LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2016 M. birželio 22 D. ĮSAKYMO NR. 4-430 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „Smulkiojo ir Vidutinio verslo Konkurencingumo skatinimas“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819VERslO KONSULTANTAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr.4-561

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „Smulkiojo ir Vidutinio verslo Konkurencingumo skatinimas“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819VERslO KONSULTANTAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą:

2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.“

2.2. Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. INVEGA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (pildomas Aprašo 3 priedas). INVEGA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/verslo-konsultantas-lt paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. INVEGA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą turi informuoti pareiškėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie pareiškėjui suteiktą de minimis pagalbą pranešti Registrui.“

2.3. Pripažįstu netekusiais galios 45.6–45.7 papunkčius.

2.4. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus Aprašo 42 punkte nurodytais būdais per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos ir (arba) dokumentų, INVEGA turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.“

2.5. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras.“

 

 

 

2.6. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija. Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.“ 

 

 

 

2.7. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– ES teritorijoje;

– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.“

 

 

 

 

 

2.8. Pakeičiu 4 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

 

Arba nurodomi paraišką teikiančio fizinio asmens vardas ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

 

2.9. Pakeičiu 4 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5 iki 15 simbolių kodas.

Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.

 

Pareiškėjas yra fizinis asmuo

 

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienyje gyvenantis fizinis asmuo

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvoje gyvenantis fizinis asmuo, žymėti nereikia.

 

2.10. Pakeičiu 4 priedo 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Šalis

Jeigu projekto veiklas įgyvendina pareiškėjas – užsienyje registruotas juridinis asmuo ar užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, nurodomas (pasirenkamas) šalies pavadinimas (pagal susirašinėti skirtą adresą).

Galimas simbolių skaičius – 100. Pareiškėjai (juridiniai asmenys), kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys šios skilties nepildo.

 

2.11. Pakeičiu 4 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal Aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima „taip“ arba „ne“

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Ne

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

 

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

Ne

 

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Ne

 

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (žymima „Taip“ tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad jis negali PVM įtraukti į PVM ataskaitą)

 

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Ne

 

7.

Investicijų projektas

Ne

 

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

 

9.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą patvirtintą kredito įstaigoje (gali būti tokio paties turinio kitokios formos lygiavertis dokumentas (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)

Taip

10.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Taip

11.

Įgaliojimas

Taip

12.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Taip

13.

Dotacijos sutartis (vienas egzempliorius)

Taip

2.12. Pakeičiu 4 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, nuostatų taikymo.

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesame pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienyje gyvenantiems fiziniams asmenims).

14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo (fizinio asmens) ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Esu informuotas (-a), kad įgyvendinančioji institucija tvarkys visus paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą.

20. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

21. Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.

22. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) viešinimo tikslais bus skelbiami svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt.

23. Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo.

24. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje 10 metų nuo paskutinio dokumento datos, bet ne trumpiau nei 2 metus po veiksmų programos užbaigimo.

25. Kompensacija konsultacijų išlaidoms pagal tokios pat temos konsultacijas iš kitų nei šioje paraiškoje nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas dėl papildomo šių veiklų kompensavimo.

26. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

27. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktuose nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą.

28. Patvirtinu, jog man žinoma, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos ir suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

29. Man žinoma, kad pareiškėjas – fizinis asmuo – projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu privalo vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos vykdymą.

30. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija gautų ir tvarkytų mano asmens kodą paraiškos vertinimo metu, projekto administravimo laikotarpiu, apskaitos ir audito tikslais, bei patvirtinu, kad man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (taikoma, kai paraišką teikia fizinis asmuo, vykdantis ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą).

31. Sutinku, kad visa informacija apie paraiškos vertinimą, atmetimą, dotacijos sutarties sudarymą, taip pat visa kita informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų siunčiama paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

32. Sutinku, kad atliekant projektų patikras nuotoliniu būdu uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS darbuotojai nuotoliniu būdu prisijungtų prie vykstančių konsultacijų ir padarytų jų įrašus.

33. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija archyvuotų pasirašytą dotacijos sutartį, o esant mano prašymui, pateiktų dotacijos sutarties kopiją.“

2.13. Pakeičiu 6 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.“ 

2.14. Pakeičiu 6 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Projektų taisyklės), taip pat vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.“

2.15. Pakeičiu 6 priedo 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad įgyvendinančioji institucija, vykdydama Projektų taisyklėse bei kituose veiksmų programos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkys Sutartyje ir kituose projekto vykdytojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis, taip pat gali kreiptis informacijos apie projekto vykdytoją ir, jeigu yra, partnerį (-ius) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                        Virginijus Sinkevičius