NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 10 d. Nr. T1-13

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.     Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ 10.7, 10.24, 12.2 ir 17.1 papunkčiais:“.

2.     Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas (Komisijos pirmininkė);

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Julita Šiuipienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Apsinuodijimų informacijos biuro vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Asta Janulytė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto profesorius;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Rasa Povilanskienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Ingrida Stulgienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento Vartojimo prekių skyriaus vyresnioji specialistė;

Jelena Talačkienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos  departamento Psichikos sveikatos skyriaus patarėja;

Renatas Vitkauskas – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos Analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos darbo reglamentą:

3.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija, Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. lapkričio 15 d. direktyva (ES) 2017/2103 kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL 2017 L 305, p. 12) (toliau – Direktyva (ES) 2017/2103) ir Europos Pralamento ir Tarybos 2017 lapkričio 15 d. reglamentu (ES) 2017/2101 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra (OL 2017 L 305, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/2101), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Departamento direktoriaus įsakymas Nr. T1-53), Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimu ir kontrolės priemonių nustatymu.“

3.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip :

4. Šiame Darbo reglamente psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos suprantamos kaip narkotinės ir psichotropinės medžiagos, įrašytos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 ir naujos psichoaktyviosios medžiagos, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme.

Kitos šiame Darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka 1961 metų Bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijoje, Direktyvoje (ES) 2017/2103, Reglamente (ES) 2017/2101, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme ir Departamento įsakyme Nr. T1-53 apibrėžtas sąvokas.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Gražina Belian