PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

Dėl PAGĖGIŲ savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T-4

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 2.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punktu, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 29 straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Nustatyti Pagėgių savivaldybės kontrolieriui pareiginės algos koeficientą – 14,5 baziniais dydžiais.

2.      Patvirtinti Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

3.      Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-487 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir pareigybės aprašymo tvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

4.       Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

5.       Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.Manto g. 37, 92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Virginijus Komskis

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-4

 

Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.   Pagėgių savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.

 

II. skyrius

PASKIRTIS

 

2.       Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą, prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, organizuoti ir atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įstaigose, vykdyti valstybės tarnybos įstatymo įstaigos vadovui priskirtas funkcijas.

 

III. skyrius

VEIKLOS SRITIS

 

3.   Bendroji veiklos sritis – įstaigos administravimas, dokumentų valdymas, įstaigai skirtų asignavimų valdymas, personalo valdymas.

4.   Specialioji veiklos sritis – finansinis ir veiklos auditas savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo priežiūra.

 

IV. skyrius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;

5.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;

5.3.    išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisės santykių reguliavimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ir akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;

5.4.    būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje;

5.5.    gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus;

5.6.    gebėti atstovauti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės ir kitose institucijose, ginti jos teisėtus interesus;

5.7.    mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“, „Internet Explorer“;

5.8.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus;

5.9.    gebėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus.

 

V. skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1.    Savivaldybės kontrolierius vadovauja Tarnybai ir atsako už jos veiklą;

6.2.    tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

6.3.    leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

6.4.    sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei. Prireikus patvirtintą Tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka; 

6.5.    valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

6.6.    turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

6.7.    atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, patikrinimus, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

6.8.    paveda vykdyti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.9.    priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

6.10.  teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

6.11.  kiekvienais metais iki liepos 15 dienos savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

6.12.  rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

6.13.  rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

6.14.  rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

6.15.  finansinio, veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veiklos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

6.16.  imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

6.17.  nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

6.18.  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

6.19.  savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

6.20.  teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie Tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas;

6.21.  atstovauja Tarnybai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

6.22.  atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, priskirtas Savivaldybės kontrolieriui ir biudžetinės įstaigos vadovui;

6.23.  bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių ir (ar) Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;

6.24.  sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

6.25.  Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

6.26.  atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.

 

VI. skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSKAITOMYBĖ

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus yra Savivaldybės tarybai.