LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO  23 D. ĮSAKYMO NR. V-1537 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 17 d. Nr. V-1083

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“:

 

1Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 065 416 eurų (dviejų milijonų šešiasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų šešiolikos eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą 2019 ir 2020 metais numatoma skelbti po 1 kvietimą teikti paraiškas. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. IV ketvirtį. Esant lėšų likučiui po pirmojo kvietimo, antrasis kvietimas pagal Aprašą bus skelbiamas  2020 m. I ketvirtyje. Pirmajam 2019 m. kvietimui numatoma skirti iki 2 065 416 eurų (dviejų milijonų šešiasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų šešiolikos eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, nepanaudotų po 2019 m. balandžio 30 d. paskelbto kvietimo teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-354 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“. Po pirmojo kvietimo teikti paraiškas likusi nepanaudota suma skiriama antrajam kvietimui teikti paraiškas 2020 m. I ketvirtyje. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, Įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime (netaikoma paskutiniajam kvietimui) numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. Tuo atveju, kai kvietimų teikti paraiškas suma yra panaudojama per pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, antrasis kvietimas teikti paraiškas 2020 m. I ketvirtį nėra skelbiamas. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

 

2020 m. liepos 14 d. raštu Nr. 5V-190