RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2021–2023 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2021  m. birželio     d.  Nr. A-     (8.2)

Radviliškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2021–2023 metų planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

       Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidmantas Benevičius, (8 422) 69 050, 8 626 98 579, el.p. vidmantas.benevič[email protected]


 

                                                                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                          Radviliškio raj. savivaldybės

                                                                                                                                                                                                        administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                                                             2021 m. _____________ __ d.

                                                                                                                                                                                           įsakymu Nr._____

 

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

20212023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ

 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2021 m.

   Radviliškis

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Tikslai

Priemonės tikslui pasiekti

Atsakingi vykdytojai

Priemonių įgyvendinimo terminai

Įvykdymo vertinimas

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Kriterijus (-ai)

Kriterijaus

 (-jų) reikšmė

(-ės)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Mažinti nepriimtinų pavojų, kuriems nustatytas labai didelis, didelis ir vidutinis Rizikos lygmuo, jų kilimo tikimybę ir (ar) galimus padarinius

1. Dėl galimų pastatų bei statinių gaisrų ir gaisrų atvirose teritorijose:

 

 

1.1. organizuoti savivaldybės ESK posėdį aptariant situaciją, gaisrų kilimo priežastis ir numatant  prevencijos priemones gaisrams išvengti

ESK;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV PGT;

SA CS specialistas

II ketvirtis

II ketvirtis

II ketvirtis

Pravesto posėdžio faktas

Taip / Ne

Priimtos  konkrečios prevencijos priemonės ir numatyti atsakingi vykdytojai

Taip / Ne

1.2. vykdyti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje

Seniūnijų seniūnai;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV PGT;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Parengta ir paskelbta rekomendacijų, informacinių pranešimų sav. interneto svetainėje, vnt.

Ne < 3?

Parengta ir paskelbta informacinių straispsnių

Žiniasklaidoje, vnt.

Ne < 2?

1.3. socialiniuose būstuose įrengti autonominius signalizatorius ir vykdyti jų eksploatavimo priežiūrą

Seniūnijų seniūnai;

SA soc. darbuotojai;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV PGT

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Įrengtų signalizatorių skaičius nuo poreikio, proc.

> 50? %

Atliktų signalizatorių eksploatavimo patikrinimų nuo ekspluatuojamų, proc.

> 30? %

1.4.vykdyti apleistų, neeksploatuojamų ir bešeimininkių pastatų (statinių) priežiūros kontrolę

 

SA Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus pecialistai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Sudarytas tokių pastatų (statinių) sąrašas

Taip / Ne

Informuoti savininkai (valdytojai) apie tinkamos priežiūros užtikrinimą ir sankcijas už pažeidimus

Taip / Ne

1.5. vykdyti gaisrų atvirose teritorijose prevencijos priemones

 

 

Seniūnijų seniūnai;

SA soc. darbuotojai;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV PGT

AAD ŠV teritorinis padalinys

 

II – III ketvirčiai

 

II – III ketvirčiai

 

II – III ketvirčiai

Esant 4 – 5 miškų gaisringumo  klasei įvesti žmonių lankymosi ribojimai

Taip / Ne

Organizuota tarpinstitucinių reidų

Ne < 5?

Vykdytas neprižiūrimų teritorijų savininkų identifikavimas ir jų įspėjimas

Taip / Ne

1.6. dalyvauti PAGD prie VRM Šiaulių PGV organizuojamoje akcijoje „Gyvenkime saugiai“

SA CS specialistas

 

 

 

Atspausdinta informacinių lankstinkų gyventojams, vnt.

Ne < 1000?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

1.7. dalyvauti rengiant evakuacijos pratybas priešgaisrinės saugos tematika bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 

 

SA Švietimo skyrius;

SA CS specialistas

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

Teiktos konsultacijos organizuojant pratybas

 

 

Taip / Ne

Dalyvauta vertintojais vykdomose pratybose, vnt.

Ne < 10?

1.8. savivaldybės internetinėje svetainėje, soc. tinkluose, švieslentėse, kitomis žiniasklaidos priemonėmis teikti informaciją (rekomendacijas) gyventojams apie saugų elgesį miškuose ir miško parkuose, taikomas apribojimo priemones bei sankcijas gaisrui kilti pavojingu laikotarpiu

 

SA CS specialistas; SA Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus specialistas

 

 

II – III ketvirčiai

 

 

 

 

 

II – III ketvirčiai

 

 

 

 

 

II – III ketvirčiai

 

 

 

 

 

 

Panaudotos visuomenės informavimo priemonės

Gerai – visos egzistuojančios

Patenkinamai – tik internetinė svetainė ir socialiniai tinklai

 

 

2.      Dėl ypač pavojingų ir pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkio (epidemijos, pandemijos):

 

 

2.1. vykdyti SAM, VESOC sprendimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros.

 

 

NVSC ŠD teritorinis skyrius;

ŠAVPK  teritorinis komisariatas;

VMVT ŠD;

SA CS specialistas;

Savivaldybės gydytoja;

ASPĮ;

ESK ir ESOC

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

Paskirti atsakingi už priemonių vykdymą

Taip / Ne

Parengtos sprendimų įgyvendinimo tvarkų aprašai, algoritmai

Taip / Ne

Sprendimų įgyveninimui aktyvuotas savivaldybės ESOC

Taip / Ne

Vykdyta sprendimų įgyvendinimo kontrolė

Taip  / Ne

Periodiškai ESK lygmenyje atliekamas vykdomų priemonių analizė  ir aptarimas

Taip / Ne

2.2. savivaldybės ESK posėdyje aptarti bendrą epideminę situaciją, užkrečiamųjų ligų pasireiškimo priežastis ir šių ligų pasireiškimo (plitimo) mažinimo priemones

ESK;

NVSC ŠD teritorinis skyrius

 

 

I ketvirtis

 

I ketvirtis

 

I ketvirtis

 

Pravesto posėdžio faktas

Taip / Ne

Priimtos  konkrečios prevencijos priemonės ir numatyti atsakingi vykdytojai

Taip / Ne

2.3. vykdyti pasirengimo užkrečiamosioms ligoms, jų profilaktikos, priežiūros ir kontrolės planuose numatytas priemones

NVSC ŠD teritorinis skyrius; Visuomenės sveikatos biuras;

Savivaldybės gydytoja;

ASPĮ

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

2019-2023 m. sezoninio gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plano vykdymas, proc.

 

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 70 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 70 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio raj. sav.pasirengimo raupų grėsmei veiksmų plane numatytų įgyvendinta priemonių, proc.

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 70 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 70 %

Atlikta  visuomenės sveikatos stirpinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo programose numatytų priemonių, proc.

2.4. peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti Radviliškio raj. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosioms situacijoms planus

 

Savivaldybės gydytoja;

ASPĮ

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

Priemonės vykdymo faktas

 

Taip / Ne

2.5. atlikti maisto tvarkymo subjektų patikrinimus dėl per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių

 

VMVT ŠD teritorinis skyrius

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

Atlikta planinių patikrinimų, proc.

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 70 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 70 %

2.6. vykdyti paplūdimių maudyklų vandens kokybės priežiūrą

Visuomenės  sveikatos biuras

II - III

Ketvirčiai

 

 

II - III

Ketvirčiai

 

 

II - III

Ketvirčiai

 

 

Pagal HN 92:2007  reglamantavimą atlikti vandens tyrimai

Taip  / Ne

Nustačius viršijančius normas rodiklius taikyti maudymosi ribojimai

Taip / Ne

Vykdyta ribojimų laikymosi priežiūra

Taip / Ne

3. Dėl automobilių transporto avarijų:

 

3.1. savivaldybės ES  ir savivaldybės saugaus eismo komisijose svarstyti nepalankią situacijų dėl eismo įvykių, jų priežastis, numatyti eismo saugumą didinančias priemones ir aptarti tokių priemonių įgyvendinimą

 

Šiaulių AVPK;

ESK;

 

I ketvirtis

 

I ketvirtis

 

I ketvirtis

 

Pravesti šia tema savivaldybės ESK numatyti posėdžiai

Taip / Ne

Pravesti suplanuoti savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdžiai

Taip / Ne

Numatytos priemonės ir atsakingi vykdytojai

Taip / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

3.2. užtikrinti gatvių ir šaligatvių bei kitų erdvių tinkamą priežiūrą šaltuoju metų periodu

Seniūnai, paslaugos teikėjas

I-II ir IV ketvirčiai

I-II ir IV ketvirčiai

I-II ir IV ketvirčiai

Sudarytos (pratęstos) priežiūros paslaugos sutartys

Taip / Ne

Vykdoma paslaugos teikimo kokybės stebėsena

Taip / Ne

3.3. vykdyti eismo saugumą didinančias priemones

SA Statybos ir viešosios tvarkos skyrius;

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

Parengtas priemonių įgyvendinimo planas ir vykdoma jo įgyvendinimo stebėsena

Taip / Ne

Eismo stebėjimo, valdymo ir greičio kontrolės priemonių įrengimo įgyvendinimas

Gerai – > nei 80 %

Patenkinamai

nuo 50 iki 80 %

Nepatenkinamai

< nei 50 %

Iškilių ir horizontaliių greičio mažinimo priemonių įrengimo įgyvendinimas

Turimomis priemonėmis teikta informacija apie eismo sąlygas

 

Taip / Ne

3.4. rengti eismo saugumą didinančias akcijas:

Šiaulių AVPK Radviliškio r. PK,

SA Statybos ir viešosios tvarkos skyrius

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

Suplanuotų akcijų vykdymas

 

 

Gerai – visos 3 akcijos

Patenkinamai

ne < 1 akcija Nepatenkinamai – neorganizuota

4. Dėl nuotekų tvarkymo, vandens, gamtinių dujų, elektros ir šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimų (nutraukimų):

 

4.1. vykdyti inžinerinių tinklų ir sistemų profilaktinius techninius patikrinimus ir atnaujinimą

 

 

 

 

 

AB ESO;

Nuotekų tvarkymo vandens ir šilumos tiekimo  paslaugas teikiantys ŪS

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Pagal reglamentą vykdyti techniniai patikrinimai

Taip / Ne

Vykdyti numatyti tinklų ir sistemų atnaujinimai, proc.

Gerai – > nei 80 %

Patenkinamai

nuo 50 iki 80 %

Nepatenkinamai

< nei 50 %

 

4.2. įgyvendinti pasirengimo reaguoti į avarijas ir šaltąjam metų sezonui priemones

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Įsigytos avarijoms likviduoti numatytos techninės priemonės

 

Taip / Ne

 

Peržiūrėtos (atnaujintos) su subrangovais sutartys  dėl pagalbos avarijoms likviduoti

Taip / Ne

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

Įvertintas pasirengimas paslaugų teikimo užtikrinimui žiemos sezono metu ir ataskaita apie tai pateikta sav. ESK

Taip / Ne

 

 

4.3. sudaryti (tikslinti) sąrašą ŪS ir KĮ, kurios būtų suskirstytos pagal svarbą dėl energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo

 

SAD;

SA CS specialistas

 

II ketvirtis

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Sudarytas sąrašas, suderintas su paslaugas teikiančiais ŪS ir įmonėmis ir patvirtintas SAD įsakymu

Taip / Ne

Sąrašas peržiūrėtas, tikslintas pagal poreikį

Taip / Ne

5. Dėl pavojingų ir stichinių meteorologinių (l. smarkus arba smarkus lietus, vėjas, škvalas, audra, snygis ir pūga, speigas, lijundra, plikledis) reiškinių:

 

5.1. atlikti analizę nustatant jautriausias vietas dėl pavojų keliančių gamtos reiškinių ir jų padarinių

SAD;

SA CS specialistas;

ESK

II  - III ketvirčiai

-

-

Analizė parengta ir pristatyta  sav. ESK

Taip / Ne

5.2. įgyvendinti pavojų keliančių gamtos reiškinių prevencijos priemones: valyti ir barstyti šaligatvius bei aikštes, šalinti nesaugius medžius ir juo genėti, prižiūrėti paviršinių vandens nuotekų šulinių angas ir atvirų griovių pralaidas, šalinti pavojingų varveklių sankaupas; įspėti apie artėjantį pavojų..

SAD;

SA CS specialistas;

ESK;

Teikiantys paslaugas ŪS

 

 

II - IV ketvirčiai

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Priemonių vykdymas, proc.

 

Gerai – > nei 80 %

Patenkinamai

nuo 50 iki 80 %

Nepatenkinamai

< nei 50 %

5.3. pagal poreikį ir galimybes gyventojams kompensuoti patirtą žalą

 

 

SAD;

 

II - IV ketvirčiai

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Priemonės vykdymo faktas

Taip / Ne

 

 

6. Dėl kitų nepriimtinų (aktualių) pavojų:

 

 

 

 

 

6.1. rinkti ir sisteminti informacją apie sprogimui bei kitaip pavojingus radinius ir teikti apie tai informaciją suintersuotiems ūkiniams subjektams, institucijos ir gyventojams

 

SA CS specialistas; seniūnijų seniūnai ; ŠAVPK teritorinis komisariatas

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

Informacija surinkta ir susisteminta

 

Taip / Ne

 

 

Informacija teikta suinteresuotiems subjektams nustatyta tvarka

Taip / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

6.2. įgyvendinti Radviliškio raj. savivaldybės nusikaltimų prevencijos programą

 

 

SA CS specialistas ŠAVPK teritorinis komisariatas;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV PGT;

 Visuomenės sveikatos biuras;

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

Programos vykdymas, proc.

 

 

 

 

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 60 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 60 %

 

 

 

6.3. vykdyti visuomenės švietimą apie radiacinę taršą ir apsisaugojimo nuo jos priemones bei būdus

 

SA CS specialistas

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Paruotas teminis lankstinukas

Taip  / Ne

Lankstinukas patalpintas sav. interneto puslapyje, soc. tinkle, platintas renginių metu

Taip  / Ne

 

2.

 

Užtikrinti pasirengimą vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju plane ir  valstybės institucijų pateiktas užduotis dėl pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos AE

 

 

 

 

1. Pasirengti vykdyti pagal  Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju plane nurodytą  dėl galimos avarijos Baltarusijos AE maisto ir kitų produktų vartojimo apribojimų planavimo atstumą numatytas priemones

 

SAD;

SA CS specialistas;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV  PGT

III– IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

 

 

 

Išanalizuotas (patikslintas) aplinkos (grunto, dirvožemio, automobilių kelių, statinių) dezaktyvavimo organizavimas: reglamentavimas,  turimi ištekliai ir poreikis

 

 

Taip  / Ne

Išanalizuotas (patikslintas) maisto produktų, geriamojo vandens ir pašarų radioaktyviojo užteršimo kontrolės  organizavimas: tyrimų vykdymo reglamentavimas,  turimi ištekliai ir poreikis

 

 

 

Taip  / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

Numatytas žmonėms nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio apsisaugojimo priemonių panaudojimas: deaktyvavimo, apšvitos kontrolės ir asmeninių apsaugos priemonių taikymo organizavimas, turimi ištekliai ir poreikis.

Taip  / Ne

 

 

 

 

 

Įsigyta reikalingų priemonių užduotims atlikti arba sudarytos sutartys su tiekėjais, proc.

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 60 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 60 %

2. Vykdyti valstybės institucijų pateiktas užduotis

 

SAD;

SA CS specialistas

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

I – IV ketvirčiai

 

 

Suplanuota evakuotų iš kitų savivaldybių gyventojų  (10 proc. pagal savivaldybėje esančių gyventojų sk.) apgyvendinimas, proc.

 

 

Gerai – > nei 9 %

Patenkinamai

nuo 5 iki 9 %

Nepatenkinamai

< nei 5 %

numatyti evakuotų iš kitų savivaldybių gyventojų  (10 proc. pagal savivaldybėje esančių gyventojų sk.) apgyvendinimą, esant nepalankiai COVID – 19 ligos epideminei situacijai.

3. Organizuoti savivaldybės lygio CS pratybas temomis, atitinkančiomis pirmo punkto priemones

SAD;

SA CS specialistas

Pratybų rengimo grupė

 

 

III – IV ketvirčiai

 

II– IV ketvirčiai

 

 

II – IV ketvirčiai

 

 

Pravestos pagal nustatytą reglamentavimą (stalo, funkcinės arba kompleksinės) CS pratybos

Taip  / Ne

4. Atlikti radioaktyvaus taršos savivaldybės teritorijoje rizikos analizę dėl galimos avarijos Baltarusijos AE blogiausiojo scenarijaus kontekste.

SA CS specialistas;

Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė

 

II – III ketvirčiai

 

 

-

-

Priemonės atlikimo faktas

Taip  / Ne

5. Atsižvelgiant rizikos analizės rezultatus ir atliktas pirmo punkto priemones pakoreguoti (papildyti) savivaldybės ES valdymo plano tekstinę dalį ir priedus.

SA CS specialistas

Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė

IV ketvirtis

I – II ketvirčiai

-

Priemonės atlikimo faktas

Taip  / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

3.

 

 

 

Užtikrinti teisės aktais nustatytos veiklos CS srityje priemonių planavimą ir numatytų priemonių vykdymo stebėseną

 

 

 

 

1. Parengti ES prevencijos priemonių ir kitus CS veiklos planavimo dokumentus

 

 

 

 

 

 

 

SA CS specialistas;

ESK

 

 

 

 

I ketvirtis

 

 

 

I ketvirtis

 

 

 

I ketvirtis

 

 

Numatytos prevencijos priemonės atitinka atliktai galimų pavojų ir ES rizikos analizės rezultatams ir aktualijoms

 

 

 

 

Taip / Ne

Prevencijos priemonių planas tikslintas ir sukonkretintas parengiant metinį savivaldybės CS veiklos priemonių planą

 

Taip  / Ne

Parengtas metų CS mokymo savivaldybėje planas

Taip / Ne

Parengtas metų CS gyventojų švietimo grafikas

Taip  / Ne

Parengtas metų II, III gr. ŪS ir priskirtų KĮ  CS būklės  patikrinimų planas

Taip / Ne

CS būklės ŪS ir KĮ patikrinimai numatomi laikantis nustatyto periodiškumo

 

Taip / Ne

2. Svarstyti sav. ESK posėdyje veiklos CS srityje priemonių vykdymą ir planuojamas priemones sekančiam laikotarpiui

SA CS specialistas;

ESK

 

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

ESK posėdžio pravedimo faktas

Taip  / Ne

Bendras suplanuotų priemonių  metams vykdymas

 

 

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 70 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 70 %

3. Atlikti I, II, III gr. ŪS ir KĮ pasirengimą reaguoti į ES vertinimą

SA CS specialistas;

ESK

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Atliktas įvertinimas

Taip  / Ne

Pateiktos ir pateiktos ŪS, KĮ rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo

 

Taip  / Ne

4. Parengti bei pateikti duomenis ir ataskaitą apie CS uždavinių ir prevencijos priemonių už praėjusius metus vykdymą

SA CS specialistas

 

Sausio mėn.

Sausio mėn.

Sausio mėn.

Iki nustatyto termino pateikti duomenys apie CS uždavinių vykdymą

Taip  / Ne

Iki nustatyto termino pateikta ataskaita apie ES prevencijos priemonių vykdymą už praėjusius metus

 

Taip  / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitos informatyvumas

 

Pakankamas –pateiktos palyginamosios diagramos, įvardintos neįvykdymo priežastys, pateikti pasiūlymai;

Nepakankamasapsiribota priemonių vykdymo konstatavimu

5. Savivaldybės strateginiuose plėtros, priemonių veiklos dokumentuose atnaujinti informaciją civilinės ir priešgaisrinės saugos srityse

SA CS specialistas;

Atsakingi už šią sritį SA struktūriniai padaliniai

-

II – IV ketvirčiai

-

Informacijos atnaujinimo CS srityje faktas

Taip / Ne

Atnaujinta informacija priešgaisrinės saugos srityje

Taip / Ne

 

4.

 

Užtikrinti duomenų,  informacijos, susijusios su ES valdymu, kita CS veikla,  patikslinimą ir  atnaujinimą  bei jos pateikimą suinteresuotoms institucijoms

 

1. Patikslinti ir pagal poreikį atnaujinti savivaldybės ES valdymo planą

SA CS specialistas;

Sudaryta tarp institucinė darbo grupė

II – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Patikslinta galimų pavojų ir ES rizikos savivaldybės teritorijoje analizė

Taip / Ne

Atsižvelgiant į Rizikos rezultatus patikslintas jų valdymo aprašymas

Taip / Ne

Patikslinti išteklių žinyno ir kitų priedų duomenys

Taip / Ne

Patikslinti tarpusavio pagalbos tarp gretimų savivaldybių planų priedų duomenys

Taip / Ne

Pagal poreikį pratęstos (naujai sudarytos) sutartys su ŪS , KĮ dėl paslaugų teikimo ir išteklių pasitelkimo

Taip / Ne

Patikslinta ir atnaujinta informacija pateikta PAGD prie VRM ir departamento Šiaulių PGV

Taip / Ne

2. Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti savivaldybės lygmens ES valdymo struktūras bei jų kompetencijas

SAD;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Patikslinta sav. ESK

Taip / Ne

Patikslinta sav. ESOC

Taip / Ne

Patikslinta sav. GEPK

Taip / Ne

Patikslinta sav. GKAOG

Taip / Ne

Duomenys ir informacija pateikta PAGD prie VRM Šiaulių PGV

Taip / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

3. Patikslinti sąrašą ŪS ir KĮ, kuriose SA vykdo CS būklės patikrinimus

SA CS specialistas

 

Sausio mėn.

Sausio mėn.

Sausio mėn.

Sąrašas patikslintas pagal nustatytus kriterijus

Taip / Ne

Sąrašas pateiktas iki nustatyto termino PAGD prei VRM Šiaulių PGV

 

Taip / Ne

 

5.

 

Užtikrinti savivaldybės CS sistemos subjektų, disponuojamų techninių priemonių parengtį bei priežiūrą ir reagavimą gresiant ar susidarius ES

 

 

1. Organizuoti  klausytojų mokymą pagal įvadines ir tęstines CS mokymo programas

SA CS specialistas;

Suinteresuotų ŪS, KĮ vadovai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Pateiktas klausytojų poreikis dėl CS mokymo PAGD prie VRM Šiaulių PGV sekantiems metams

Taip / Ne

Pateiktas klausytojų poreikis dėl CS mokymo UGM sekantiems metams

Taip / Ne

 

 

Suinteresuotiems ŪS, KĮ pateikti CS mokymo grafikai

Taip / Ne

Vykdoma klausytojų dalyvavimo CS mokymuose priežiūrą

Taip / Ne

 

Klausytojų dalyvavimas konkrečiuose CS mokymuose

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 60 iki 90 %

Nepatenkinamai –

< nei 60 %

2. Vykdyti SA darbuotojų CS mokymą darbo vietoje

SA CS specialistas;

SA struktūrinių padalinių vadovai

IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

Suorganizuoti 2 val. CS mokymai

Taip / Ne

Darbuotojų,  dalyvavusių mokymuose, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus

 

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 60 iki 90 %

Nepatenkinamai –

< nei 60 %

 

3. Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą CS klausimais ŪS ir KĮ

SA CS specialistas

 

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

ŪS ir KĮ pateiktos metodinės rekomendacijos dėl CS veiklos organizavimo

Taip / Ne

Organizuotas metodinis seminaras

Ne < 1

4. Vykdyti gyventojų  CS srityje švietimą CS

SA CS specialistas;

Visuomenės sveikatos biuras

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Priemonių vykdymas pagal patvirtintą švietimo CS grafiką

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 60 iki 90 %

Nepatenkinamai –

< nei 60 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

5. Organizuoti savivaldybės lygio (stalo, funkcines, kompleksines) CS pratybas

SAD;

SA CS specialistas;

Pratybų rengimo grupė;

Pratybų dalyviai, vertintojai

II – IV ketvirčiai

II – IV ketvirčiai

II – IV ketvirčiai

Pratybų tipo atitiktis nustatytam reglamentavimui

Atitinka / Neatitinka

Pratybų temos aktualumas pagal atliktos galimų pavojų ir ES rizikos analizės rezultatus

Taip / Ne

Egzistuoja pratybų organizavimo, pravedimo faktą ir  jų įvertinimą iliustruojantys dokumentai

Taip / Ne

 

6. Vykdyti numatytus ŪS ir KĮ kompleksinius ir tikslinius CS būklės patikrinimus

 

 

 

 

 

 

SAD;

SA CS specialistas

II – IV ketvirčiai

II – IV ketvirčiai

II – IV ketvirčiai

Patikrinimai vykdomi pagal patiktinimo planą

Taip / Ne

 

Atlikta planuotų patikrinimų

Gerai – > nei 90 %

Patenkinamai

nuo 70 iki 90 %

Nepatenkinamai

< nei 70 %

Patikrinimą įforminančių dokumentų pateikimas PAGD prie VRM Šiaulių PGV 

Taip / Ne

7. Vykdyti PSS periodinius ir techninių GPIS sistemos priemonių  patikrinimus

 

SA CS specialistas;

Atsakingas už technine priežiūrą subjektas

Per metus

pagal  nustatytą datą

Per metus

pagal nustatytą datą

Per metus

pagal nustatytą datą

Atliktų patikrinimų registravimas

Taip / Ne

Patikrinimo rezultatų teikimas PAGD prie VRM Šiaulių PGV 

 

Taip / Ne

9. Patvirtinti  SA direktoriaus rezervo fondą

Savivaldybės taryba;

SAD;

SA  finansų  skyrius

 

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Rezervo fondo dydis atitinka tikėtiną poreikį

Taip / Ne

10. Pagal poreikį organizuoti papildomus ESK posėdžius

ESK pirmininkas; ESK nariai;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Posėdžiai organizuoti

Taip / Ne

Priimti ir užprotokoluoti konkretūs nutarimai dėl siūlomų priemonių

Taip / Ne

11. Aktyvuoti savivaldybės ESOC ir pagal poreikį kitas ES valdymo struktūras

 

ESOC koordinatorius; ESOC  grupių vadovai ir nariai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Aktyvuotas savivaldybės ESOC

Taip / Ne

Aktyvuota GEPK ir (ar) GKAOG

Taip / Ne

12. Administraciniais sprendimais įteisinti ESK siūlomų priemonių įgyvendinimą

 

SAD;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

SAD įsakymais įteisinti  ESK sprendimai dėl  vykdomų priemonių

Taip / Ne

Vykdyta priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolė

Taip / Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

13. Perspėti – informuoti gyventojus ir svarbiausius CS sistemos subjektus

ESK pirmininkas; ESOC koordinatorius; paskirtas ES operacijų vadovas;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Buvo vykdomas perspėjimas - informavimas

Taip / Ne

Pasinaudota PSS

Taip / Ne

Pasinaudota GPIS

Taip / Ne

Pasinaudota radijo st., TV priemonėmis

Taip / Ne

Panaudotos kt. priemonės

 

Taip / Ne

14. Organizuoti gyventojų apsaugos nuo EĮ ar ES neigiamo poveikio priemones

 

 

 

ESK pirmininkas; ESOC koordinatorius;

Paskirtas ES operacijų vadovas

 GEPK;

GKAOG;

SA CS specialistas

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Dalintos AAP

Taip / Ne

Organizuota evakuacija

Taip / Ne

Panaudoti KAS

Taip / Ne

Vykdytas kontaktavusiųjų su sergančiais ir sergančiųjų izoliavimas

Taip / Ne

 

15. Teikti informaciją apie gresiančią ar susidariusią ES ir jos valdymo vykdomas priemones VESOC, PAGD prie VRM ir PAGD prie VRM Šiaulių PGV

 

SA CS specialistas;

Paskirtas SA darbuotojas

 

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

I – IV ketvirčiai

Informacijos teikimo forma atitinka nustatytą reglamentavimą

Taip / Ne

Informacija teikiama VESOC

Taip / Ne

Informacija teikiama PAGD prie VRM

Taip / Ne

Informacija teikiama PAGD prie VRM Šiaulių PGV

Taip / Ne

Informacijos teikimas atitinka nustatytus terminus

Taip / Ne

Plane vartojami sutrumpinimai:

CS – civilinės sauga;

EĮ – ekstremalusis įvykis;

ES – ekstremalioji situacija;

PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

PAGD prie VRM Šiaulių PGV – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla;

SA – savivaldybės administracija;

SAD – savivaldybės administracijos direktorius;

ESK – Ekstremalių situacijų komisija;

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;

GEPK – Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija;

GKAOG – Gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupė;

ŪS – ūkio subjektas;

KĮ – kita įstaiga;

KAS – kolektyvinės apsaugos statinys;

PSS – perspėjimo sirenomis sistema;

GPIS gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema;

NVSC ŠD – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas;

VMVT ŠD – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas;

ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

SAM – Sveikatos apsaugos ministras

VESVOV – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

AAD ŠV– Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba

_________________________