoto vandens kiekis per mėnesį, m3

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

 

part_b1891ee0ecab4e02a530a0c46f4e7a24_end


 

Klimato kaitos programos priemonės

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir

karšto vandens sistemų modernizavimas

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo

2 priedas

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO RODIKLIAI ĮGYVENDINUS DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTĄ

 

 

Eil. Nr.

Modernizavimo priemonė

Energinis efektyvumas, procentais

1.

Elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas

8

2.

Termostatinių ventilių, daliklių ar individualių apskaitos prietaisų įrengimas

10

3.

Šildymo sistemų balansavimas

5

4.

Karšto vandens sistemų balansavimas

5

5.

Vamzdynų šiltinimas (izoliavimas)

2

6.

Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas

0

 

________________

 

part_181a1bdafd014a208ae5f63ce00ec672_end


 

Klimato kaitos programos priemonės

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir

karšto vandens sistemų modernizavimas

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas), I skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnis „Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“.

 

 

II. Duomenys apie paraišką arba Projektą

Paraiškos arba Projekto numeris

 

Pareiškėjo arba Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnio „Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ reikalavimams

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

 

Bendrieji reikalavimai

 

1.         

Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies

c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

2.         

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas vietoje importuojamų prekių? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

3.         

 

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą MVĮ gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos pagalbos schemas? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

4.         

 

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produki gamybos sektoriujeii, išskyrus regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

5.         

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimoiii ir prekybos jais sektoriuje šiais atvejais: kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį; kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies

c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

6.         

 

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

7.         

Tuo atveju, jei pareiškėjas veikia ir 3, 4, ir 5 punkte nurodytuose sektoriuose ir sektoriuose, kurie įtraukti į Reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą bus užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų suteikta pagalba į Reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa)

□ Taip

□ Ne

 

 

8.         

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

9.         

Kokiai kategorijai priskiriamas Pareiškėjas? (Reglamento 1 priedas)

□ Taip

□ Ne

 

 

9.1.

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

9.2.

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

9.3.

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

10.       

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei?[i] (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies

c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

11.       

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

12.       

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

13.       

Ar pagalbos teikimas nėra susietas su pagalbos gavėjų galimybių naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse ribojimu. (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

14.       

Ar nėra viršijama investicinė pagalba aplinkos apsaugai: 15 mln. eurų vienos įmonės vienam investiciniam Projektui? (Reglamento 4 straipsnio

1 dalies s punktas)

□ Taip

□ Ne

 

 

15.       

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos arba nurodytos Reglamento 4 straipsnio 1 dalies s punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos schemas ir pagalbos Projektus?

□ Taip

□ Ne

 

 

16.       

Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti Reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

 

17.       

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis, atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

 

18.       

Ar laikomasi sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

19.       

Ar pagalba teikiama tinkamoms finansuoti papildomoms gamybos įrenginio išlaidoms, kaip tai numatyta Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnio 2 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

20.       

Ar teikiama arba suteikta valstybės pagalba atitinka visas Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnyje „Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ nustatytus reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

 

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

__________________________

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

____________

(Parašas)

_________

(Data)

part_6993f21a5bb1465fb0a26b01695dfc2f_end


 

Klimato kaitos programos priemonės

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir

karšto vandens sistemų modernizavimas

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo

4 priedas

 

INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO

ŠALTINIUS

 

1.  Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.

 

 

Planuojama gauti valstybės

pagalbos

suma

(ne iš APVA)

Gautos

valstybės pagalbos

suma

 

Valstybės pagalbos

teikėjas

(institucija)

Informacija apie

valstybės pagalbos suteikimą,

teikimo pagrindą

Valstybės pagalbos

suteikimo data

 

1.1. Materialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

1.2.  Nematerialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

1.3. De minimis pagalba

 

 

 

 

 

1.4.  Kita įvairių formų valstybės finansinė parama juridiniams

asmenims

 

 

 

 

 

 

2.  Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

 

2.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam Projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

2.2. Ar šis Projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius,

datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio Projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 

part_ef163cea1347489892914e27bbd2ac4b_end