vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 M. liepos 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „Dėl ŠILUMOS kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. O3-928

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2014 m. lapkričio 21 d. pažymą Nr. O5-346 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, n u t a r i a:

Pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“:

1. Išdėstyti 57.7.2.2 punktą taip:

57.7.2.2. naudojant kasmet Komisijos iki liepos 1 d. viešai paskelbtą skolinto kapitalo kainos (palūkanų normos) dydį, proc., taikytiną reguliavimo tikslams ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu. Skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma, už kurią Ūkio subjektas gavo ar gali gauti ilgalaikę paskolą) atitinka paskutinių dvylikos mėnesių, prieš nustatant Komisijai skolinto kapitalo kainą, proc., Ūkio subjekto faktinę palūkanų normą, ne didesnę už Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkį. Bet kuriuo atveju Komisijos nustatyta skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), proc., negali viršyti nuo 2004 m. spalio mėnesio iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai skolinto kapitalo kainą, proc., Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkio, išskyrus 2008–2009 m. laikotarpį (ekonomikos sunkmečio laikotarpį, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“).“

2. Išdėstyti 57.7.2.3 punkto pirmą pastraipą taip:

57.7.2.3. naudojant kasmet Komisijos iki liepos 1 d. viešai paskelbtą nuosavo kapitalo kainos dydį, proc., taikytiną reguliavimo tikslams ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu. Komisija, nustatydama nuosavo kapitalo kainą, proc.:“.

3. Išdėstyti 57.7.4 punktą taip:

57.7.4. esant motyvuotam Reguliuojančiosios institucijos sprendimui, Ūkio subjektui gali būti nustatyti optimalios jo kapitalo struktūros, pagal kurią būtų nustatoma Ūkio subjekto investicijų grąža, reikalavimai, atsižvelgiant į ekonomines sąlygas atitinkamu laikotarpiu. Optimali kapitalo struktūra nustatoma tuo atveju, kai pagal faktinę Ūkio subjekto kapitalo struktūrą apskaičiuota investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 70 proc., nuosavas – 30 proc.;“.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Diana Korsakaitė