LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. 4-844

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“, 29.6.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.6.4.2. mažmenine prekyba besiverčiančio juridinio asmens, kurio metinės pardavimo grynosios pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, ir fizinio asmens, kurio individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, paskutiniais finansiniais metais neviršijo 2 mln. eurų, parduotuvėje, kurios prekybos plotas ne didesnis kaip 120 m2;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas