RADVILIŠKIO raJONO savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl RADVILIŠKIO RAJONO savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-30

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės mero 2019-05-15 teikimą Nr. M-37-(2.5), Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti šios kadencijos Radviliškio rajono savivaldybės peticijų komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkė – Skaidra Dišlė, Savivaldybės tarybos narė;

1.2. Komisijos pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Dambrauskas, Savivaldybės tarybos narys;

1.3. Narys – Vytautas Krikščiūnas, Savivaldybės tarybos narys;

1.4. Narys – Andrius Grabauskas, Savivaldybės tarybos narys;

1.5. Narys – Jonas Pravilonis, Savivaldybės tarybos narys;

2. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Įpareigoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorių paskirti Peticijų komisijos atsakingąjį sekretorių.

4. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. T-89 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-30

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės peticijų komisijos (toliau vadinama – Komisija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką, užtikrinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką.

2. Komisija yra Radviliškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu sudaroma nuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja peticijas, pateikia išvadas dėl jose išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Savivaldybės tarybai.

5. Komisiją aptarnauja Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

 

II. PAGRINDINĖS ŠIŲ NUOSTATŲ SĄVOKOS

 

6. Peticijos teisė – Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas – Savivaldybės tarybą ir Savivaldybės administracijos direktorių (toliau – savivaldybės institucijas).

7. Pareiškėjas – ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka parašę ir pateikę kreipimąsi (peticiją).

8. Pareiškėjo atstovas – pirmasis kreipimąsi pasirašęs ar kitas kreipimesi nurodytas asmuo, kuriam turi būti pranešta apie peticijos nagrinėjimą, priimtus sprendimus ir kuris turi teisę dalyvauti peticiją nagrinėjant.

9. Peticija – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į savivaldybės institucijas su reikalavimais ar pasiūlymais spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo; valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimo; kitus svarbius visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimus, kai tam reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta peticija.

10. Peticijų komisija – nuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

 

III. PETICIJOS FORMA IR TURINYS

 

11. Kreipimesi gali būti reikalaujama ar siūloma spręsti tokius klausimus:

11.1. žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo;

11.2. valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimo;

11.3. kitus svarbius visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimus.

12. Kreipimasis gali būti pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu. Kreipimesi turi būti nurodyta:

12.1. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas;

12.2. institucija, kuriai paduodamas kreipimasis;

12.3. prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, kreipimosi padavimo priežastys ir tikslai;

12.4. pareiškėjo reikalavimai ir siūlymai;

12.5. pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir, jeigu yra, telefono, fakso numeriai.

13. Kiekvienas kreipimasis turi būti pareiškėjo pasirašytas. Tais atvejais, kai pareiškėjas dėl fizinių trūkumų pats negali pasirašyti, kreipimąsi už pareiškėją pasirašo kitas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą.

14. Kreipimasis, pateiktas elektroniniu būdu, privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

15. Prie kreipimosi gali būti pridėti įvairūs dokumentai ar jų kopijos, siūlomo teisės akto projektas ir kita medžiaga.

16. Kreipimesi negali būti keliami tokie reikalavimai ir siūlymai, kurių išsprendimas varžytų žmonių teises ir laisves, grėstų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.

 

IV. PAREIŠKĖJO TEISĖS

 

17. Pareiškėjas turi teisę:

17.1. bet kuriuo metu atšaukti kreipimąsi (peticiją). Kreipimasis (peticija) atšaukiamas raštu arba elektroniniu būdu, nurodant 12.1, 12.2 ir 12.5 punktuose nurodytus duomenis;

17.2. gauti informaciją apie peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus bei kitą šiame įstatyme nustatytą informaciją;

17.3. asmeniškai ar per atstovą dalyvauti Komisijų posėdžiuose nagrinėjant peticiją, taip pat ir tuo atveju, kai pagal šių nuostatų 19.5 punktą kreipimaisi yra sujungiami;

17.4. Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Komisijos sprendimą, kuriuo kreipimasis nepripažįstamas peticija ar atsisakoma priimti peticiją nagrinėti.

 

V. PETICIJŲ KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

18. Komisija:

18.1. sprendžia, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir pasiūlymų nagrinėjimas priklauso Radviliškio rajono savivaldybės institucijų kompetencijai;

18.2. sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimą;

18.3. nagrinėja peticijas;

18.4. išnagrinėjusi peticiją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai teikiama išvada tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti, arba siūloma pavesti savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą;

18.5. skelbia peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką viešai savivaldybės interneto tinklalapyje, teikia pareiškėjams ar jų atstovams informaciją apie peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus bei kitą Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatytą informaciją;

18.6. savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

19. Komisija turi teisę:

19.1. pasitelkti specialistus (ekspertus);

19.2. kreiptis į valstybės valdymo institucijas, mokslo bei studijų institucijas, Radviliškio rajono savivaldybės įstaigas su prašymu jos nustatytu laiku pateikti duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą reikiamą medžiagą;

19.3. kviesti į savo posėdžius savivaldybės įstaigų atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

19.4. nustačiusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir pasiūlymų nagrinėjimas nepriklauso Radviliškio rajono savivaldybės tarybos kompetencijai, privalo atsakyti ar persiųsti kreipimąsi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka;

19.5. sujungti kreipimusis dėl tų pačių reikalavimų bei pasiūlymų ir nagrinėti juos kaip vieną;

19.6. esant Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalyje nurodytiems trūkumams, nustatyti terminą jiems ištaisyti, taip pat atsisakyti priimti peticiją nagrinėti, jeigu nustatytu laiku šie trūkumai nebuvo ištaisyti;

19.7. teikti Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, siūlyti sudaryti komisiją ar darbo grupę sprendimo projektui parengti, siūlyti savivaldybės administracijai parengti teisės akto projektą.

 

VI. KREIPIMOSI PADAVIMAS

 

20. Kreipimasis gali būti paduodamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba pateikiamas elektroniniu būdu. Kreipimasis paduodamas savivaldybės institucijai atsižvelgiant į tai, kieno kompetencijai yra priskirtas jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas. Kreipimąsi gali paduoti pats pareiškėjas arba jo atstovas.

21. Kreipimąsi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas užregistruoja Komisijos atsakingasis sekretorius atskirame peticijų registravimo žurnale.

22. Atsakingasis sekretorius ne vėliau kaip kitą dieną po kreipimosi užregistravimo praneša apie užregistruotą peticiją Komisijos pirmininkui.

23. Apie kreipimosi užregistravimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu (registruotu laišku) pranešama pareiškėjui ar jo atstovui, nurodant registravimo numerį ir datą.

24. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos ar Savivaldybės tarybos sprendimu dėl peticijoje iškeltų reikalavimų ir siūlymų, turi teisę po vienerių metų nuo pranešimo gavimo dienos peticijų įstatymo nustatyta tvarka pakartotinai pateikti kreipimąsi.

 

VII. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

25. Komisijos pirmininkas atstovauja šiai Komisijai ir vadovauja jos posėdžiams. Komisijos pirmininko nesant, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas, šio nesant – kitas Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys.

26. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį atsižvelgiant į pateiktus kreipimusis ir jų nagrinėjimo terminus. Komisijos atsakingasis sekretorius registruoja gautus kreipimusis, aptarnauja posėdžius, rengia ir platina posėdžių medžiagą (kreipimusis, kitus su jais susijusius dokumentus bei informaciją), atlieka kitus posėdžio rengimo darbus, vykdo susirašinėjimą.

27. Komisijos posėdį šaukia Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į Komisijos narių pasiūlymus bei gautų kreipimųsi kiekį ir terminus. Posėdžio darbotvarkę Komisija tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas, kartu jiems pateikiami numatomi nagrinėti kreipimaisi ir su jais susijusi medžiaga (dokumentų kopijos). Apie peticijų nagrinėjimo laiką ir vietą Komisija paskelbia savivaldybės interneto tinklalapyje.

28. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 šios Komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys iki posėdžio pradžios gali pateikti nuomonę raštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru susitarimu. Jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro susitarimo, sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių, taip pat Komisijos nario, kurio nuomonė pateikta raštu, balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra, – pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti pareiškėjas arba jo atstovas, taip pat komisijos pasitelkti specialistai (ekspertai) ir pakviesti į posėdį pareigūnai. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę išdėstyti savo reikalavimus (kiekvienam reikalavimui išdėstyti skiriama ne daugiau kaip penkios minutės), atsakyti į Komisijos narių klausimus, išklausyti Komisijos narių, kviestų pareigūnų nuomonę, specialistų (ekspertų) išvadas, pareikšti savo nuomonę, dalyvauti diskusijose peticiją nagrinėjant.

29. Priimant sprendimą, patalpoje, kurioje vyksta posėdis, gali būti tik Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius.

30. Kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimą Komisija išsprendžia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi užregistravimo dienos.

31. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Prie protokolo pridedama Komisijos nario, negalėjusio dalyvauti Komisijos posėdyje, raštiška nuomonė. Sekretorius yra savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas, kuris nėra Komisijos narys.

32. Protokolų kopijos siunčiamos pareiškėjui arba jo atstovui Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos sprendimai dėl peticijų nagrinėjimo vietos ir laiko skelbiami viešai savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

VIII. KREIPIMOSI NEPRIPAŽINIMAS PETICIJA

 

33. Komisija kreipimosi nepripažįsta peticija, jei:

33.1. jis neatitinka šių nuostatų 9 punkto reikalavimų;

33.2. iškeltų reikalavimų ir siūlymų tenkinimui nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojančio teisės akto;

33.3. tas pats pareiškėjas dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų per kalendorinius metus tai pačiai institucijai padavė daugiau kaip vieną kreipimąsi;

33.4. pareiškėjas visiškai nepagrindžia kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų ar kitaip piktnaudžiauja peticijos teise;

33.5. Komisija per kalendorinius metus dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, išdėstytų kreipimesi, jau yra priėmusi sprendimą;

34.6. kreipimąsi paduoda jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, ne Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė.

35. Komisija, priėmusi motyvuotą sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija, apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Tokį kreipimąsi nagrinėja įregistravusi institucija kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka arba persiunčia nagrinėti kitoms valstybės institucijoms.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gavimo dienos gali apskųsti Komisijos sprendimą Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

37. Išnagrinėjus peticiją Komisijos ar Savivaldybės tarybos posėdyje, apie priimtus sprendimus per 10 darbo dienų pranešama pareiškėjui ar jo atstovui (registruotu laišku) ir apie tai paskelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje.

______________