LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 23 d. Nr. D1-774

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. kitos šiose Aplinkosaugos sąlygose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Papildau 14.2.4 papunkčiu:

14.2.4. kai vykdomos sporto pratybos, sporto renginiai ir žvejybos varžybos šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose ir šiame priede nustatytomis sąlygomis“.

3. Pakeičiu priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„14.

Zarasų r.

Luodžio ežeras

1287,6

12230012

3242

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, taip pat juridinių asmenų, vykdančių su žvejyba susijusią ekonominę veiklą, organizuojamų žūklės varžybų metu, leidžiama plaukioti:

nuo gegužės 15 d. iki birželio 30 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), o organizatoriams, plaukiojimo saugumui užtikrinti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 50 AG (37 kW);

nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 20 d. savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 75 AG (56 kW).

Sporto pratybų ir renginių, taip pat žvejybos varžybų organizatoriai renginių laiką, vietą, savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių ir jų variklių galingumą bei sąlygas turi suderinti su Gražutės RP direkcija ir Zarasų rajono savivaldybės administracija.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                           Kęstutis Trečiokas