LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl jaunojo menininko premijų ekspertų komisijos patvirtinimo

 

2020 m. spalio 8 d. Nr. ĮV-1247

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. ĮV-513 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 16 ir 17 punktus:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Jaunojo menininko premijų ekspertų komisiją (toliau – komisija):

1.1. dr. Ramunė Balevičiūtė – teatrologė;

1.2. Andrius Jakučiūnas – rašytojas, eseistas, kritikas;

1.3. Auksė Kancerevičiūtė – kino kritikė;

1.4. Dalia Kuznecovaitė – Valstybinio Vilniaus kvarteto pirmasis smuikas ir meno vadovė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo atstovė;

1.5. dr. Vytautas Michelkevičius – medijų meno kuratorius ir menotyrininkas;

1.6. Ernestas Parulskis – menotyrininkas;

1.7. Agnija Sarulienė – šokėja, choreografė.

2. P a v e d u Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovo paskirtam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, atlikti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                       Mindaugas Kvietkauskas