LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-1871 12 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2106

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, architektūrą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, eismo saugumą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais, o tuo atveju, kai išorinė reklama įrengiama pagal savivaldybės mero patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, – ir savivaldybės mero patvirtintais tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Leidimus išduoda, apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, meras arba jo įgaliota savivaldybės administracija (toliau – leidimą išduodanti institucija), vadovaudamasi šiuo įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.“

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) savivaldybių administracijos – dėl šio įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 5, 15 ir 16 dalių nuostatų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos iki 2023 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_01c6bb06d3a747438e8148fac9fa6718_end