LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-523

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Į projektų atrankos komitetų institucinę sudėtį įtraukiami VI atstovai, Mokėjimo agentūros atstovai (kai projektų atrankos komitetai sudaromi Mokėjimo agentūroje), taip pat kitos valstybės institucijos ir įstaigos, kurių kompetencijos sritis yra susijusi su svarstomuose projektuose nustatytos veiklos pobūdžiu. Į projektų atrankos komiteto posėdžius gali būti kviečiami ne tik projektų atrankos komiteto nariai, bet ir kitų institucijų ir įstaigų atstovai bei ekspertai. Įtraukiant kitas valstybės institucijas ir įstaigas bei organizacijas, socialinius ekonominius partnerius į projektų atrankos komitetus bei vykdant jų veiklą vadovaujamasi šiais principais:“.

1.2. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Į projektų atrankos komitetų institucinę sudėtį įtraukiami VI ir institucinių partnerių atstovai, Mokėjimo agentūros atstovai (kai projektų atrankos komitetai sudaromi Mokėjimo agentūroje). Į projektų atrankos komiteto sudėtį gali būti kviečiami ir ekspertai, kurių atranka ir dalyvavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertais). Bendradarbiavimas su ekspertais vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos partnerių ir ekspertų etikos kodekso, patvirtinto Įsakymu dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertais, nuostatų. Kuomet projektų atrankos komitetai sudaromi Mokėjimo agentūroje, vadovaujamasi Mokėjimo agentūros parengtais ir patvirtintais kolegialių organų grupių tvarkos aprašais, kurie parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos partnerių ir ekspertų etikos kodekso nuostatas, patvirtintas Įsakymu dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertaisVĮ ir ekspertų bendradarbiavimas grindžiamas šiais principais:“.

1.3. Pakeičiu 98.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.1 partnerystė – į projektų atrankos komitetus įtraukiami ir socialiniai ekonominiai partneriai, atstovaujantys platesniems interesams, t. y. atstovaujantys asociacijoms ar organizacijoms, veikiančioms nacionaliniu lygmeniu (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijančios organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies mastu);“.

1.4. Pakeičiu 98.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.1 atvirumo – siekiant užtikrinti priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-ių), ir (arba) veiklos, pagal kurią (-ias) pateikti projektai, valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti;“.

1.5. Pakeičiu 98.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.2. aktualumas – projektų atrankos komitete dalyvaujančios valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, socialinių ekonominių partnerių kompetencijos turi būti susijusios su priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-ių), ir (arba) veiklos, pagal kurią (-ias) pateikti projektai svarstomi, remiama veikla;“.

1.6. Pakeičiu 98.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.2. viešumo ir skaidrumo – bendradarbiavimas yra viešas, nuolat supažindinant visuomenę ir interesų grupes su formuojama žemės ūkio ir kaimo plėtros politika;“.

1.7. Pakeičiu 98.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.3. proporcingumas – turi būti užtikrintas visų interesų atstovavimas, todėl į projektų atrankos komitetus įtraukiamos žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriui, ne žemės ūkio veiklos interesams atstovaujančios valstybinės institucijos ir įstaigos, visuomeninės organizacijos, socialiniai ekonominiai partneriai;“.

1.8. Pakeičiu 98.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.3. efektyvumo – ekspertai į priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-ių), ir (arba) veiklos, pagal kurią (-ias) pateikti projektai, sričių tikslų įgyvendinimą įtraukiami pagal savo kompetenciją ir dėl esminių kausimų;“.

1.9. Pakeičiu 98.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.4. skaidrumas – projektų atrankos komiteto narių atrankos procesas turi būti skaidrus. Projektų atrankos komiteto personalinė sudėtis tvirtinama žemės ūkio ministro įsakymu, Mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu (kai projektų atrankos komitetas sudaromas Mokėjimo agentūroje);“.

1.10. Pakeičiu 98.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.4. nešališkumo ir objektyvumo –  pareigas atlikti laikantis aukščiausių patikimumo, nešališkumo standartų.“

1.11. Papildau 98.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

98.5. konfidencialumas ir nešališkumas – projektų atrankos komiteto nariai užtikrina, kad laikysis konfidencialumo reikalavimų, kad bus išvengiama interesų konflikto. Pirmojo projektų atrankos komiteto posėdžio metu projektų atrankos komiteto nariai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.“

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 98.5 papunktį.

1.13. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami VI ir institucinių partnerių atstovai, suteikiant jiems balsavimo teisę, ir stebėtojų teisėmis – socialiniai-ekonominiai partneriai. Sudarant projektų atrankos komitetą, turi būti siekiama užtikrinti, kad jo nariai turėtų pakankamai žinių bei patirties, būtinų rekomendacijoms dėl svarstomų paramos paraiškų atrankos pateikti.“

1.14. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami VI ir institucinių partnerių atstovai, suteikiant jiems balsavimo teises, ir esant poreikiui, – ekspertai, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis. Sudarant projektų atrankos komitetą, turi būti siekiama užtikrinti, kad jo nariai turėtų pakankamai žinių bei patirties, būtinų rekomendacijoms dėl svarstomų paramos paraiškų atrankos pateikti.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12 ir 1.14 papunkčiuose įtvirtintos nuostatos įsigalioja 2021 m. rugsėjo 9 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas