r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-2 (E) „ Dėl AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE  TAISYKLIŲ, RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. T-251(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36, 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti:

1. Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.T-2 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose  taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) 1.1 papunkčiu, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti   paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Sprendimo 1.2 papunkčiu, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-2(E)

(redakcija 2017-12-28 sprendimu Nr. T-251(E) 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo (pardavimo) reikalavimus Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prekyba – ūkinė-komercinė veikla, pirkimu, pardavimu ir vartojimu viešosiose vietose.

Paslaugos – ūkinė-komercinė veikla, susijusi su paslaugų (aptarnavimo, nuomos ir kt.) teikimu viešosiose vietose.

3.1. Išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų – sukomplektuotas laikinas statinys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.) be atskiros prekybos vietos, skirti aptarnauti stacionariosios viešojo maitinimo vietos lankytojus, išmontuojami pasibaigus leidimo galiojimo terminui.

3.2. Kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos.

3.3. Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, krepšiai ir kt.).

3.4. Laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą.

3.5. Lauko kavinė – lauke įrengtas laikinasis nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

3.6. Pardavėjasasmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę prekiauti ir realizuojantis prekes viešosiose vietose.

3.7. Paslaugų teikėjasasmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą ar turintis teisę vykdyti veiklą ir teikiantis paslaugas viešosiose vietose.

3.8. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

3.9. Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

3.10. Prekybai pritaikytas automobilis ar priekaba (išvežiojamoji prekyba) smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga arba judanti nustatytu maršrutu.

3.11. Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, bevariklė transporto priemonė, elektromobilis, velomobilis, žaidimų aikštelė, vandens dviračiai, valtys ir kt.).

3.12. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Akmenės rajono viešojoje vietoje.

3.13. Viešoji vieta – tai vieta, kuri yra nuolat ar nustatytu laiku prieinama visuomenei ar jos daliai laisvai ar komerciniu, narystės pagrindu ar kitaip, yra naudojama verslo, pramogų ar kitais teisėtais tikslais, suderinus su viešosios vietos savininku.

 

II   SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE

VIETOSE BŪDAI

 

4. Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

4.1. prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

4.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose;

4.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų;

4.4. prekyba lauko kavinėse;

4.5. išvežiojamoji prekyba;

4.6. nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.), buities (fotografavimo, suvenyrų, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.), nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos;

4.7. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos (paslaugų teikimo) būdai.

 

III   SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS ĮRANGAI IR PREKYBOS VIETAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo laikini statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai statomi Savivaldybės viešosiose vietose tik turint išduotą leidimą.

6. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

7. Prekybos ir paslaugų teikimo vietoje naudojami įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, švarūs, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti.

8. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos.

9. Prekybos ir paslaugų teikimo laikini statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai statomi ir įrengiami tik ant kietos dangos (šaligatvio, asfalto ar specialios dirbtinės dangos), jie turi būti visiškai sukomplektuoti, tvarkingi, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

10. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

11. Prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 val. Prekybos laikas renginio metu nustatomas vadovaujantis Renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Pasibaigus Kiosko (pavilijono) eksplotavimo sutartyje numatytam prekiauti ar paslaugas teikti laikotarpiui, statinio savivninkas (paslaugų teikėjas) per 30 dienų privalo laikinąjį statinį nukelti, sutvarkyti statinio vietą, savo lėšomis atstatyti sugadintą dangą. Nenukėlus statinio ir nesutvarkius statinio buvimo vietos, Savivaldybės patirtos statinio vietos, teritortijos sutvarkymo, laikinojo statinio nukėlimo ir utilizavimo išlaidos išieškomos iš pardavėjo (paslaugų teikėjo) teisės aktų nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma kioskams ir paviljonams, pastatytiems asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

 

 

IV SKYRIUS

PARDAVĖJO (PASLAUGOS TEIKĖJO) PAREIGOS

 

13. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo:

13.1. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti galiojantį Leidimą, individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

13.2. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų, nustatytų Mažmeninės prekybos taisyklėse;

13.3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;

13.4. užtikrinti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams, teikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes (paslaugas);

13.5. tvarkyti paskirtą prekybos (paslaugų teikimo) vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

13.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi;

13.7. negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų: gatvės dangos (vejos), šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ir kitų objektų;

13.8. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų), juos saugoti ir jiems nekenkti;

13.9. atsižvelgti į inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujų, ryšių, šiluminių mazgų, elektros skydinių, kitokių šulinių ir pan.) ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą. Įvykus avarijai, leisti operatyviai šalinti gedimus;

13.10. asmenys, vykdantys išvežiojamąją prekybą, privalo laikytis maršruto, nurodyto Leidime.

14. Pardavėjas (paslaugų teikėjas), kuriam išduotas Leidimas, privalo užtikrinti, kad, pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, laikinasis įrenginys bus pašalintas.

15. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

 

V   SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

16. Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti pagal kompetenciją teisės aktais tam įgalioti policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, seniūnai ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

17.  Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus dokumentus.

18. Pardavėjai (paslaugų teikėjai), pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

_______________________

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-2(E)

(redakcija 2017-12-28 sprendimu Nr. T-251(E) 

 

 

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, mokėjimo tvarką, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos grąžinimo atvejus, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava galioja Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliavą už leidimą moka asmenys, kurie ketina prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

4. Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Leidimai) išduoda seniūnas tos seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, o prekybai visose Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose – seniūnas, kuris gavo tokį prašymą. Už Leidimų išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava, išskyrus Leidimus nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

5. Prieš išduodant Leidimą iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Seniūnija kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje vietoje sutartį, kurioje kiosko (paviljono) savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Taisyklių, ir pasibaigus sutarties galiojimui per 30 kalendorinių dienų savo lėšomis nusikelti laikinąjį statinį. Sutarties tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos. Sutartyje turi būti nurodyta, kad su kioskų (paviljonų) savininkais, kurie neužtikrino, kad per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių jiems priklausančiame kioske (paviljone) (išskyrus kioskus (paviljonus), pastatytus asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose) buvo prekiaujama (teikiamos paslaugos) mažiau kaip 6 mėnesius, sutartis yra nutraukiama.

6. Kiosko (paviljono) ekspotavimo sutarties terminui pasibaigus, pirmenybės teisę kitam sutarties laikotarpiui sudaryti naują sutartį prekiauti ar teikti  paslaugas prieš kitus asmenis turės savininkas, jeigu per visą anksčiau galiojusios sutarties terminą laikėsi įsipareigojimų.

7. Kiosko (paviljono) ekspotavimo sutartis nesudaroma 1 metus po sutarties nutraukimo su kioskų (paviljonų) savininkais, su kuriais už sutarties sąlygų nevykdymą buvo nutraukta sutartis, buvo pareikštas bent vienas pagrįstas rašytinis įspėjimas dėl sutarties ekspoatavimo pažeidimo.

8. Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – Seniūnija), kurios teritorijoje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos. Leidimas išduodmas tik sumokėjus rinkliavą. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be Leidimo draudžiama.

9. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Prekybos ir paslaugų teikimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

 

 

II   SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, PANAIKINIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

10. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas viešosiose vietose nuomos ar panaudos pagrindais valdomuose žemės sklypuose, seniūnams tiesiogiai, raštu arba per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt pateikia:

10.1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, prekybos vietos plotas (kv. m), darbo laikas, prašymo pateikimo data;

10.2. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. galiojančių prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) ir laikinųjų prekybos įrenginių projekto arba sukomplektuotos darbo vietos fotonuotraukos kopijas, kioskui (pavilijonui) – kiosko (pavilijono) projektą.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) ir laikinojo prekybos įrenginio projekto arba sukomplektuotos darbo vietos fotonuotraukos nereikia.

10.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

10.5. atitinkamų institucijų išduotą dokumentą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

10.6. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, kuriuose nurodyta prekiavimo vieta ar seniūnija, patvirtinan, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

10.7. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 15 punkto reikalavimus, jis pateikia tai įrodančius dokumentus (vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 proc.);

10.8. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 16 punkto reikalavimus, mokėjimo pavedimo pateikti nereikia (atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokesčio);

10.9. sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;

10.10. dokumentą, patvirtinantį žemės, ant kurios pageidaujama įrengti prekybos (paslaugų teikimo) vietą, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai asmuo pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise.

Asmuo, norėdamas gauti Leidimą išvežiojamajai prekybai (paslaugoms teikti), papildomai turi pateikti pageidaujamą prekybos (paslaugų teikimo) maršrutą.

11. Leidimas išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, išskyrus Leidimus kioskams ir paviljonams. Leidimai iš kioskų ir paviljonuose išduodami pageidaujamam laikotarpiui, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino, bet ne ilgiau kaip iki Kiosko (paviljono) eksplotavimo sutarties galiojimo pabaigos. Prieš išduodant leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Seniūnija Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį, kurios tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos.

Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) pastatytiems kioskams ir paviljonams bus skelbiamas konkursas, kurio pradinis metinis rinkiavos dydis 150 Eur.

12. Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

13. Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos. Nurodomi atsisakymo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

14. Seniūnijų seniūnai išduoda  leidimus per 5 darbo dienas ir registruoja juos dokumetų valdymo sistemoje, nurodo seniūniją, vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.

15. Rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Asmenims, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas kioskuose ar paviljonuose Naujosios Akmenės turgelio teritorijoje (Respublikos g. ir V. Kudirkos g.), rinkliavos dydis – 1 Eur per metus, iki bus sutvarkyta turgelio teritorija, jeigu:

16.1. asmuo neturi mokestinių įsiskolinimų valstybės ir (arba) Savivaldybės biudžetams bei Socialinio draudimo fondui;

16.2. jeigu nenuomoja Prekybos ir paslaugų teikimo laikininojo statinio kitiems asmenims.

17. Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos mokėjimo:

17.1. nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialinę naudą visuomenei, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodan teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

17.2. Akmenės rajono savivaldybės asmenys, prekiaujantys savo išauginta produkcija ar gaminiais (medus, uogos, gėlių, daržovės ir kt.);

17.3. renginių rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys);

17.4. 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nurodyti vietinės rinkliavos mokėtojai už antrąją ir kitas papildomas prekybos vietas vietinę rinkliavą moka Nuostatuose nustatytais vietinės rinkliavos dydžiais;

17.5. rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos.

18. Savivaldybės taryba turi teisę ir kitais atvejais nustatyti lengvatas vietinės rinkliavos mokėtojams arba atleisti juos nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

19. Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dydžiai:

Eil.Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis, Eur

dienai

mėnesiui

metams

 

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas už  leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos   nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

 

 

 

1.

prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 

 

1.1.

smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės prekės ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80

1.2.

ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80

2.

Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis  įrengtuose (Savivaldybės pastatytuose) laikinuose prekybos kioskuose ar pavilionuose, 1 vieta, plotas ne didesnis kaip 15 kv.m (išskyrus Nuostatų 16 punkte).

* Pradinė kaina skelbiama konkurse.

0

0

150*

2.1.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis  įrengtuose (Savivaldybės pastatytuose) laikinuose prekybos kioskuose, 1 vieta, plotas didesnis kaip 15 kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus

3.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis  įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas) laikinuose prekybos kioskuose ar pavilionuose , 1 vieta, plotas ne didesnis kaip 15 kv.m.

 

10

100

3.1.

Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis  įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas) laikinuose prekybos kioskuose ar pavilionuose, 1 vieta, plotas didesnis kaip 15 kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus

4.

Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas ne didesnis kaip 3 kv.m

 

10

50

4.1.

Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas didesnis kaip 3 kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus

5.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų seniūnijos teritorijos viešosiose vietose

1,0

6,0

70

6.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose seniūnijos teritorijose viešosiose vietose

1,5

8

60

7.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose

2,0

12

100

8.

Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose renginiuose:

Vienkartinis rinkliavos dydis, Eur

8.1.

prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1vietą iki 8 kv. metrų plotą)

6,0*

8.2.

prekyba maisto ir ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 8 kv. metrų ploto)

10*

8.3.

viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 10 kv. metrų ploto)

15*

8.4.

prekyba savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija

6,0*

8.5.

prekyba žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.)

8,0*

8.6.

Leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

50*

9.

paslaugoms, pramogoms (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.), (už vieną paslaugos rūšį) teikti

10*

*Rinkliavos dydis, jeigu neskelbiamas konkursas

 

20.   Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Seniūniją, išduodamas leidimo dublikatas. Už dublikato išdavimą vietinė rinkliava neimama.

21.    Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis Leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

22.    Leidimas neišduodamas, jeigu:

22.1. asmuo Leidimui gauti pateikė ne visus šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus;

22.2. nepraėjo vieneri metai nuo Leidimo galiojimo panaikinimo (išskyrus Leidimo galiojimo panaikinimą paties asmens prašymu).

23.    Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

23.1. asmuo pateikia prašymą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo;

23.2. paaiškėja, jog asmuo Leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

23.3. asmuo du kartus Leidimo galiojimo metu pažeidė Prekybos viešosiose vietose taisykles (asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda);

23.4.  du kartus Leidimo galiojimo metu buvo nustatyta, kad asmuo faktiškai užėmė daugiau prekybos ploto negu jam leista, nesilaikė Leidime nustatyto asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos ar maršruto;

23.5.  Leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus).

24.    Leidimo galiojimo panaikinimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Panaikinus leidimo galiojimą sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama, išskyrus atvejus, kai asmuo, turintis leidimą, negali pasinaudoti leidimo suteiktomis teisėmis dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių. Apie Leidimo galiojimo panaikinimą (Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą) asmuo informuojamas raštu per 3 darbo dienas.

 

III  SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

25.     Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu:

25.1. sumokėta daugiau, negu Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

25.2. Leidimas neišduodamas;

25.3. Leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

25.4. panaikinus Leidimo galiojimą, išskyrus atvejus, kai asmuo, turintis Leidimą, negali pasinaudoti Leidimo suteiktomis teisėmis dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir priežasčių.

26. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Asmens prašymu, pateiktu per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą Leidimą išdavusios seniūnijos seniūnui.

 

IV  SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

27.     Rinkliavos rinkimą kontroliuoja valstybės ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

 

V  SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

28.  Už šių Nuostatų vykdymą, Leidimų išdavimą, teisingą lėšų surinkimą atsakingi seniūnai.

29.   Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti

paslaugas Akmenės rajono savivaldybės 

teritorijos viešosiose vietose išdavimą

nuostatų 1 priedas

 

(Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

(duomenys – telefonas/el. paštas)

 

(juridiniam arba fiziniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis, duomenys ryšiui palaikyti)

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

_______________________________seniūnijai

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI (PRATĘSTI) LEIDIMĄ PREKIAUTI BEI TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

 

(vieta)

 

Prašau  išduoti (pratęsti) leidimą prekiauti (teikti paslaugas)

(pažymėti reikalingą)

Prekybos (paslaugos teikimo) (pažymėti)

Iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių/ prekių ekspozicija, 3 kv.m.,

Iš prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės Nr.___________,

Iš transporto priemonės ar jos priekabos Nr. _______________,

Iš kiosko (paviliono) plotas________ kv.m. ,

lauko kavinėje _________kv.m.,

Kita _________________________________________________________________________.

 

Prekių (paslaugų) asortimentas (pažymėti):

Pramoninės prekės,

Duona ir jos gaminiai,

Pienas ir jo gaminiai,

Mėsa ir jos gaminiai,

Fasuotos maisto prekės,

Vaisiai, daržovės,

Vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.,

Viešojo maitinimo paslauga,

Kita __________________________________________________________________________.

Veiklos vietos adresas:____________________________________________________________.

Darbo laikas nuo iki val. Veikos laikotarpis 20 m. :_____________________________.

PRIDEDAMA:

 

1.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

2.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

3.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

 

4.

Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija,

 

lapas (-ai, -ų).

 

 

Atsakymą pageidaučiau atsiimti asmeniškai.

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti

paslaugas Akmenės rajono

savivaldybės teritorijos viešosiose

vietose išdavimą

nuostatų 2 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

___________________________ SENIŪNIJA

 

LEIDIMAS NR.

PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

20__ m. ____________________ d.

(vieta) 

 

 

Leidžiama ____________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)    

 

______________________________________________________________________________

 

prekiauti ar teikti paslaugas ______________________________________________________

(prekybos vietos pavadinimas ir adresas )

 

Prekių (paslaugų) asortimentas (pažymėti):

pramoninės prekės,

duona ir jos gaminiai,

pienas ir jo gaminiai,

mėsa ir jos gaminiai,

fasuotos maisto prekės,

vaisiai, daržovės,

vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.,

viešojo maitinimo paslauga,

Kita __________________________________________________________________________.

 

 

Leidimo išdavimo data  

 

Leidimo galiojimo laikas     

 

Leidimo galiojimas pratęstas

 

 

 

 

Leidimą išdavė