VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos Respublikos PRODUKTŲ SAUGOS įstatymo pažeidimo BYLŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS aprašO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 1-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 7 punktu bei Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 1-21 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos produktų saugos bylų nagrinėjimo aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Neringa Ulbaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. 1-146

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO BYLŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS aprašAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo ir sankcijų už šio įstatymo pažeidimus skyrimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarką.

2. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas nagrinėja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus patvirtintu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentu, šiuo aprašu ir kitais teisės aktais.

 

II. BYLŲ DĖL PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMo PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka pateikus Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą (toliau – protokolas) su tyrimo medžiaga ar Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai gavus kontrolės institucijos surašytą protokolą su tyrimo medžiaga, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius paskiria Komisijos narį atsakingu už bylos medžiagos paruošimą ir pateikimą Komisijai.

5. Komisijos narys, atsakingas už bylos medžiagos paruošimą ir pateikimą Komisijai, iš jam pavaldaus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų ar darbuotojų paskiria posėdžio sekretorių.

6. Komisijos narys, atsakingas už bylos medžiagos paruošimą ir pateikimą Komisijai, turi teisę:

6.1 įpareigoti kontrolės instituciją, pagal kompetenciją surašiusią įstatymo pažeidimo protokolą, ar kitą instituciją pateikti papildomus įrodymus ar paaiškinimus raštu dėl nustatytų pažeidimų ir nurodyti įvykdymo terminą;

6.2 išsiųsti įtariamam pažeidėjui aprašo 4 punkte nurodyto protokolo nuorašą, jeigu jis nėra su minėtu protokolu susipažinęs, ir pareikalauti per nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu pateikti paaiškinimą bei nurodyti, sutinka ar nesutinka su protokolu dėl įstatymo pažeidimo;

6.3 bylų nagrinėjimo proceso dalyvių prašymu pareikalauti įrodymų, kurių jie negali gauti;

6.4 nuspręsti dėl specialisto iškvietimo;

6.5 atlikti kitus įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytus veiksmus, kurie reikalingi pasirengiant nagrinėti bylą.

7. Laikydamas, kad nėra kliūčių bylai nagrinėti, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius įtraukia bylos nagrinėjimą į bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkę.

8. Bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkė sudaroma ne vėliau kaip prieš 7 dienas, o siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga parengiama bei Komisijos nariams pateikiama susipažinti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki bylų nagrinėjimo posėdžio.

9. Įtraukus bylos nagrinėjimą į bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkę, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, iki paskirtos bylų nagrinėjimo posėdžio datos bylos nagrinėjimo proceso dalyviams ar jų atstovams išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma:

9.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas ir adresas;

9.2. bylos nagrinėjimo proceso dalyviai;

9.3. bylos nagrinėjimo posėdžio vieta ir laikas;

9.4. bylos, kurioje bylos nagrinėjimo proceso dalyvis kviečiamas dalyvauti, pavadinimas;

9.5. informacija apie tai, kad bylos nagrinėjimo proceso dalyviai privalo pateikti visus savo turimus byloje įrodymus;

9.6. tai, kad įtariamo pažeidėjo ir (ar) jo atstovo, jeigu jis buvo laiku ir tinkamai šio aprašo 9 punkte nustatyta tvarka informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, neatvykimas į bylos nagrinėjimą nekliudo ją nagrinėti;

9.7. bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pagrindinės procesinės teisės ir pareigos.

10. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviams pasiūloma susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, raštu pateikti paaiškinimus.

11. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai ar jų atstovai privalo raštu informuoti Komisiją apie savo adreso pasikeitimą bylos nagrinėjimo proceso metu. Nesant tokios informacijos, pranešimas siunčiamas aprašo 9 punkte nustatyta tvarka paskutiniu Komisijai žinomu proceso dalyvio adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos, buveinės adresu ir laikoma, kad bylos nagrinėjimo proceso dalyvis buvo laiku ir tinkamai informuotas, nors jis tuo adresu nebegyvena ar yra pakeitęs savo buveinę.

12. Neatidėliotinais atvejais, kai pateiktas į rinką produktas kelia rimtą ir tiesioginį pavojų vartotojų sveikatai, apraše numatyti pasirengimo bylos nagrinėjimui bei pažeidėjo informavimo apie bylos nagrinėjimą terminai netaikomi.

13. Bylų nagrinėjimo posėdžiai rengiami prireikus.

14. Bylų nagrinėjimo posėdyje nagrinėjamos bylos pagal protokolus, pateiktus su reikalingais įrodymais ar išvadomis ir pasiūlymais dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto, 8 straipsnio 1 punkto, 9 straipsnio 1 punkto, 10 straipsnio 1 punkto, 11 straipsnio 1 punkto ir 13 straipsnio 4 dalies 1 punkto pažeidimų.

15. Byla dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo posėdyje nagrinėjama tuomet, kai bylos nagrinėjimo posėdžio dalyviai apie bylos nagrinėjimo posėdžio laiką ir vietą buvo laiku ir tinkamai informuoti aprašo 9 punkte nustatyta tvarka. Nagrinėjant bylą dalyvauja kontrolės institucijos atstovas (-ai), ekspertai, specialistai ir kiti asmenys. Įtariamo pažeidėjo ir (ar) jo atstovo, jeigu jis buvo laiku ir tinkamai aprašo 9 punkte nustatyta tvarka informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, neatvykimas į bylos nagrinėjimą nekliudo ją nagrinėti.

16. Juridinio asmens atstovais pagal įstatymą laikomi institucijų, įstaigų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais. Šie asmenys pateikia Komisijai dokumentus, patvirtinančius jų asmens tapatybę ir užimamas pareigas, juridinio asmens vadovo pasirašytą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

17. Įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) paprastai būna advokatai. Atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

18. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai turi teisę Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje susipažinti su bylos medžiaga, išskyrus medžiagą, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar profesinę paslaptį, ir daryti išrašus. Bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, pateikiantis Komisijai dokumentus ar bylos medžiagą, kurių duomenys sudaro valstybės, komercinę, tarnybos, banko ar profesinę paslaptį, kartu su šiais dokumentais gali pateikti prašymą Komisijai dėl kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių teisės susipažinti su bylos dokumentais ir daryti išrašus apribojimo. Komisijos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai, nemokantys lietuvių kalbos, Komisijos posėdžio metu turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis. Bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, norėdamas Komisijos posėdžio metu naudotis vertėjo paslaugomis, Komisijai turi pateikti prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nustatytos bylų nagrinėjimo posėdžio datos.

19. Nagrinėjant bylą, Komisijos pirmininkas skelbia posėdžio pradžią, nustato į posėdį atvykusių asmenų, dalyvaujančių nagrinėjant ginčą, tapatybę; patikrina atstovų įgaliojimus; suteikia asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant ginčą, teisę pareikšti savo nuomonę; užduoda jiems klausimus; įspėja, o kai nepaisoma įspėjimo, nutraukia asmens, dalyvaujančio nagrinėjant ginčą, kalbą, jeigu tai nesusiję su ginčo nagrinėjimu; įspėja, o kai nepaisoma įspėjimo, pašalina iš posėdžio salės asmenį, pažeidžiantį posėdžio tvarką; skelbia posėdžio pertraukas; pasirašo posėdžio protokolą; skelbia posėdžio pabaigą; skelbia sprendimą ir kt. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai turi teisę pareikšti prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus bylos nagrinėjimo proceso dalyviams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti Komisijos nutarimo dėl bylos nuorašą, apskųsti šį nutarimą ir naudotis kitomis įstatymuose numatytomis teisėmis.

20. Bylos nagrinėjimo proceso dalyvių teisės išaiškinamos raštu pranešime apie bylos nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.

21. Komisija, nagrinėdama bylą dėl įstatymo pažeidimo, privalo ištirti byloje įrodymus: išklausyti bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus, jei būtina, specialistų išvadų, ištirti rašytinius įrodymus, apžiūrėti daiktinius įrodymus, nuotraukas, peržiūrėti kino juostas, vaizdo įrašus, išklausyti garso įrašus.

22. Bylų nagrinėjimo posėdžiai gali būti išplėstiniai. Šiuo atveju posėdyje gali dalyvauti:

22.1. struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ar darbuotojai, Komisijai leidus;

22.2. kiti su byla susiję asmenys, visuomeninių organizacijų atstovai, Komisijai pritarus.

23. Aprašo 22 punkte nurodyti asmenys, dalyvaujantys bylų nagrinėjimo posėdyje, neturi balsavimo teisės bei negali trukdyti bylos nagrinėjimui.

24. Komisijos iniciatyva ar bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymu bylų nagrinėjimo posėdis arba jo dalis skelbiamas uždaru, jeigu tai yra būtina siekiant apsaugoti viešai neskelbtiną informaciją.

25. Bylų nagrinėjimo posėdyje byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai yra gautas dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo atsakomybėn traukiamo ekonominės veiklos vykdytojo prašymas pažeidimą nagrinėti žodžiu arba Komisijos iniciatyva, kai būtina išklausyti žodinius pažeidimo nagrinėjimo dalyvių paaiškinimus, ar kitais atvejais, kai pažeidimas gali būti geriau išnagrinėtas žodine tvarka.

26. Kai byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, bylų nagrinėjimo viešumo principas netaikomas, protokolas nerašomas. Komisija turi teisę žodinio proceso tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti rašytinio proceso tvarka ar rašytinio proceso tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti žodinio proceso tvarka, Komisijos sprendimą įforminant posėdžio protokolu.

27. Bylų nagrinėjimo posėdis vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką.

28. Komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu į bylų nagrinėjimo posėdį neatvyko bylos nagrinėjimo proceso dalyvis, kai Komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus ir kitais reikiamais atvejais. Jeigu atidėjus bylos nagrinėjimą Komisijos narys (-iai) nusišalina ar negali dalyvauti bylos nagrinėjime dėl kitų priežasčių, byla pradedama nagrinėti iš naujo tik tuo atveju, jeigu nesant Komisijos nario (-ių) nesusidaro kvorumas.

29. Komisija, atidėdama bylos nagrinėjimą, paskiria kito bylos nagrinėjimo posėdžio laiką ir apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjime dalyvaujantiems bylos nagrinėjimo proceso dalyviams ar jų atstovams, o nedalyvavusiems praneša šio aprašo 9 punkte nustatyta tvarka.

30. Kai bylos nagrinėjimas atidedamas dėl to, kad būtina išreikalauti naujų įrodymų, Komisija nustato jų pateikimo terminą.

31. Komisija gali sustabdyti bylos nagrinėjimą bylos nagrinėjimo proceso šalims apskundus teismui sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių arba kitais atvejais, kai Komisija pripažįsta, kad bylos nagrinėjimą sustabdyti būtina. Bylos nagrinėjimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pareiškimu arba Komisijos iniciatyva. Atnaujinta byla nagrinėjama pagal šio aprašo nustatytas taisykles.

32. Bylos nagrinėjimo posėdį paskirtu laiku pradeda Komisijos pirmininkas ir paskelbia, kokia byla bus nagrinėjama, kas atvyko į Komisijos posėdį. Komisijos pirmininkas nustato atvykusiųjų tapatybę, atstovų įgaliojimus. Jei kas nors iš bylos nagrinėjimo proceso dalyvių ar jų atstovų neatvyksta, bylos nagrinėjimo posėdžių sekretorius informuoja, ar jie buvo tinkamai ir laiku šio aprašo 9 punkte nustatyta tvarka informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, o Komisija nutaria, ar galima be jų nagrinėti bylą.

33. Komisijos pirmininkas paskelbia Komisijos sudėtį, praneša, kas yra bylos nagrinėjimo posėdžio sekretorius, ir išaiškina bylos nagrinėjimo proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas.

34. Bylos nagrinėjimas pradedamas Komisijos nario – pranešėjo pranešimu, kuriame nurodomas pažeidimo dalykas, pagrindai bei kitos esminės bylos aplinkybės. Po to išklausomi pažeidėjo ar jo atstovo bei dalyvaujančių posėdyje specialistų pasisakymai. Pasisakymo trukmė neribojama, tačiau Komisijos pirmininkas gali įspėti bylos nagrinėjimo proceso dalyvius ar jų atstovus, jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviams ar jų atstovams gali būti užduodami klausimai. Pirmiausiai klausimus užduoda Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, po to – kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai (jų atstovai) aukščiau nustatyta eilės tvarka. Po bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pasisakymų įvertinti kiti turimi įrodymai: apžiūrimi daiktiniai įrodymai (jei yra), rašytiniai įrodymai ir kt. Prieš baigiant bylos nagrinėjimą išklausomi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymai.

35. Išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pasisakymus ir įvertinusi kitus įrodymus, Komisija Komisijos pirmininko siūlymu, išeina į pasitarimų kambarį priimti nutarimo dėl bylos. Apie tai Komisijos pirmininkas paskelbia esantiesiems posėdžių salėje.

36. Kiekvienai žodinio proceso tvarka nagrinėjimai bylai rašomas bylos nagrinėjimo protokolas, taip pat gali būti daromas garso įrašas, kuris yra techninė–pagalbinė priemonė protokolui surašyti.

37. Bylos nagrinėjimo protokole nurodoma:

37.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas ir nagrinėjančios bylą Komisijos sudėtis, bylų nagrinėjimo posėdžio sekretorius, bylos nagrinėjimo proceso dalyviai, taip pat, ar jie atvyko, o jeigu kuris nors proceso dalyvis neatvyko, ar jam buvo tinkamai pranešta apie bylų nagrinėjimo posėdžio vietą ir laiką;

37.2. bylos nagrinėjimo posėdžio data, vieta, bylos ir posėdžio protokolo registracijos numeris;

37.3. bylų nagrinėjimo posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

37.4. bylos pavadinimas ir esmė;

37.5. tai, kad bylos nagrinėjimo proceso dalyviams išaiškintos jų teisės ir pareigos;

37.6. bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymai ir pareiškimai;

37.7. tai, kad Komisijos narys – pranešėjas informavo apie bylą;

37.8. bylų nagrinėjimo posėdyje naujai pateikti įrodymai, jeigu jie nebuvo pateikti ar surinkti pasirengiant bylos nagrinėjimui;

37.9. bylų nagrinėjimo posėdžio metu įvertinti rašytiniai, daiktiniai, kiti įrodymai ir bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pareiškimai dėl jų;

37.10. Komisijos nutarimai, nurodyti aprašo 4 punkte;

37.11. trumpas bylos nagrinėjimo turinys;

37.12. tai, kad priimtas nutarimas dėl bylos yra perskaitytas ir išaiškinta apskundimo tvarka bei terminai.

38. Bylos nagrinėjimo posėdžio protokolas parengiamas, pasirašomas posėdžio sekretoriaus ir pateikiamas Komisijos nariams vizuoti bei Komisijos pirmininkui pasirašyti per 2 darbo dienas po bylų nagrinėjimo posėdžio dienos.

39. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai turi teisę susipažinti su bylos nagrinėjimo posėdžio protokolu ir per 1 darbo dieną po šio protokolo surašymo dienos pateikti Komisijai pastabas raštu.

40. Pastabas dėl bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo Komisija išnagrinėja posėdyje jų gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje dieną ir nusprendžia dėl jų prijungimo prie protokolo.

41. Bylų nagrinėjimo posėdyje Komisija priima šiuos nutarimus:

41.1. nutarimas dėl bylos;

41.2. kiti nutarimai, kurie priimami bylų nagrinėjimo posėdžio metu, siekiant nustatyta tvarka organizuoti bylos nagrinėjimo procesą.

42. Komisija nutarimus gali priimti posėdžių salėje, išskyrus šio aprašo 41.1 punkte nustatytus atvejus. Komisijos nariai neturi teisės skelbti nuomonių, pareikštų besitariant pasitarimų kambaryje.

43. Nutarimo dėl bylos priėmimas ir paskelbimas:

43.1. Komisijai nutarus, nutarimo dėl bylos priėmimas ir paskelbimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms nuo paskutinio bylų nagrinėjimo posėdžio dienos. Komisija apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjime dalyvaujantiems bylos nagrinėjimo proceso dalyviams ar jų atstovams, o nedalyvavusiems praneša registruotu laišku. Nutarimą, kurio priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš bylą nagrinėjusių Komisijos narių, kitiems Komisijos nariams nedalyvaujant;

43.2. Komisijos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo pasirašomas Komisijos pirmininko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo registruotu paštu išsiunčiamas asmenims, dėl kurių jis priimtas;

43.3. Komisijos narys, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, jeigu jis balsavo prieš šį sprendimą, gali išdėstyti raštu savo atskirą nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama prie bylos.

44. Komisija, išnagrinėjusi bylą dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo, priima vieną iš šių nutarimų:

44.1. skirti gamintojui, importuotojui, įgaliotam atstovui, platintojui ar paslaugos teikėjui baudą;

44.2. tais atvejais, kai rinkai pateiktas ir tiekiamas pavojingas produktas nebuvo perduotas vartotojams ir (arba) profesionaliems naudotojams ir šį produktą iš rinkos savanoriškai pašalina pats jį pateikęs ir (arba) tiekęs ekonominės veiklos vykdytojas, skirti įspėjimą, neskiriant baudos;

44.3. skirti baudą ar įspėjimą ir iš ekonominės veiklos vykdytojo išieškoti rinkos priežiūros institucijos patirtas išlaidas;

45. Komisija, išnagrinėjusi bylą dėl įstatymo pažeidimo ir nepriėmusi nutarimo pagal šio aprašo 44 punktą, gali priimti nutarimą:

45.1. nesant įstatymo pažeidimo ar praėjus Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 21 straipsnyje nustatytam baudų skyrimo terminui, nutraukti bylą;

45.2. grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti.

46. Komisijos nutarimas dėl bylos išnagrinėjimo susideda iš:

46.1. įžanginės dalies, kurioje nurodomas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas, Komisijos nutarimo priėmimo data ir vieta, Komisijos sudėtis, posėdžio sekretorius, bylos nagrinėjimo proceso dalyviai, bylos pavadinimas ir esmė;

46.2. motyvuojamosios dalies, kurioje nurodomos Komisijos nustatytos bylos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos Komisijos išvados, argumentai, dėl kurių Komisija atmeta kuriuos nors įrodymus, teisės aktai, kuriais Komisija vadovavosi, nuorodos į konkrečias teisės normas, kurios buvo taikomos;

46.3. rezoliucinės dalies, kurioje nurodomas priimtas nutarimas, jo apskundimo terminas ir tvarka.

47. Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią įstatymo pažeidėjas gavo Komisijos nutarimą dėl baudos skyrimo.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai Komisijos nutarimus dėl bylos išnagrinėjimo gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

_________________