LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. ĮV- 380 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2014 – 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 18 d. Nr. ĮV-1212

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Atsakomybių ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.3 papunkčiu  ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 119 punktu ir 177.2 papunkčiu bei Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341 „Dėl stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punktu:

2Papildau nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą III skyriumi:

III SKYRIUS

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 13 PRIORITETO „ VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAIVINIMUI“ PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 13.1.1.-LVPA-V-308 „PASKATOS DIZAINO KŪRĖJAMS: „DIZAINO SPARNAI““

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla  –  Naujų dizaino sprendimų sukūrimas ir įdiegimas, siekiant padidinti mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos produktų gamybą ar paslaugų pasiūlą arba diegti į skaitmeninius ir (arba) žiedinės ekonomikos principus orientuotus sprendimus.

1.4. Galimas pareiškėjas – biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba.

1.5. Galimi partneriai – partneriai negalimi.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę subsidija skiriama tik tokioms veikloms – dizaino sprendimams sukurti, kurioms nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamą priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B.204

„Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

-

30

R.S.421

„Kultūros sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalis, palyginti su visa sukuriama verte“

Procentai

-

2,6*

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savival-dybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

788 551

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

4. Iš viso

788 551*

0

0

0

0

0

0

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 13.1.1-LVPA-K-309 „PASKATOS GERINTI KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ“  

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

·   Kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas,

·   KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas,

KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo  ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

1.4. Galimas pareiškėjas – KKI srityje veikiančios MVĮ.

1.5. Galimi partneriai – KKI srityje veikiančios MVĮ.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B. 202

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

-

15

R.S.421

„Kultūros sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalis, palyginti su visa sukuriama verte“

Procentai

-

2,6*

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savival-dybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 160 000

0

1 040 000

0

0

0

1 040 000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

4 160 000*

0

1 040 000

0

0

0

1 040 000

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR.  13.1.1-LVPA-K-310 „PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS“

 

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

·      Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos ir produktai);

·      Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ir pan. kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kt. subsektoriuose);

·      Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios ar papildytos realybės kultūros ir kūrybinių produktų gamyba,

·      KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos, kt. subsektoriuose).

1.4. Galimas pareiškėjas – KKI srityje veikiančios MVĮ.

1.5. Galimi partneriai – KKI srityje veikiančios MVĮ.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę subsidija skiriam tik tokioms veikloms – kultūros paslaugų ir (ar) produktų sukūrimui, kurioms nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamą priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

B.P.202

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

 

Įmonės

-

30

R.S.421

„Kultūros sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalis, palyginti su visa sukuriama verte“

Procentai

-

2,6*

R.N.306

„Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“

Procentai

-

10

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savival-dybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 551 449

0

2 637 862,25

0

0

0

2 637 862,25

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

10 551 449*

0

2 637 862,25

0

0

0

2 637 862,25

*– įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2024-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelėje nustatytą leistiną viršyti ministerijai skirtų ES lėšų dalį.

 

 

3.   Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir papildau jį rodikliu R.N.306:

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R.N.306

„Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“

 

Procentai

Pajamų padidėjimas – ekonominės naudos padidėjimas dėl veiklų, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu.

 

Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, kuris investuojamas siekiant ateityje (pasibaigus projektui) gauti daugiau pelno (pajamų), nei jų buvo išleista.

 

Investicijas gavusi įmonė yra tik projekto vykdytojas, tačiau skaičiuojant pajamas įtraukiamos ir projekto partnerio pajamos.

 

MVĮ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo

plėtros įstatyme.

 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Investicijas gavusių MVĮ pajamų padidėjimas skaičiuojamas pagal formulę:

F=P/B*100, kur:

F – investicijas gavusio MVĮ pajamų padidėjimas procentais;

P – rodiklis R.N. 306-1;

B – rodiklis R.N. 306-2.

 

Pirminiai šaltiniai: projekto vykdytojo finansinės atskaitomybės dokumentai, pajamų pažymos ar kiti pajamų rodiklį fiksuojantys dokumentai.

 

Antriniai šaltiniai:
ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas remdamasis pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais, pažymomis ir kitais dokumentais, kuriais apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.306-1

P – pokyčio rezultato rodiklis (kintamasis):

 

„Gavusių investicijas MVĮ gautų pajamų augimo pokytis“.

 

 

Eurai

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rezultato rodiklį „Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“.

Automatiškai apskaičiuojamas

Nurodomas gavusių investicijas MVĮ pajamų augimo pokytis.

 

Apskaičiuojamas pagal formulę:

 

P=N1–p, kur

 

N1 – faktinės 2023 m. MVĮ pajamos, pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus;

p – metinės MVĮ 2020 m. pajamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus.

Jeigu projekte pasitelkiamas partneris, tuomet į pajamas (N1 ir p)  įtraukiamos ir partnerio pajamos.

 

 

Rodiklio siektina reikšmė įtraukiama į projekto sutartį.

 

 

 

R.N.306-2

B – bazinis rezultato rodiklis (fiksuotasis):

 

„Gavusių investicijas MVĮ prašomo finansavimo suma“.

 

 

Eurai

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rezultato rodiklį „Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“.

Automatiškai apskaičiuojamas

Nurodoma projekto paraiškoje prašomo skirti finansavimo suma.

 

Rodiklio reikšmė įtraukiama į projekto sutartį.

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                                                                                                           Simonas Kairys