LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-589

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė