LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 4-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS veiklos“ 3.2 papunkčiu:

1Tvirtinu Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas vertinant ir administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktas paraiškas ir paraiškas, pateiktas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl finansavimo skyrimo ir dotacijos sutarties pasirašymo pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                        Žygimantas Vaičiūnas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306

 

PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO subjektams“ SĄLYGŲ aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, siekdami gauti palūkanų kompensavimą pagal priemonę „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – Priemonė), taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką, palūkanų kompensavimą, dotacijos sutarčių pasirašymą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatoLaikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos komunikatu „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį   COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

2.2. 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos patvirtintą valstybės pagalbos schemą Nr. SA.57243 (2020/N) - Lietuva - „Valstybės pagalbos schemos SA.57066 pakeitimas - COVID-19: Tiesioginės subsidijos, skirtos padengti SVV, besiverčiančių krovinių vežimo kelių transportu, paskolų palūkanas“ (toliau – Valstybės pagalbos schema);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013);

2.4. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Apyvartinė paskola – paskola, kurios sumą numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms papildyti. Apyvartinė paskola gali būti suteikta ir kredito linijos būdu.

3.2. Dotacijos sutartis – tarp uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl palūkanų kompensavimo.

3.3. Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.

3.4. Finansų įstaiga – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3.5. INVEGOS administruojamos priemonės – skatinamosios finansinės priemonės, finansų inžinerijos priemonės bei finansinės priemonės, kurias INVEGA įgyvendina ir (ar) dalyvauja įgyvendinant, veikdama kaip fondų fondo (kontroliuojančiojo fondo) valdytoja arba konkrečios priemonės valdytoja.

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 procentą sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.

3.7. Palūkanos – palūkanos, kurias finansų įstaigai sumoka paskolos gavėjas pagal sudarytą paskolos sutartį.

3.8. Palūkanų kompensavimas – dalies arba visų priskaičiuotų ir paskolos gavėjo finansų įstaigai pagal paskolos sutartį sumokėtų paskolų palūkanų kompensavimas paskolos gavėjui.

3.9. Palūkanų kompensavimo laikotarpis – laikotarpis, už kurį paskolos gavėjo sumokėtos palūkanos yra kompensuojamos.

3.10. Pareiškėjas – paskolos gavėjas, teikiantis INVEGAI paraišką dėl palūkanų kompensavimo.

3.11. Paskola – apyvartinė paskola, investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas). Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal šią Priemonę paskola nelaikoma.

3.12. Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas), su kuriuo pasirašyta paskolos sutartis ir (ar) kuriam suteikta paskola.

3.13. Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis – laikotarpis, kai paskolos gavėjui nereikia mokėti finansų įstaigai paskolos pagrindinės dalies grąžinimo mokėjimų, dėl kurių taikymo paskolos gavėjas pasirašė su finansų įstaiga atitinkamą susitarimą arba susitarė sudarydami naują paskolos grąžinimo grafiką.

3.14. Paskolos sutartis – sutartis, sudaryta tarp paskolos gavėjo ir finansų įstaigos dėl paskolos, kaip nurodyta Aprašo 3.11 papunktyje, suteikimo.

3.15. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

3.16. Tęstinė projektų atranka – projektų atranka, kai pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl palūkanų kompensavimo priimami pagal paraiškų pateikimo eilę.

3.17. Verslininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA.

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Pagal Aprašą bus kompensuojama:

6.1. iki 95 proc. už paskolas sumokėtų palūkanų;

6.2. iki 100 proc. už paskolas per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį sumokėtų palūkanų, kai paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis buvo nustatytas ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. ir ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

6.3. iki 100 proc. už paskolas per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį sumokėtų palūkanų, kai paskola yra suteikta pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo sausumos keliais veiklą, ir kai paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis buvo nustatytas ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. ir ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytoms paskolų palūkanoms kompensuoti numatoma skirti iki 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų), o Aprašo 6.3 papunktyje nurodytoms paskolų palūkanoms kompensuoti – iki 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) valstybės biudžeto lėšų. Jeigu iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos ir (arba) kvietimo galiojimo sustabdymo pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu atitinkamam kvietimui skirta lėšų suma, INVEGA gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu kvietimo suma gali būti padidinta.

9. Kvietimą teikti paraiškas pagal Aprašą numatoma paskelbti 2020 m. gegužės mėnesį.

10. Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal INVEGOS priimtus sprendimus dėl palūkanų kompensavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Vykdant projektų atranką, gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui teikti paraiškas skirti papildomą lėšų sumą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi pagal paraiškų pateikimo eilę. Priėmusi sprendimą dėl papildomos lėšų sumos pagal kvietimą teikti paraiškas skyrimo, Ministerija gali priimti sprendimą finansuoti projektus ir iš rezervinių projektų sąrašo, laikydamasi nustatytos projektų eilės. Jei Ministerija nusprendžia papildomos lėšų sumos kvietimui teikti paraiškas neskirti arba skirti jų mažiau, nei reikia į rezervinių projektų sąrašą įrašytiems projektams finansuoti, ji turi priimti sprendimą nefinansuoti tų projektų, kuriems neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos ar skiriamos papildomos lėšų sumos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PASKOLOMS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMUI TAIKOMI RIBOJIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PARAIŠKOMS, PATEIKTOMS DĖL APRAŠO 6.1 PAPUNKTYJE NURODYTO PALŪKANŲ KOMPENSAVIMO

 

11. Privalomos atitikti sąlygos taikomos kreipiantis dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.1 papunktį:

11.1. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme.

11.2. Pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones.

11.3. Jei pagal paskolos sutartį suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija ir nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ (toliau – priemonė „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“), arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ (toliau – priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“).

11.4. Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).

11.5. Paskolos sutartis yra pasirašyta laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d., kai paraiška pateikta INVEGAI, – iki 2020 m. birželio 30 d. Jei paraiška pateikiama INVEGAI 2020 m. liepos 1 d. ir vėliau, paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne ankščiau kaip prieš du mėnesius iki paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

11.6. Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla nėra „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) 68.1-68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.4 grupę ir 49.41 klasę), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).

11.7. Pareiškėjas nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso.

11.8. Bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ribų.

12. Palūkanos nėra kompensuojamos, jei tenkinama nors viena iš toliau nurodytų sąlygų:

12.1. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas.

12.2. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

12.3. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos kitos paskolos likučiui padengti, naujai paskolai suteikti trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimams padengti, išskyrus atvejus, kai INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.

12.4. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti.

12.5. Jei INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartį dėl palūkanų kompensavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

12.6. Paskola ir (ar) pareiškėjas neatitinka bent vienos iš Aprašo 11 punkte nurodytos sąlygos.

13. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

14. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, palūkanų kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

15. Palūkanų kompensavimas pagal Aprašo 6.1 papunktį yra de minimis pagalba, teikiama pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 laikantis šių nuostatų:

15.1. INVEGA, tikrindama pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kiekvieną kartą atlieka pareiškėjo tinkamumo vertinimą: patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei galimos skirti de minimis pagalbos riba.

15.2. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

15.3. De minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

15.4 Teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013  1 straipsnio, 3 straipsnio 8 ir 9 dalių ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatų.

16. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis paskolos sutartyje nurodyta palūkanų norma, kuri taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną (bet ne daugiau, nei numatyta Aprašo 14 punkte), paskolos grąžinimo grafiku, Aprašo 6.1 papunktyje nustatytu palūkanų kompensavimo dydžiu bei šiame Aprašo skirsnyje nustatytais ribojimais. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų pagal paskolos grąžinimo grafiką, esant palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6.1 papunktyje, sandauga. Palūkanų kompensacijos suma skaičiuojama tik už laikotarpį, nurodytą Aprašo 13 punkte.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PARAIŠKOMS, PATEIKTOMS DĖL APRAŠO 6.2 PAPUNKTYJE NURODYTO PALŪKANŲ KOMPENSAVIMO

 

17. Privalomos atitikti sąlygos taikomos kreipiantis dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.2 papunktį:

17.1. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme.

17.2. Pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį sudarytą su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones.

17.3. Paskola nėra suteikta kaip finansavimas iš priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ arba iš priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ lėšų.

17.4. Pareiškėjas ir finansų įstaiga nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra sudarę paskolos sutarties pakeitimą ar susitarimą dėl paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpio taikymo (toliau – Atidėjimo susitarimas), kai pareiškėjas Atidėjimo susitarime nurodytą laikotarpį yra visiškai (o ne iš dalies) atleistas nuo paskolos pagrindinės dalies grąžinimo.

17.5. Atidėjimo susitarime numatyta palūkanų norma yra ne didesnė, nei buvo taikyta prieš pasirašant Atidėjimo susitarimą, palyginti su 2020 m. kovo 16 d. galiojusia paskolos palūkanų norma.

17.6. Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla nėra „Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.4 grupę ir 49.41 klasę), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).

17.7. Pareiškėjas nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso.

17.8. Bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ribų.

18. Palūkanos nėra kompensuojamos, jei tenkinama nors viena iš toliau nurodytų sąlygų:

18.1. Investicinė paskola išduota verslininkui ir skirta gyvenamosios paskirties nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ar jo būklei pagerinti.

18.2. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

18.3. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti.

18.4. Atidėjimo susitarime numatyta didesnė palūkanų norma, nei taikyta prieš pasirašant Atidėjimo susitarimą, palyginti su 2020 m. kovo 16 d. buvusia paskolos palūkanų norma.

18.5. Paskola ir (ar) pareiškėjas neatitinka bent vienos iš Aprašo 17 punkte nurodytos sąlygos.

19. Palūkanų kompensavimo laikotarpis prasideda nuo mėnesio, kurį pasirašytas Atidėjimo susitarimas, pirmos dienos ir negali būti ilgesnis nei paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis, nustatytas Atidėjimo susitarime. Visais atvejais palūkanų kompensavimo laikotarpio trukmė negali viršyti 6 mėnesių arba tęstis ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

20. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra Atidėjimo susitarime nustatyta metinių palūkanų norma. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, palūkanų kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

21. Paraiškos pagal Aprašo 6.2 papunktį gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o palūkanų kompensacijos sumokamos už ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d. sumokėtas palūkanas.

22. Pareiškėjas dėl palūkanų kompensacijos pagal Aprašo 6.2 papunktį pagal tą pačią paskolos sutartį (esant pakartotiniam paskolos įmokų atidėjimui) gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus. Jei pareiškėjas dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.2 papunktį kreipiasi antrą kartą, vertinant abu atvejus bendrai neturi būti viršyti Aprašo 21 punkte nurodyti laikotarpiai.

23. Palūkanų kompensavimas pagal Aprašo 6.2 papunktį yra de minimis pagalba, teikiama pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. De minimis pagalbos teikimui taikomos nuostatos, nurodytos Aprašo 15 punkte.

24. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis palūkanų norma, nurodyta Aprašo 20 punkte, paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu, Aprašo 6.2 papunktyje nustatytu palūkanų kompensavimo dydžiu bei šiame Aprašo skirsnyje nustatytais ribojimais. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį, esant palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6.2 papunktyje, sandauga. Palūkanų kompensacijos suma skaičiuojama tik už paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį, nurodytą Aprašo 19 punkte.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PARAIŠKOMS, PATEIKTOMS DĖL APRAŠO 6.3 PAPUNKTYJE NURODYTO PALŪKANŲ KOMPENSAVIMO

 

25. Privalomos atitikti sąlygos taikomos kreipiantis dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.3 papunktį:

25.1. Pareiškėjas vykdo krovinių vežimo sausumos keliais veiklą.

25.2. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme.

25.3. Pareiškėjas yra sudaręs paskolos sutartį su finansų įstaiga dėl paskolos, skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti.

25.4. Pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones.

25.5. Pareiškėjas ir finansų įstaiga nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra sudarę Atidėjimo susitarimą, kai pareiškėjas Atidėjimo susitarime nurodytą laikotarpį yra visiškai (o ne iš dalies) atleistas nuo paskolos pagrindinės dalies grąžinimo.

25.6. Atidėjimo susitarime numatyta palūkanų norma yra ne didesnė, nei buvo taikyta prieš pasirašant Atidėjimo susitarimą, palyginti su 2020 m. kovo 16 d. galiojusia paskolos palūkanų norma.

25.7. pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014.

25.8. Pareiškėjas nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso.

25.9. Pareiškėjas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

25.10. Pareiškėjui teikiama pagalba negali viršyti Komunikato 22 punkto a papunktyje nurodytos maksimalios pagalbos sumos.

26. Palūkanų kompensavimo laikotarpis prasideda nuo mėnesio, kurį pasirašytas Atidėjimo susitarimas, pirmos dienos ir negali būti ilgesnis nei paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis, nustatytas Atidėjimo susitarime. Visais atvejais palūkanų kompensavimo laikotarpio trukmė negali viršyti 6 mėnesių arba tęstis ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

27. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra Atidėjimo susitarime nustatyta metinių palūkanų norma. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, palūkanų kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą. Jei Atidėjimo susitarime numatyta didesnė palūkanų norma, nei buvo mokama prieš pasirašant Atidėjimo susitarimą, palyginti su 2020 m. kovo 15 d. taikyta paskolos palūkanų norma, palūkanos nėra kompensuojamos.

28. Paraiškos pagal Aprašo 6.3 papunktį gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o palūkanų kompensacijos sumokamos už ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d. sumokėtas palūkanas.

29. Pareiškėjas dėl palūkanų kompensacijos pagal Aprašo 6.3 papunktį pagal tą pačią paskolos sutartį (esant pakartotiniam paskolos įmokų atidėjimui) gali kreiptis ne daugiau kaip du kartus. Jei pareiškėjas kreipiasi antrą kartą dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.3 papunktį, vertinant abu atvejus bendrai neturi būti viršyti Aprašo 28 punkte nurodyti laikotarpiai.

30. Palūkanų kompensavimas pagal Aprašo 6.3 papunktį yra valstybės pagalba, teikiama pagal Komunikato nuostatas ir pagal Valstybės pagalbos schemą.

31. Pareiškėjui suteikta valstybės pagalba, teikiant palūkanų kompensavimą pagal Aprašo 6.3 papunktį, gali būti sumuojama su nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, taip pat su Komunikato 20 punkte leidžiamomis derinti paramos priemonėmis, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar suma.

32. Ministerija, vadovaujantis Komunikato 44 punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi INVEGOS pateikta informacija.

33. Pareiškėjui suteikiamos valstybės pagalbos dydis priklauso nuo didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis palūkanų norma, nurodyta Aprašo 27 punkte, paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu, Aprašo 6.3 papunktyje nustatytu palūkanų kompensavimo dydžiu bei šiame Aprašo skirsnyje nustatytais ribojimais. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma yra palūkanų (mokėtinų per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį, esant palūkanų normai, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6.3 papunktyje, sandauga. Palūkanų kompensacijos suma skaičiuojama tik už paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį, nurodytą Aprašo 26 punkte.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

34. Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą pagal Aprašą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS), paskelbtą INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt. Paraiškoje turi būti pateikti išsamūs duomenys apie pareiškėją, gautą paskolą, informacija apie taikytas palūkanų normas, apie pareiškėjo kitą gautą paramą palūkanų kompensavimui arba vadovaujantis Komunikato nuostatomis gautą kitą pagalbą (nurodyta gauta suma, finansavimo šaltinis ir gautos paramos teisinis pagrindas) ir kita administravimui ir sprendimo dėl palūkanų kompensavimo dydžio priėmimui būtina informacija. Jei pateikti paraišką ir jos priedus INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti INVEGAI elektroniniu paštu [email protected]. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitais būdais teikiama paraiška ir jos priedai nepriimami.

35. Kartu su paraiška turi būti pateikti ir kiti privalomi pateikti dokumentai, kurių formos pateiktos interneto svetainėje https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/. Jei dokumentai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto dokumento registravimo INVEGOJE datą.

Kiti būtini pateikti dokumentai, dėl kurių nepateikimo paraiška nebus vertinama: SVV subjekto deklaracija; vienos įmonės deklaracija (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčius), finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2019 m. (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.3 papunktį); paskolos sutartis; susitarimas dėl  paskolos atidėjimo ir (ar) pažyma apie atidėjimo laikotarpio palūkanas (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčius).

36. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

37. Paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); pareiškėjo prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų laikotarpiui. Apie naują paraiškos vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

38. Paraiškos vertinimo metu INVEGA turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus Aprašo 34 punkte nurodytu būdu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos ir (ar) dokumentų, INVEGA priima sprendimą atmesti paraišką.

39. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas ir (ar) paskolos sutartis neatitinka Aprašo II skyriuje nustatytų reikalavimų.

40. Baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo su pareiškėju sudaro dotacijos sutartį. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta dotacijos sutartis išsiunčiama pareiškėjui per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS) kartu su INVEGOS sprendimu dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties pasirašymo. Dotacijos sutartis sudaroma elektroniniu būdu vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo pareiškėjo pateiktą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dotacijos sutartį ir elektroniniu būdu išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį pareiškėjui.

41. Jei paraiška atmetama, pareiškėjui išsiunčiamas INVEGOS sprendimas dėl paraiškos atmetimo, pasirašytas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

42. INVEGA duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą ir (arba) valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia ir tikslina vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

43. Kai pareiškėjas pateikia paraišką INVEGAI, paskolos sutarties bei Atidėjimo susitarimo sudarymo faktas ir atitiktis Aprašo II skyriaus pirmajame, antrajame ir trečiajame skirsniuose nustatytiems reikalavimams vertinama pagal paskolos sutartį, paskolos sutarties pakeitimo ir (ar) susitarimo kopijas, finansų įstaigos pažymą apie pareiškėjo finansavimo sutarties pasikeitimą, paskolos sutarties grąžinimo grafiką ir kitus informacijos šaltinius. 

44. INVEGA kompensuoja tik tokias pareiškėjų sumokėtas palūkanas, kurios sumokėtos pagal paskolos sutartis, sudarytas pareiškėjų su finansų įstaigomis, kurios yra pasirašiusios su INVEGA sutartis dėl bendradarbiavimo INVEGAI vykdant palūkanų kompensavimo priemones, ir kurios pateikė informaciją apie pareiškėjų sumokėtas palūkanas. Šioje bendradarbiavimo sutartyje finansų įstaiga įsipareigoja teikti INVEGAI duomenis ir dokumentus apie paskolos sutarties sąlygas, paskolų gavėjų atliktus mokėjimus pagal paskolų sutartis, sumokėtas palūkanas, grąžintas paskolos lėšas. Finansų įstaigų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartis, sąrašas pateiktas interneto svetainėje https://invega.lt/lt/duk/dalinis-palukanu-kompensavimas/finansu-istaigu-sarasas/.

45. Pagal Aprašą kompensuojamos palūkanos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

46. Palūkanos paskolos gavėjui kompensuojamos kas mėnesį iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 5 dienos.

47. Paskolos gavėjui palūkanų kompensacijos yra išmokamos, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

47.1. yra pasirašyta ir galioja dotacijos sutartis su paskolos gavėju;

47.2. paskolos gavėjas yra sumokėjęs palūkanas pagal paskolos sutartį;

47.3. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, nustatytą INVEGOS sprendime, informuojančiame apie palūkanų kompensavimą, kuris yra pridedamas prie dotacijos sutarties;

47.4. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, kai paskolos sutartis nebuvo nutraukta ar nebuvo pasibaigęs jos galiojimo laikas;

47.5. paskolos gavėjas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso.

48. Paskolos gavėjas neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. INVEGA nustato kompensuotinas paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumas pagal finansų įstaigos pateiktą pažymą apie paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas, taikydama dotacijos sutartyje nustatytas palūkanų kompensavimo sąlygas. Finansų įstaigų pažymos yra paskolų gavėjų palūkanų išlaidas pagrindžiantys ir palūkanų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

49. Pasikeitus paskolos sutarties sąlygoms ir sumažinus finansavimo sumą, pakeitus finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai, dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

50. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, priimamas INVEGOS sprendimas paskolos gavėjui nutraukti palūkanų kompensavimą (vienašališkai nutraukiant dotacijos sutartį). Tokiu atveju INVEGAI turi būti pateikta nauja paraiška, kurią INVEGA vertina Apraše nustatyta tvarka ir yra pasirašoma nauja dotacijos sutartis arba priimamas sprendimas nekompensuoti palūkanų paraišką pateikusiam pareiškėjui.

51. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami:

51.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

51.2. elektroniniu paštu [email protected], kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

52. INVEGA turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi viešinimo, apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant pareiškėjo pateiktos informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento gavimo datos. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

53. Informacija apie palūkanų kompensavimą gavusius pareiškėjus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomas suteikti palūkanų kompensavimo dydis) per 20 darbo dienų nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

54. Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos. 

55. Jei nustatoma, kad pareiškėjai pateikė neteisinga informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl palūkanų kompensavimo priėmimui, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

57. Už pareiškėjų vertinimą, sprendimo priėmimą dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties sudarymo arba paraiškos atmetimo, lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako INVEGA.

58. Pareiškėjai INVEGOS sprendimus ar veiksmus (neveikimą) gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________

part_0c7723057b1e49c88b24d5659a573a90_end