LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. V-672

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo:

1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 1 savaitės laikotarpiui;

1.1.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų turėti kontakto su vaikais;

1.1.3. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turėtų būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

1.1.4. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

1.1.5. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

1.1.6. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

1.3. Pakeičiu 1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.2.  apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);“.

1.4. Pakeičiu 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.13. Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams). Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, ar ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad pasibaigus tokiai veiklai patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.“

1.5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti vaikų vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.“

1.6. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims, išskyrus vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėti kaukes.

2. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.2, 1.3 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                  Monika Navickienė