HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 16 d. Nr. D1-414

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 31 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose“;

1.2. pakeičiu 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip :

11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose“;

1.3. pripažįstu 11.24 papunktį netekusiu galios;

1.4 pakeičiu 12.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.;“;

1.5. pakeičiu 12.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas