LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.79 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2957

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.79 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2.79 straipsnio 4 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. birželio 15 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama šio įstatymo 1 straipsnį, iki 2020 m. birželio 14 d. pakeičia Juridinių asmenų registro nuostatus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Juridinių asmenų registre tvarkyti duomenys apie juridiniams asmenims išduotas licencijas išregistruojami ir nuo šio įstatymo įsigaliojimo tvarkomi tik Licencijų informacinėje sistemoje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda