Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJOS INSTITUCINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO IR SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 440

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

1.    Nustatyti šią institucinę Sporto projektų komisijos sudėtį:

1.1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.2.    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.3.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

1.4.    Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

1.5.    Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

1.6.    Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas;

1.7.    Lietuvos federacijų sąjungos atstovas;

1.8.    Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto atstovas;

1.9.    Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ atstovas.

2.    Patvirtinti Sporto projektų komisijos nuostatus (pridedama).

3.    Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui:

3.1. per 1 mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti personalinę Sporto projektų komisijos sudėtį;

3.2. patvirtinti Sporto projektų komisijos darbo reglamentą;

3.3. patvirtinti nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formas.

4.    Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. 739 „Dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 440

 

 

SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sporto projektų komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Sporto projektų komisijos (toliau – komisija) kompetenciją.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.    Komisija dirba visuomeniniais pagrindais.

4.    Komisijos narių kadencijos trukmė yra 2 metai. Komisijos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

5.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6.    Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. vertina jai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) arba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) įgaliotos institucijos (pagal Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas finansuojamų veiklų sritis) ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (pagal Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos finansuojamos veiklos sritį) (toliau – atsakinga institucija) pateiktus atrinktus tinkamus finansuoti sporto projektus;

6.2. pritaria atsakingos institucijos išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo (toliau – išvados) ir teikia siūlymus ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo;

6.3. nepritaria atsakingos institucijos išvadoms ir teikia motyvuotus siūlymus ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo.

7.    Komisijos siūlymai ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai yra rekomendaciniai.

8.    Komisija turi teisę iš atsakingos institucijos gauti informaciją, kurios reikia komisijos funkcijoms vykdyti.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

9.    Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį, atsižvelgiant į apraše nustatytus terminus.

10.  Komisijos posėdis turi būti sušaukiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai atsakinga institucija komisijai pateikia atrinktus tinkamus finansuoti sporto projektus ir jų išvadas.

11.  Komisijos darbą, vadovaudamasis ministro patvirtintu komisijos darbo reglamentu, organizuoja komisijos pirmininkas.

12.  Komisijos posėdžiui vadovauja pirmininkas, pirmininko nesant – pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami pirmojo komisijos posėdžio metu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma vieneriems metams.

13.  Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka ministerijos atstovas. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

14.  Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 9 narių.

15.  Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma.

16.  Komisijos narys, prieš pradėdamas eiti komisijos nario pareigas, turi pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas tvirtina ministras.

17.  Komisijos narys privalo nusišalinti nuo paraiškų, kurias pateikė pareiškėjai (įskaitant sporto projekto partnerius), su komisijos nariu turėję darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių ar susiję su juo civiliniais santykiais (asmenimis, susijusiais civiliniais santykiais, laikomi: sudarę civilinę paslaugų teikimo, darbų atlikimo ar prekių teikimo sutartį (-is), nagrinėjimo). Komisijos narys taip pat privalo nusišalinti, kai svarstomi sporto projektai susiję su komisijos nario atstovaujama organizacija, arba kai komisijos narys yra pareiškėjo ar sporto projekto partnerio valdymo organų nariu, su pareiškėju ar sporto projekto partneriu, jų valdymo organų nariais, susijęs artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais (asmenimis, susijusiais artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais, laikomi: sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat eksperto ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka), turintis pareiškėjo ar sporto projekto partnerio įstatinio kapitalo dalies arba turtinio įnašo jame, gauna iš pareiškėjo ar sporto projekto partnerio bet kokios rūšies pajamų.

18.  Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta nepasibaigus jo kadencijai, kai:

18.1.    jis atsistatydina, raštu apie tai pranešdamas jį į komisiją delegavusiai institucijai ar organizacijai, arba jį iš komisijos atšaukia jį į komisiją delegavusi institucija ar organizacija;

18.2.    jis nustoja eiti pareigas jį į komisiją delegavusioje institucijoje ar organizacijoje arba yra pašalintas iš jį į komisiją delegavusios institucijos ar organizacijos narių;

18.3.    teismas jį pripažįsta neveiksniu;

18.4.    jam įsiteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis;

18.5.    jis miršta.

19.  Komisijos siūlymai ir posėdžių protokolai yra viešinami ministerijos ar ministro įgaliotos institucijos interneto svetainėse.

20.  Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Komisija nurodo argumentus, kuriais vadovautasi priimant sprendimą ir kurie fiksuojami komisijos posėdžio protokole.

21.  Pasirašytas posėdžio protokolas perduodamas atsakingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos.

22.  Komisiją techniškai ir ūkiškai aptarnauja ministerija.

______________

part_7b37391272df44039a19fc2b274b272a_end