LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1831

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2.11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2.11 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) įsigyti, laikyti gyvūną.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. liepos 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė