Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. 984

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.21.                   licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                 196“.

 

2. Pakeisti 3.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.22.                   licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                             80“.

 

3. Pripažinti netekusiu galios 3.23 papunktį.

4. Pakeisti 3.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.24.                   licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                     80“.

 

5. Pakeisti 3.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.25.                   licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                             80“.

 

6. Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26.                   licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                             535“.

 

7. Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27.                   licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                              535“.

 

8. Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28.                   licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                             535“.

 

9. Papildyti 3.281 papunkčiu:

3.281.                 licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą      535“.

 

10. Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.82.                   leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                                                                                               

4.82.1.                 išdavimą                                                                                              45

4.82.2.                 dublikato išdavimą                                                                              25“.

 

11. Pakeisti 4.89 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.89.                   laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                 119“.

 

12. Pakeisti 4.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.90.                   laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                             80“.

 

13. Pripažinti netekusiu galios 4.91 papunktį.

14. Pakeisti 4.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.92.                   laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                              80“.

 

15. Pakeisti 4.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.93.                   laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                             80“.

 

16. Pakeisti 4.933 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.933.                 asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                     46“.

 

17. Papildyti 4.934 papunkčiu:

4.934.                 asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą         45“.

 

18. Papildyti 4.935 papunkčiu:

4.935.                 veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurią registruoja Radiacinės saugos centras, registravimą                                                                160“.

 

19. Papildyti 4.936 papunkčiu:

4.936.                 radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                               46“.

 

20. Papildyti 4.937 papunkčiu:

4.937.                 standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, kurį patvirtina Radiacinės saugos centras, patvirtinimą                                              38“.

 

21. Papildyti 4.938 papunkčiu:

4.938.                 standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurį suderina Radiacinės saugos centras, suderinimą                                                38“.

 

22. Papildyti 4.939 papunkčiu:

4.939.                 pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                   26“.

 

23. Papildyti 4.9310 papunkčiu:

4.9310.                asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                     384“.

 

24. Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.                 laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą                     535“.

 

25. Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.                 laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimą                                                          535“.

 

26. Papildyti 4.5981 papunkčiu:

4.5981.               laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą                                                                                              535“.

 

27. Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.                 laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte išdavimą                                         535“.

 

28. Pakeisti 4.6001 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6001.               asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                             65“.

 

29. Papildyti 4.60010 papunkčiu:

4.60010.              veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą       364“.

 

30. Papildyti 4.60011 papunkčiu:

4.60011.              radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimą                               70“.

 

31. Papildyti 4.60012 papunkčiu:

4.60012.              standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimą    685“.

 

32. Papildyti 4.60013 papunkčiu:

4.60013.              standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimą  685“.

 

33. Papildyti 4.60014 papunkčiu:

4.60014.              asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                             424“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka