PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. AV-667

 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi:

1.  T v i r t i n u Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. AV-241 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                Ilona Gelažnikienė

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AV-667

 

 

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų ir šeimų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo (toliau – sąrašas), sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

3.2. Įstatymu.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR TIKSLINIMO

TVARKA

 

4. Asmenys ir šeimos, norintys būti įrašyti į sąrašą, Pakruojo rajono savivaldybės administracijai (toliau – administracija) turi pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 patvirtintos formos (BP-3 forma) prašymą. Asmenys ir šeimos kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į socialinio būsto nuomą, nustatyti reikalingus dokumentus (toliau – papildomi dokumentai):

4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (visų šeimos narių);

4.2. metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

4.3. esant reikalui neįgalumą, lėtinę ligą, specialiųjų poreikių tenkinimo reikmę ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantį dokumentą.

5. Sąrašą sudaro, tvarko ir tikslina administracijos Turto ir ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą ir administravimą (toliau – specialistas).     

6. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, sudaromi sąrašai:

6.1. jaunų šeimų;

6.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

6.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;

6.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

6.5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

6.6. bendrasis.

7. Šeimos ir asmenys į sąrašą įrašomi administracijos direktoriaus įsakymu pagal prašymo užregistravimo datą ir laiką.

8. Prašymai dėl įrašymo į sąrašą gali būti pateikti asmeniškai, paštu, per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą, elektroniniu būdu, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

9. Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui išsinuomoti, specialistas pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

10. Specialistas, įvertinęs šeimos ar asmens prašymą ir papildomus dokumentus:

10.1. parengia įsakymo projektą dėl šeimos ar asmens įrašymo į sąrašą ir teikia  administracijos direktoriui;

10.2. suveda šeimos ar asmens duomenis į SPIS modulį „Būstas“ administracijos direktoriui priėmus įsakymą dėl šeimos ar asmens įrašymo į sąrašą.

11. Į sąrašą įrašytam asmeniui mirus, du mėnesius po jo mirties į sąrašą vietoj mirusio asmens gali būti įrašytas jo sutuoktinis ar kitas pilnametis šeimos narys, atitinkantis Įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nustatytą šeimos nario sąvoką, jei asmuo turi teisę į socialinio būsto nuomą arba jo sąlygų pagerinimą ir raštu pateikia prašymą ir papildomus dokumentus.

12. Asmenys ir šeimos iš sąrašo išbraukiami administracijos direktoriaus įsakymu, Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais.

13. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš sąrašo, išskyrus Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytą atvejį, specialistas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.

14. Asmenų ir šeimų, išbrauktų iš sąrašo Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytu atveju, buvimo sąraše laikotarpis 3 metus nuo išbraukimo dienos nurodomas sąrašo priede. Minėtu atveju asmenys ir šeimos, pateikę prašymą, iš naujo įrašomi į sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo šiame sąraše laikotarpį, jeigu kreipimosi metu metiniai jų vertinamų pajamų ir turto dydžiai neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių ir jeigu nuo išbraukimo iš sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

15. Į sąrašą gali būti įrašytas buvęs asmens sutuoktinis, jeigu jis pateikia prašymą ir papildomus dokumentus ne vėliau kaip per metus po ištuokos. Sutuoktinio vieta sąraše nustatoma pagal buvusią šeimos vietą sąraše, įskaitant buvimo sąraše metus.

16. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš sąrašo.

17. Pranešimas, kvietimas atvykti ir kita informacija asmenims ir šeimoms pateikiama prašymą užpildžiusio asmens nurodytu būdu (paštu, elektroniniu paštu ar telefonu), o jeigu būdas nenurodytas – raštu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

18. Jeigu nustatoma, kad šeima ar asmuo neturi teisės į socialinio būsto nuomą, pareiškėjai informuojami laišku per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos nurodant priežastis.

19. Sąrašas tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu du kartus per metus iki sausio 10 d. ir liepos 10 d.

20. Informacija apie sąrašą, vadovaujantis Įstatymu, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje kartą per pusmetį.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kiekvieno į sąrašą įrašyto asmens ar šeimos dokumentai saugomi jų asmens bylose.

22. Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar pripažintas netekusiu galios administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

24. Sąrašas viešai skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, nustatyta tvarka.

 

_______________________