Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 25 d. Nr. V-1696

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Buvęs mokinys prašymą dėl galimybės dalyvauti pasiekimų patikrinime iki einamųjų metų vasario 6 dienos teikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą dokumentą, patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, vadovui.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nepilnametis mokinys, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymą atleisti nuo pasiekimų patikrinimo savo mokyklos vadovui iki einamųjų metų vasario 8 dienos teikia, jei negali dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl priežasties, kurią pateisina mokyklos vadovas.

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Mokinys pasiekimų patikrinime dalyvauja mokykloje, kurioje mokosi, o buvęs mokinys – mokykloje, kurioje mokėsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje ir iki einamųjų metų vasario 6 dienos mokyklos vadovui yra pateikęs prašymą dalyvauti pasiekimų patikrinime.“

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Namie mokytų mokinių, negalinčių atvykti į mokyklą, pasiekimų patikrinimas vykdomas mokinio namuose nuotoliniu elektroniniu būdu.“

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Su mokyklos taryba suderintą sprendimą dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma(si) pagal gimtosios kalbos programą, pasiekimų patikrinimo privalomumo mokyklos vadovas priima iki einamųjų metų sausio 10 dienos.

Mokyklos vadovui priėmus sprendimą, kad mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma(si) pagal gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) programą, pasiekimų patikrinimas neprivalomas, jame dalyvauti ketinantys mokiniai ir buvę mokiniai iki vasario 6 dienos pateikia prašymus savo mokyklos vadovui.

6. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. su gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų vasario 11 dienos. Su lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija – iki einamųjų metų gruodžio 7 dienos. Jei minėtų pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijos pakeičiamos – per dvi savaites nuo jų pakeitimo.“

7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jei iki einamųjų metų gegužės 29 dienos sistemoje KELTAS bus registruotų mokinių ir buvusių mokinių, kurie dėl mokyklos vadovo pateisintos priežasties negalėjo dalyvauti pasiekimų patikrinime švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis, prašymų, pakartotinai lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimas vykdomas einamųjų metų birželio 7–18 dienomis. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias datas savo įsakymu nustato ir iki gegužės 29 dienos sistemoje KELTAS bei Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje paskelbia Nacionalinės švietimo agentūros direktorius.“

8. Papildau 16.6 papunkčiu:

16.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių kokybės užtikrinimo aprašą.“

9. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos šalies į ne žemesnę kaip 9 (I gimnazijos) klasę.“

10. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Nacionalinė švietimo agentūra:

27.1. iki sausio 15 dienos parengia darbui sistemą KELTAS, informuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinius ir mokyklas apie prisijungimo prie šios sistemos tvarką;

27.2. iki vasario 25 dienos sistemoje KELTAS pateikia mokykloms nustatytas mokinių skaičiaus kvotas pasiekimų patikrinimo srautuose;

27.3. iki balandžio 25 dienos sistemoje KELTAS pateikia mokykloms vardinius mokinių prisijungimo duomenis (prisijungimo adresą, prisijungimo vardą ir slaptažodį).“

11. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Mokykla:

28.1. iki sausio 15 dienos sistemoje KELTAS įregistruoja atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą ir telefoną;

28.2. iki vasario 8 dienos Mokinių registre pažymi mokinius, kurie nedalyvaus konkretaus dalyko pasiekimų patikrinime;

28.3. iki vasario 8 dienos Mokinių registre pažymi mokinius, kurie mokyklos vadovo sprendimu iki vasario 8 dienos yra atleisti nuo konkretaus dalyko pasiekimų patikrinimo;

28.4. iki vasario 15 dienos sistemoje KELTAS patikrina mokinių sąrašus ir sudaro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir buvusių mokinių, kuriems reikalingi pritaikymai, sąrašą;

28.5. iki kovo 31 dienos sistemoje KELTAS pagal Nacionalinės švietimo agentūros kiekvienam srautui priskirtas vietas mokinius suskirsto į srautus ir protokolus;

28.6. iki birželio 2 dienos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS sudaro vardinius sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie dalyvaus pakartotiniame dalyko pasiekimų patikrinime.“

12. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdoma elektroniniu ar tradiciniu būdu, patalpa (klasė, kabinetas ir kt.) paruošiama likus ne mažiau kaip 12 valandų iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies pradžios. Prieš pasiekimų patikrinimą patalpos turi būti išvalytos. Organizuojant patalpų valymą pasiekimų patikrinimo centruose rekomenduojama atsižvelgti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpoms valyti. Prieš pasiekimų patikrinimą ir jo metu būtina užtikrinti pasiekimų patikrinimo vykdymo patalpų vėdinimą.

Karantino režimo ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu mokinių srautai reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų. Atsižvelgiant į tai, planuojamas tiek mokinių atvykimas, tiek pasiskirstymas į pasiekimų patikrinimo patalpas, tiek sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius. Mokyklose sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padėta skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas). Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas pasiekimų patikrinimas, sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Be to, sudaromos higieniškos sąlygos mokiniams nemokamai atsigerti vandens. Jei pasiekimų patikrinimo metu kompiuteriais, žodynais naudojasi keli mokiniai, liečiamas kompiuterių paviršius dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo (kompiuterio klaviatūra, pelė, liečiamojo ekrano paviršius) arba naudojimuisi skiriamos vienkartinės pirštinės.“

13. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje, išskyrus kalbų patikrinimo dalis žodžiu, vykdomoje elektroniniu ar tradiciniu būdu, mokiniams ir buvusiems mokiniams skiriami atskiri stalai / suolai. Visi stalai / suolai sustatomi viena kryptimi ir pažymimi taip, kaip nurodoma vykdymo protokole, t. y. užrašoma grupė ir eilės numeris. Eilėje tos pačios grupės mokinių ir buvusių mokinių vietos numeruojamos nuosekliai, tarp visų patalpoje esančių asmenų rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą.“

14. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vykdomas kasmet vasario – balandžio mėnesiais. Lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vykdomas kasmet sausio – gegužės mėnesiais. Dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) atsiskaitymo laiką tvirtina mokyklos vadovas.“

15. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) atsiskaitymas organizuojamas mokyklos vadovo įsakymu nustatyta tvarka:

36.1. mokinys mokytojo padedamas pasirenka temą, kaupia atitinkamą medžiagą iš įvairių šaltinių (grožinės ir mokslinės literatūros, žiniasklaidos, statistikos ir pan.) ir rengiasi viešai kalbėti;

36.2. mokytojas su mokiniu numato viešojo kalbėjimo atsiskaitymo laiką: per dalyko pamokas arba kitu metu (konferencijoje, minėjime arba kitame renginyje);

36.3. mokinys, pasitaręs su mokytoju, gali rinktis atsiskaitymo formą: pranešimą, prezentaciją literatūros, kultūros tema.“

16. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu organizuojant pateikiamas mokinio pasirengtas kalbėjimo planas / teiginiai / tekstas / konspektas (jei reikia – ir iliustracinė medžiaga), panaudotos literatūros sąrašas pristatomi mokančiam mokytojui iki kalbėjimo dienos; mokinys kalba klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus; 1–2 klasės draugai gali parašyti atsiliepimus (trumpas kalbos recenzijas).“

17. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis laikoma nuotoliniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, pasiekimų patikrinime dalyvaujantys mokiniai ir buvę mokiniai suskirstomi į ne didesnes kaip 12 mokinių grupes.“

18. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis raštu vykdoma elektroniniu ar tradiciniu būdu, vienos grupės 12 mokinių ir buvusių mokinių pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyse raštu dalyvauja toje pačioje patalpoje. Jų eilės numeriai sąraše ir vietos patalpoje turi sutapti su grupės ir eilės numeriu, nurodytais vykdymo protokole.

19. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdoma elektroniniu ar tradiciniu būdu, jeigu vienoje patalpoje pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu dalyvauja kelių grupių mokiniai ar buvę mokiniai, 12 mokinių ar buvusių mokinių skiriamas vienas vykdytojas.“

20. Pakeičiu 49 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

49. Į patalpą tuo metu, kai vyksta pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis raštu, gali įeiti:“.

21. Pakeičiu 50.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

50.4. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdoma elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, vykdytojo pateiktais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis) nustatytu laiku pradeda jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, perskaito nurodymus ir pasirengia atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku. Per prisijungti skirtą laiką prisijungęs gautais prisijungimo duomenimis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrina, ar ji veikia, ar mato savo vardą ir pavardę kompiuterio ekrane. Pastebėjęs užduočių atlikimo sistemos trikdžius, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią;“.

22. pakeičiu 51.1.6. papunktį ir jį išdėstau taip:

51.1.6. ne vėliau kaip likus valandai iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžios kartu su vyresniuoju vykdytoju pakartotinai patikrina paruoštas patalpas, jose esančių priemonių tinkamumą;“.

23. pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.2. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vyksta nuotoliniu elektroniniu būdu, likus ne vėliau kaip 48 valandoms iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu dienos kartu su atsakingu asmeniu sistemoje KELTAS išspausdina vykdymo ir vertinimo protokolą kiekvienai grupei, asmeniškai informuoja mokinius ir buvusius mokinius, kuriai grupei jie yra priskirti;“.

24. Pakeičiu 52.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.1.1. kartu su administratoriumi parengia patalpas;“.

25. Pakeičiu 52.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.1.2. kartu su atsakingu asmeniu likus ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu dienos sistemoje KELTAS išspausdina vykdymo ir vertinimo protokolą kiekvienai grupei;“.

26. Pakeičiu 52.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.2.1. kartu su atsakingu asmeniu ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu dienos sistemoje KELTAS išspausdina vykdymo ir vertinimo protokolą kiekvienai grupei, mokinių ir buvusių mokinių vardinius prisijungimo duomenis (adresus su prisijungimo vardais ir slaptažodžiais);“.

27. Pakeičiu 52.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.2.2. mokinių ir buvusių mokinių vardinius prisijungimo duomenis (adresus su prisijungimo vardais ir slaptažodžiais) ir vykdymo bei vertinimo protokolus kiekvienai grupei perduoda vykdytojams ne vėliau kaip likus 18 valandų iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies pradžios;“.

28. Pakeičiu 53.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.1. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi elektroniniu ar tradiciniu būdu, pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną vyresniojo vykdytojo nurodytu laiku paima iš vyresniojo vykdytojo vykdymo protokolus, įrašo į juos reikalaujamą informaciją (papildomas pavardes įrašyti draudžiama) ir mokinių bei buvusių mokinių vardinius prisijungimo duomenis (adresus su prisijungimo vardais ir slaptažodžiais), su paskirtais asmenimis atlieka pirminį mokinių ir buvusių mokinių asmens tapatybės dokumentų patikrinimą išlaikydamas tarp asmenų ne mažiau kaip vieno metro atstumus. Asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į pasiekimų patikrinimo patalpas neįleidžiami ar nedelsiant iš jų pareikalaujama pasišalinti;“.

29. Pakeičiu 53.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.3. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi elektroniniu ar tradiciniu būdu, ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžios, išlaikydamas tarp asmenų ne mažiau kaip vieno metro atstumus, patikrina asmens dokumentus, įleidžia mokinius į patalpą ir nurodo vietą pagal vykdymo protokolą. Informuoja, kad mokiniai į patalpą neįsineštų asmeninių daiktų (išskyrus vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones), prireikus patikslina klaidingai įrašytus mokinių ir buvusių mokinių vardus ir pavardes ir apie klaidingai įrašytus mokinių ir buvusių mokinių vardus ir pavardes informuoja vyresnįjį vykdytoją, kuris inicijuoja duomenų keitimus sistemoje KELTAS ir Mokinių registre. Vykdytojui kilus abejonių dėl mokinio tapatybės ir jam paprašius, saugiu, rekomenduojamu ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiima veido kaukę, jeigu ją dėvi;“.

30. Pakeičiu 53.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.4.2. kai pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis vykdomi elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, pasirašytinai atiduoda mokiniams ir buvusiems mokiniams jų vardinius prisijungimo duomenis (adresus su prisijungimo vardais ir slaptažodžiais), praneša, kad gautais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresu, prisijungimo vardais ir slaptažodžiais) pradėtų jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrintų, ar mato savo vardus ir pavardes kompiuterio ekrane, perskaitytų nurodymus ir pasirengtų atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku;“.

31. Pakeičiu 53.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.6. kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi nuotoliniu ar tradiciniu būdu, išduoda užduotį mokiniui, pavėlavusiam ne daugiau kaip 30 minučių, kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdomi elektroniniu būdu, paprašo sėstis prie kompiuterio, pasirašytinai paduoda vardinius prisijungimo duomenis, tačiau pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu skirto laiko nepratęsia ir vėlavimą fiksuoja vykdymo protokoluose;“.

32. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu mokinių ir buvusių mokinių darbai vertinami pasiekimų patikrinimo vertinimo centruose (toliau – vertinimo centras), įsteigtuose savivaldybių administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų iki einamųjų metų vasario 23 dienos vienoje iš mokyklų. Vertinimo centrai steigiami atsižvelgus į savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančių 10 ir II gimnazijos klasės mokinių skaičių. Jeigu savivaldybės teritorijos mokyklose mokosi iki 100 10 ir II gimnazijos klasės mokinių, steigiamas 1 vertinimo centras, iki 200 10 ir II gimnazijos klasės mokinių – 2 vertinimo centrai. Jeigu savivaldybės teritorijos mokyklose mokosi daugiau kaip 200 10 ir II gimnazijos klasės mokinių, gali būti steigiami vertinimo centrai kiekvienoje iš mokyklų, vykdžiusių pasiekimų patikrinimus, bet kiekviename jų turėtų būti vertinama ne mažiau kaip 60 10 ir (ar) II gimnazijos klasės mokinių darbų. Pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu mokinių ir buvusių mokinių darbų vertinimo komisiją (toliau – vertinimo komisija) sudaro mokyklos, kuri paskirta vertinimo centru, vadovas. Mokykloje trūkstant pagrindinio ugdymo programos dalyko specialistų, suderinus su savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovu, sudaromos bendros vertinimo komisijos, nurodoma komisijos darbo vieta, rezultatų protokolų pateikimo mokykloms tvarka. 

Taikomas kriterinis vertinimas (toliau – vertinimas), t. y. vertinimas pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas), parengtas kartu su pasiekimų patikrinimo užduotimi. Įvertinami mokinio ir buvusio mokinio pagrindinio ugdymo pasiekimai 1–10 balų (toliau – įvertinimas), nurodomas pasiekimų lygis – patenkinamas, pagrindinis ar aukštesnysis (jei įvertinimas yra 4-10 balų). Mokiniui ir buvusiam mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio (jei įvertinimas yra 1-3 balų), įrašomas „nepatenkinamas lygis.“

33. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Vertinimo komisiją(-as) skiria ir komisijų narių skaičių nustato mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į priskirtų mokinių ir buvusių mokinių skaičių. Vertinimo komisija turi būti sudaryta iš pirmininko ir ne mažiau kaip vieno vertintojo, to dalyko specialisto. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pasiekimų patikrinimo pradžios pasiekimams vertinti kiekvienos mokyklos vadovas savo įsakymu sudaro ne mažiau kaip vieną vertinimo komisiją, susidedančią iš pirmininko ir ne mažiau kaip vieno vertintojo mokinį ar buvusį mokinį mokančio mokytojo.“

34. pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Vertinimo komisijos pirmininku gali būti skiriamas dalyko specialistas, direktoriaus pavaduotojas ar skyriaus vedėjas. Vertinimo komisijos pirmininkas koordinuoja komisijos darbą, konsultuoja vertintojus, patikrina apie 10 proc. įvertintų darbų, sprendžia iškylančias problemas, priima sprendimus. Jeigu komisijos pirmininkas nėra dalyko specialistas, tikrinti įvertintų darbų gali pasitelkti vertinimo komisijos narį dalyko specialistą. Jeigu pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis buvo vykdoma tradiciniu būdu, vertinimas vykdomas tradiciniu būdu. Jeigu pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis buvo vykdoma elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, vertinimas vykdomas elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu. Jeigu pasiekimų patikrinimas ar pasiekimų patikrinimo dalis buvo vykdoma nuotoliniu būdu, kokiu būdu vykdomas vertinimas – tradiciniu ar nuotoliniu, – sprendžia mokyklos vadovas. Vertinimo komisijoje negali būti asmenų, turinčių privačių interesų dėl vertinamų artimųjų giminaičių ar pavienių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų. Mokytoją į vertinimo komisiją skiria ir pasirašytinai supažindina su Aprašu jo darbdavys, iki sudarant komisiją.“

35. Pakeičiu 67 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

67. Vertinimo komisija mokinių darbų vertinimą vertinimo centre pradeda ne anksčiau kaip kitą dieną pasibaigus pasiekimų patikrinimui ar pasiekimų patikrinimo daliai raštu laisvu nuo ugdymo proceso laiku. Kai pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, Nacionalinės švietimo agentūros priskirtų mokinių ir buvusių mokinių darbų vertinimas vykdomas elektroninėje vertinimo sistemoje. Vertinimo centrams priskiriami koduoti mokyklų mokinių darbai. Jeigu savivaldybės teritorijoje įsteigtas vienas vertinimo centras, jam priskiriami visų savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių ir buvusių mokinių darbai. Jeigu savivaldybės teritorijoje yra įsteigta du ar daugiau vertinimo centrų, priskiriami konkrečiam vertinimo centrui priskirtų mokyklų mokinių darbai. Visi vienos mokyklos mokinių ir buvusių mokinių darbai vertinami  tame pačiame vertinimo centre. Prisijungimo prie sistemos duomenis vertintojai gauna iš vertinimo komisijų pirmininkų. Baigus lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu vertinimą, bet ne vėliau kaip iki ugdymo proceso pabaigos, vertinimo komisijos pirmininkas užpildo dalies žodžiu vykdymo ir vertinimo protokolą. Vertintojų pasirašyta vertinimo instrukcija iki einamųjų metų pabaigos saugoma mokykloje, kurioje dirbo vertinimo komisija. Kai:“.

36. Pakeičiu 67.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

67.2. vertinimas vyksta elektroniniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, pasiekimų patikrinimo vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, prieš vertinimą (ir žodžiu, ir raštu) pasirašytinai ar elektroniniu būdu supažindina vertinimo komisijos narius su iš sistemos KELTAS gauta vertinimo instrukcija, ją perduoda vertintojams. Vertintojams perduoda ir iš sistemos KELTAS gautus vertintojo prisijungimo prie elektroninės vertinimo sistemos kodus (vienas kodas yra skirtas iki 12 mokinių darbų grupei. Kodus vertinimo komisijos pirmininkas išdalija, kiekvienam vertintojui skirdamas po vieną ar kelis kodus, užtikrina vertinimo instrukcijos reikalavimų laikymąsi (patikrina kiekvieno vertintojo po vieną ar kelis jo kaip vertintojo įvertintus darbus), konsultuoja vertintojus;“.

37. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vertinimo komisijos pirmininkas atsako už gautų darbų saugumą ir konfidencialumą. Mokyklos, kurioje dirba vertinimo komisija, vadovas, vadovaudamasis savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka, atsako už vertinamų darbų saugojimą.“

38. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Jei vyresnysis vykdytojas, administratorius, vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė pasiekimų patikrinimo vykdymo ar vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą mokiniui ar buvusiam mokiniui, Aprašo nustatytais terminais neatliko jam priskirtų funkcijų, surašomas laisvos formos aktas apie pasiekimų patikrinimo vykdymo ar vertinimo instrukcijų pažeidimą (toliau – pažeidimas). Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo ir kiti vykdymo ar vertinimo komisijos nariai. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) ir Nacionalinė švietimo agentūra. Pažeidėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.“

39. Papildau 961 punktu:

961. Jei Nacionalinė švietimo agentūra ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad Aprašo 28.1 papunktyje įvardytas sistemos KELTAS administratorius, vertinimo komisijos pirmininkas Aprašo nustatytais terminais neatliko jam priskirtų funkcijų surašomas laisvos formos aktas apie pažeidimą. Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) ir Nacionalinė švietimo agentūra (kai pažeidimą konstatuoja priežiūrą vykdantis asmuo). Pažeidėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.“

40. Papildau 103 punktu:

103. Detalios mokinių ir buvusių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitos ir ataskaitos mokykloms pateikiamos per vieną mėnesį nuo paskutinės dalyko pasiekimų patikrinimo rezultatų paskelbimo dienos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Mokinių ir buvusių mokinių PUPP rezultatų ataskaita pateikiama mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), už ataskaitos pateikimą atsako mokykla.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė