r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE,  VIETINĖS  REIKŠMĖS  KELIUOSE,  AIKŠTĖSE,    ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI  JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ                        NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m.  kovo  31 d.   Nr. T-77

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais, 12 straipsniu ir 13 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:                     

1.  Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Akmenės  rajono savivaldybės tarybos 2010-04-28 sprendimo Nr. T-83 „Dėl vietinių rinkliavų ir leidimo išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 1.1,  2.1 papunkčius (su vėlesniais pakeitimais).

2.2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr.T-261 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d.  sprendimo Nr. T- 83 „Dėl vietinių rinkliavų ir leidimo išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo “ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m.  kovo 31 d. sprendimu

Nr. T-77

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką, lengvatas, grąžinimo atvejus, rinkliavos kontrolę.

2. Vietinė rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka fiziniams ir juridiniams asmenims už teisę gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – pareiškėjas) atlikti šiuose Nuostatuose  numatytus žemės kasinėjimo darbus išduoda  atitinkamų  seniūnijų  seniūnai,  pateikus šiuos dokumentus (dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis):

4.1. prašymą, kuriame  nurodomas pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (tai patvirtinantis dokumentas arba kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka), jo adresas, telefono numeris, kasinėjimo darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų  vykdymo  pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo  vardas, pavardė, numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis kub. m, nurodoma vieta, kur  numatoma išvežti žemės perteklių (1 priedas);

4.2. leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus;

4.3. nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), dangos perkasimo vietos, jų plotai m2;

4.4. jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, savininkų ir naudotojų suderinimai;

4.5. žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariatu, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centru, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba  ir kt., kai darbai vykdomi gatvėse;

4.6. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje;

4.7. vietinės rinkliavos sumokėjimą  patvirtinantį mokėjimo pavedimą arba jo kopiją, patvirtinteisės aktų nustatyta tvarka.                 

4.8. kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, kai vykdomi didelės apimties kasinėjimo darbai;

4.9. garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo (3 priedas).

5. Seniūnijos seniūnas, kurios teritorijoje vykdomi kasinėjimo darbai, pareiškėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

5.1. išduoda leidimą (2 priedas), kai gaunami visi tinkamai įforminti dokumentai ir informacija, reikalinga leidimui gauti;

5.2. pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

5.3. išduodamus leidimus registruoja DocLogix sistemoje LEIDIMŲ registre, nurodydami jame leidimo išdavimo datą, pareiškėją, sumą, laikotarpį ir leidimo paskirtį.

Avarinės situacijos atveju leidimas išduodamas nedelsiant.

6.    Dangos atstatymo, vejos ir želdinių atkūrimo darbus priima leidimą išdavusios seniūnijos seniūnas (3 priedas).

7Neatstačius dangos ar neatkūrus vejos ir želdinių iki leidime numatyto termino, seniūnas samdo kitą įmonę, kuri atliktų atstatymo, atkūrimo darbus, ir pateikia pareiškėjui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą pagal atliktų darbų aktus. Pareiškėjui kitas leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje išduodamas tik tada, kai bus tinkamai užbaigti prieš tai vykdyti darbai arba už atstatymo, atkūrimo darbus bus apmokėta PVM sąskaitą-faktūra.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS

 

8. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimas) fiziniai ir juridiniai asmenys moka tokią rinkliavą:

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis už vieną parą, įskaitant švenčių ir poilsio dienas, eurais

Asfalto danga

Žvyro danga

1.

Gatvių ar vietinės reikšmės kelių važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas

20,00

15,00

2.

Gatvių ar vietinės reikšmės kelių važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas

15,00

12,00

3.

Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas

12,00

10,00

4.

Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas

10,00

8,00 

5.

Daugiabučių namų kiemų dangų  perkasimas

15,00

12,00

6.

Renovuotų daugiabučių namų kiemų dangų  perkasimas

20,00

15,00

7.

Pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su žemės kasimo darbais

6,00

8.

Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas

6,00

 

9. Vykdant kasimo darbus, kai ardoma gatvės asfalto arba šaligatvio kietoji danga nepraėjus penkeriems metams po jos paklojimo ar atnaujinimo, vietinės rinkliavos tarifas didinamas penkis kartus.

10. Jeigu kasinėjimo, dangos atkūrimo darbai neatliekami laiku arba užsitęsia eismo apribojimo uždraudimo ar ribojimo terminas, už leidimo pratęsimą už kiekvieną parą imama 8 punkte numatyta rinkliava.

11. Nebaigus vykdyti darbų Leidime nurodytu terminu ir vykdant darbus nepratęsus leidimo termino, už kiekvieną darbų dieną imama 8 punkte numatyta rinkliava  ir  papildoma 10 eurų  rinkliava.

12. Vietinės rinkliavos dydį už leidimo išdavimą apskaičiuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (arba jų įgalioti asmenys), kurių teritorijoje vykdomi kasinėjimo darbai.

13. Leidimą išduoda, sustabdo jo galiojimą, pratęsia arba panaikina seniūnijos seniūnas, vadovaudamasis  Nuostatais. 

14. Vietinės rinkliavos dydžius Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustato, keičia, suteikia mokėjimo lengvatas Akmenės rajono savivaldybės taryba.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

15. Nustatyta vietinė rinkliava už leidimo išdavimą mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) atsiskaitomą sąskaitą.

16. Seniūnai kas mėnesį iki sekančio mėnesio 5 d. d. pateikia informaciją Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie vietinės rinkliavos išduotus leidimus nurodydami leidimo išdavimo datą, pareiškėją, sumą, laikotarpį ir leidimo paskirtį.

17. Gavusi vietinės rinkliavos pajamas Savivaldybės administracija kartą per ketvirtį, paskutinę ketvirčio mėnesio darbo dieną, lėšas perveda į Akmenės rajono savivaldybės iždo sąskaitą.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS, RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS                         

 

18. Už leidimo išdavimą vietinė rinkliava netaikoma:

18.1. Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kai vykdomi darbai reikalingi Savivaldybės funkcijoms vykdyti;

18.2. Savivaldybės administracijai, kai jai pavestos darbų užsakovo funkcijos;

18.3. kai įrengiami nauji tinklai, rekonstruojami inžineriniai tinklai arba atliekamas jų kapitalinis remontas – pagal pareiškėjo parengtą ir su Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atstovu suderintą darbų grafiką (įrašas „Mokėti“ arba „Nemokėti“), kuris pateikiamas atitinkamos seniūnijos seniūnui;

18.4.  asmenims, jeigu darbai vykdomi  jiems suteiktuose žemės sklypuose.

19. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu sumokėta daugiau, negu Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis.

20. Leidimą išdavusios seniūnijos seniūnas raštu kreipiasi į Savivaldybės administraciją pridėdamas pareiškėjo prašymą, kuriame nurodoma leidimo data, grąžinama suma, pareiškėjo banko sąskaita ir priežastys.

21. Jei lėšos grąžinamos tą patį ketvirtį, kai išduotas leidimas, Savivaldybės administracija grąžina sumokėtą vietinę rinkliavą arba jos dalį pareiškėjui pagal pateiktą seniūno raštą ir pareiškėjo prašymą bei informuoja raštą parašiusį seniūnijos seniūną.

22. Jei lėšos grąžinamos ne tą patį ketvirtį, kai sumokėta vietinė rinkliava, Savivaldybės administracija raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto valdymo skyrių dėl vietinės rinkliavos grąžinimo. Savivaldybės administracija  gautas lėšas perveda pareiškėjui.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS  

 

23. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja valstybės ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

24. Nuostatai pildomi ir keičiami Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

25. Už vietinės rinkliavos įmokų surinkimą atsakingi Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

26. Savavališkas kasinėjimas baudžiamas administracine tvarka.

27. Už šių Nuostatų pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.  

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus                    Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą nuostatų   

1priedas                    

____________________________________________________

(pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo)

____________________________________________________

(adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

................................... seniūnijos seniūnui

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE

______________

(data)

______________

(vieta)

Prašau išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (nereikalingą išbraukti)

Darbų vykdymo tikslas ____________________________________________________________

Darbų vykdymo vieta______________________________________________________________

Darbų pradžia ir darbų pabaiga_______________________________________________________

Atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, telefono Nr. __________________________________

________________________________________________________________________________

Numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis ____________________________________ kub. m.

Žemės perteklių numatoma išvežti (nurodyti vietą) __________________________________

PRIDEDAMA:

1. Leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus.

2. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), perkasimo vietos, jų plotai m2.

3. Jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų suderinimai.

4. Žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariatu, Akmenės rajono VšĮ Greitosios medicinos pagalbos centru, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba kai darbai vykdomi gatvėse.

5. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje (saugomoje teritorijoje).

__________________                                                    _____________________________

(parašas)                                                                                                             (vardas, pavardė)

SUINTERESUOTOS INSTITUCIJOS

PASTABOS

AB Energijos skirstomasis operatorius (ESO)

 

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

 

TEO LT, AB

 

UAB Akmenės vandenys

 

UAB Akmenės energija

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos statybos skyrius

 

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariatas

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

 

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

 

Kiti

 

 

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus

Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus                                                                                                            Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo                                                                                                                           teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,                                                                                                     žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti                                                                                                       eismą joje, išdavimą nuostatų    2  priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINITRACIJOS

___________________________         SENIŪNIJA

 

LEIDIMAS

ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE

 

______________ Nr. __________

(data)                                               

____________

(vieta)

___________________________________________

(pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo)

Leidžiama viešojo naudojimo teritorijoje____________________________________________

(darbų vykdymo vieta)

atlikti kasinėjimo darbus, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (nereikalingą išbraukti).

Darbų pradžia ir darbų pabaiga ______________________________________________________

Atstatyti šaligatvių, asfalto su pagrindais dangas iki_______________________________________

Atkurti vejas ir želdinius iki _____________________________________________________

Reikalaujama:

1. Atkurti kelio (gatvės, privažiavimo, aikštės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus iki leidime nurodytos datos. Nepavykus to atlikti, būtina prasitęsti leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus galiojimą seniūnijoje.

2. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos rangovas ar statinio ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

3. Nepavykus laiku užbaigti žemės kasinėjimo darbų, vykdomų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, būtina apie tai informuoti seniūniją dėl tolesnių sprendimų priėmimo.

4. Baigus vykdyti žemės kasimo darbus iškviesti leidimą išdavusios seniūnijos seniūną ir Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atstovą (jei darbai vykdyti perkasant pėsčiųjų takus, aikštes, gatvės važiuojamąją dalį) į darbų vykdymo vietą dėl dangų atstatymo darbų pridavimo. Leidimas grąžinamas jį išdavusiam seniūnijos seniūnui.

5. Apmokėti vietinės rinkliavos mokestį už kasinėjimo darbų vykdymą Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje.

6. Neatstačius dangos ar neatkūrus vejos ir želdinių iki leidime numatyto termino, seniūnas samdo kitą įmonę, kuri atliktų atstatymo, atkūrimo darbus, ir pateikia pareiškėjui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą pagal atliktų darbų aktus. Pareiškėjui kitas leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje išduodamas tik tada, kai bus tinkamai užbaigti prieš tai vykdyti darbai arba už atstatymo, atkūrimo darbus bus apmokėta PVM sąskaitą-faktūra.

7. Prašymas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo, jei atitinka Nuostatų 19 p., pateikiamas leidimą išdavusios seniūnijos seniūnui pabaigus darbus, bet ne vėliau kaip iki leidime numatytos darbų pabaigimo datos.

8. _________________________________________________________________________

 

Leidimą išdavė:

.......................................................        ............................                 .............................................

(pareigos)                                              (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

Leidimą gavo ir su darbų vykdymo reikalavimais susipažino:

 

.......................................................                  ............................              ........................................................

(pareigos)                                              (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

Leidimo galiojimo termino pratęsimas

 

Leidimo galiojimo pratęstas

iki 201__m._____________d.

Leidimo galiojimas pakartotinai pratęstas

iki 201__m.____________d.

 

Leidimą pratęsė:

........................................................      ..............................

(pareigos)                                              (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

Dangų atstatymą pridaviau:

.......................................................                ............................                ........................................................

(pareigos)                                                                (parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

 

Dangų atstatymą priėmiau:

.......................................................                ............................                ........................................................

(pareigos)                                                                (parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 


 Leidimo atlikti kasinėjimo darbus

Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus                                                                                                            Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo                                                                                                                           teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,                                                                                                     žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti                                                                                                       eismą joje, išdavimą nuostatų    3  priedas

 

 

 

 

 

GARANTINIS DANGŲ ATSTATYMO ĮSIPAREIGOJIMAS

 

20   m.          d.

(data)

__________________

(vieta)

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)

įsipareigoja atstatyti išardytas vietinės reikšmės kelių, gatvių, įvažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių dangas pagal ĮTSBR07 reikalavimus (automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės) bei skverų ir žaliųjų plotų dangas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais bei Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono  savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais, ir raštu pranešti apie tai Akmenės  rajono

(data)

savivaldybės administracijos seniūnui bei pateikti kasinėjimo darbų vietos vaizdinę medžiagą (nuotrauką arba kitą) prieš kasinėjimo darbus ir atstačius išardytas dangas.

 

 

 

Juridinio/ fizinio asmens duomenys:

Pavadinimas, įm. k., vardas, pavardė ________________________________________________

Adresas:_______________________________________________________________________

Telefonas: _____________________________________________________________________

 

 

 

 

.......................................................          ............................               .....................................................

(pareigos)                                              (parašas)                                          (vardas, pavardė)