LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-758

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuojamas ir skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3. Valdų ar ūkių duomenys apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas, laikomus ūkinius gyvūnus, įveistus akvakultūros tvenkinių plotus ir uždarųjų akvakultūros sistemų talpyklų tūrius gaunami iš:“.

2.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jei valdoje ar ūkyje auginami žolėdžiai ūkiniai gyvūnai, tuomet:

11.1. auginamų pašarinių augalų vienmečių ir daugiamečių žolių, pašarinių šakniavaisių, kukurūzų žaliajam pašarui ir kitų pašarinių augalų, išskyrus natūralias pievas ir ganyklas bei kultūrines pievas (daugiau kaip 5 metų), plotai (ha) proporcingai sumažinami 121 punkte nustatyta tvarka apskaičiuojamais plotais (ha), kuriems SGP neskaičiuojamas;

11.2. auginamų pašarinių javų (avižų, kvietrugių, kviečių, miežių, rugių, rapsų ir kitų grūdinių augalų, jų ir ankštinių javų mišinių) plotai (ha) proporcingai sumažinami 121 punkte nustatyta tvarka apskaičiuojamais pašarinių javų plotais (ha), kuriems SGP neskaičiuojamas.“

2.3. Papildau 121 punktu:

121. Pašarinių augalų ir pašarinių javų plotai, kuriems SGP neskaičiuojamas, nustatomi žolėdžių sutartinių gyvulių (toliau – ŽSG) vidutinį metinį skaičių padauginus iš vienam ŽSG tenkančio pašarinių augalų ar pašarinių javų ploto normatyvo, kuris yra:

121.1. 2,0 ha – pašariniams augalams, išskyrus pašarinius javus;

121.2. 0,35 ha – pašariniams javams.“

2.4. Papildau 122 punktu:

122. ŽSG skaičius apskaičiuojamas naudojant valdos ar ūkio žolėdžių ūkinių gyvūnų vidutinį metinį skaičių ir žolėdžių ūkinių gyvūnų skaičiavimo koeficientus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, priede.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.

2.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Už Lietuvoje auginamų augalų, ūkinių gyvūnų, žuvų SGP apskaičiavimą ir pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo normatyvo nustatymą, aktualaus Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus (Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 2 priedo V skyrius) augalų priskyrimą Tvarkos aprašo 1 priede nurodytoms žemės ūkio produkcijos rūšims atsakingas Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Atliktas aktualaus Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus augalų priskyrimas Tvarkos aprašo 1 priede nurodytoms žemės ūkio produkcijos rūšims rašytiniu būdu suderinamas su Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentu ir pateikiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas