LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 5-V-649

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                      Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-649

redakcija)

 

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų (toliau – asmenys) turimų A kategorijos ginklų, išvardytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 6–10 punktuose (toliau – A kategorijos ginklai), B, C kategorijų šaunamųjų ginklų, skirtų medžioklei, savigynai, sportui, šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti (toliau – kario įgūdžių tobulinimas), kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams, A kategorijos ginklų priedėlių (duslintuvų ir naktinių taikiklių), šaudmenų, jų dalių apyvartos ir jos kontrolės tvarką, leidimų įsigyti ginklus asmenims, nurodytiems Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje (toliau – užsieniečiai), išdavimo ir kontrolės tvarką, turimų ginklų civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką. Aprašas fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinę apyvartą ir jos kontrolę reguliuoja tiek, kiek atskirų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės nereguliuoja kiti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) A kategorijos ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius (duslintuvus ir naktinius taikiklius), lazerinius taikiklius ir (ar) B kategorijos ginklus.

2.2. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas – nustatyta tvarka atliekami veiksmai, susiję su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimu (ginklų perregistravimu).

2.3. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo turi teisę parduoti (perdirbti) dokumente nurodytą ginklą (ginklus).

2.4. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme.

3. Profesinei veiklai skirtus šautuvus ir pistoletus, leidžiančius atlikti injekciją iš tam tikro atstumo, jų šovinius gali įsigyti ir turėti fiziniai asmenys, gavę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

4. Šaunamųjų ginklų pagrindinių dalių apyvartai taikomos tos pačios taisyklės kaip ir šaunamiesiems ginklams.

5. Leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, perregistruoja, panaikina, leidimus parduoti (perdirbti) ginklus išduoda, panaikina ir neterminuotus leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, panaikina apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – teritorinės policijos įstaigos). Leidimus įsigyti ginklus, šaudmenis užsieniečiams išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

 

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS

 

6. Nustatomos šios leidimų rūšys:

6.1. leidimas įsigyti ginklą;

6.2. leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

6.3. leidimas parduoti (perdirbti) ginklus;

6.4. neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus.

 

III SKYRIUS

Sprendimo dėl LEIDIMo LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLus išdavimo priėmimas

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti ar patikslinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (toliau – asmuo, arba pareiškėjas), pagal savo gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) pateikia:

7.1. prašymą išduoti ar patikslinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme asmuo turi nurodyti kartu su juo gyvenančius asmenis, vyresnius kaip 14 metų. Prašyme asmuo taip pat nurodo planuojamų įsigyti ginklų paskirtį ir rūšį. Asmuo turi duoti sutikimą policijai gauti duomenis iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu;

7.2. medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), išduotą Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – medicininio patikrinimo išvada). Medicininio patikrinimo išvados pateikti nereikia, jeigu asmuo kreipiasi dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus patikslinimo arba kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema (toliau – Policijos IS). Šis punktas netaikomas specialaus statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

7.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, jei kreipiamasi tiesiogiai);

7.4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo yra medžiotojas (dokumentas pateikiamas tik įsigyjant ginklus medžioklei);

7.5. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui);

7.6. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus profesinei veiklai);

7.7. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos šaulių sąjungai, Lietuvos kariuomenei ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti).

8. Pareigūnas ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo (toliau – pareigūnas), priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentus, sutikrina pareiškėjo asmens tapatybę su pateiktu asmens dokumentu, patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir:

8.1. registruoja tiesiogiai pateiktą prašymą Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje (toliau – PLVIS), taip pat pateikia į PLVIS Aprašo 7.2, 7.4, 7.5 ar 7.6, 7.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų elektronines kopijas;

8.2. per PEPS pateikto prašymo ir Aprašo 7.2, 7.4, 7.5 ar 7.6, 7.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų elektronines kopijas perkelia į PLVIS.

9. Pareigūnas parengia pažymą pareiškėjui, kad prašymas gautas. Pažymoje nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas. Pažyma pareiškėjui išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

9.1. raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas į teritorinę policijos įstaigą kreipėsi tiesiogiai);

9.2. per PEPS (jeigu pareiškėjas pateikė prašymą per PEPS).

10. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos IS patikrina pareiškėjo ir kartu su juo gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų duomenis. Jei trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos turi pateikti, priešingu atveju Aprašo III skyriuje nurodytos procedūros neatliekamos, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu arba per PEPS (informavimo būdas pasirenkamas pagal prašymo pateikimo būdą) informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena.

11. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, pareigūnas registruoja asmenį PLVIS ir organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui galėtų būti neišduodamas.

12. Pareiškėjas ir kartu su juo viename būste gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys, t. y. ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, ar asmenims pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenis pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informacijąpatikslinti ar papildyti.

13. Jeigu bent vienas iš Aprašo 12 punkte nurodytų asmenų yra ne Lietuvos Respublikos pilietis arba yra asmuo be pilietybės, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenęs ne Lietuvos Respublikoje, teritorinė policijos įstaiga turi organizuoti patikrinimus per Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybą, siekdama nustatyti, ar tas (-ie) asmuo (-enys) yra nepriekaištingos reputacijos.

14. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuri nėra pagrindas taikyti teisės įsigyti ar turėti ginklus apribojimus (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), tačiau remiantis ja galima numanyti, kad pareiškėjas ar kartu su juo gyvenantis (-ys) asmuo (-enys) gali būti padaręs (-ę) kitų teisėtvarkos pažeidimų ar pareiškėjas gali turėti sveikatos problemų, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms teritorinėms policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).

15. Jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas, remdamasis patikrinimo rezultatais ir Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtinus teigiamą sprendimą, pareigūnas atsakymą asmeniui pateikia pasirašyti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami ir saugomi PLVIS.  

16. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme numatytais pagrindais. Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir tvirtinti sprendimą bei pasirašyti atsakymą asmeniui pateikia teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinus neigiamą sprendimą ir pasirašius atsakymą asmeniui, pareigūnas padaro neigiamo sprendimo ir atsakymo asmeniui elektronines kopijas ir jas įkelia į PLVIS. Neigiamų sprendimų ir atsakymų asmenims kopijos ir kita surinkta medžiaga eilės tvarka segami į atskirą neigiamų sprendimų dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo bylą. Neigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS.

17. Išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, tais atvejais, jei netenkinami Įstatymo 13 straipsnio 2–9, 12–14 dalyse nustatyti reikalavimai, taip pat, jei asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu.

18. Patikrinimai turi būti atliekami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Prie medžiagos gali būti pridedami kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Jeigu per 27 kalendorines dienas nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo negaunama informacijos apie 12 ir 13 punktuose nurodytus patikrinimus, sprendimas priimamas neatsižvelgiant į tai, kad informacijos, dėl kurios galėtų būti neišduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, nėra gauta. Gavus informacijos, kuri galėtų būti pagrindas neišduoti leidimo, sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinami. Šio punkto terminai gali būti pratęsiami Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju. 

19. Apie teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pareiškėjas, kuris pateikė prašymą tiesiogiai, informuojamas raštu. Asmenys, kurie pateikė prašymą per PEPS, informuojami pateikiant atsakymą (neigiamo sprendimo atveju – sprendimą ir atsakymą) per PEPS. Jeigu priimamas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte nurodoma, kad pareiškėjas turi sumokėti valstybės rinkliavą, nurodoma mokėtinos valstybės rinkliavos dydis ir įmokos kodas, taip pat kokius papildomus dokumentus (nurodytus Aprašo 24 punkte) jis turi pateikti atsiimdamas leidimą. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą, kartu su atsakymu pareiškėjui visais atvejais raštu siunčiama sprendimo kopija, patvirtinta sprendimą priėmusios institucijos įgalioto asmens parašu.

 

IV SKYRIUS

ASMENŲ MOKYMAS IR EGZAMINAVIMAS

 

20. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, nustatyta tvarka privalo išlaikyti egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą. Pareiškėjams, pageidaujantiems gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, egzamino laikyti nereikia. Egzamino laikyti nereikia asmenims, kurie yra įgiję apsaugos darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir išlaikę egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, specialaus statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, ir buvusiems specialaus statuso subjektų pareigūnams, ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad jie specialaus statuso subjektų nustatyta tvarka yra išlaikę egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimosi (priskyrimo).

21. Egzaminus gali laikyti asmenys, baigę kursus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą. Kursus organizuoja subjektai, turintys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją.

22. Asmenys, pageidaujantys įsigyti šaunamuosius ginklus medžioklei, egzaminuojami Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nustatyta tvarka. Egzamino išlaikymą patvirtinantis dokumentas – medžiotojo bilietas.

23. Asmenys, pageidaujantys įsigyti šaunamuosius ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti, egzaminuojami Lietuvos šaulių sąjungos vado, Lietuvos kariuomenės vado ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS

 

24. Pareiškėjas, dėl kurio priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per PEPS turi pateikti:

24.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą. Jeigu asmuo yra specialaus statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnas ir (ar) karys, vietoj minėto pažymėjimo gali pateikti pažymą (raštą), patvirtinančią, kad bet kurioje iš šių institucijų jis turi teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą, o jeigu asmuo buvo specialaus statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnas ir (ar) karys – pažymą (raštą), patvirtinančią, kad jis specialaus statuso subjektų nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo). Pažymoje (rašte) taip pat turi būti nurodyta, ar asmuo buvo specialaus statuso subjekto pareigūnas ir (ar) karys (tik asmenims, norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai). Padarius elektronines dokumentų kopijas, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas visas elektronines dokumentų kopijas įkelia į PLVIS;

24.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti (Aprašo priedas). Pareigūnas, gavęs deklaraciją, PLVIS užpildo asmens prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo formą ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo. Duomenis apie asmens deklaruotas ginklo (-ų) laikymo sąlygas pareigūnas suveda į PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (pirmas ginklas)“;

24.3. šaudymo sporto organizacijos pažymą (raštą), patvirtinančią, kad asmuo sporto organizacijos nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo sportui nešiojimosi ir naudojimo (dokumentus pateikia tik asmenys, norintys įsigyti šaunamąjį ginklą sportui). Padarius elektronines dokumentų kopijas, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas visas elektronines dokumentų kopijas įkelia į PLVIS;

24.4. Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų pažymą (raštą), patvirtinančią, kad asmuo Lietuvos šaulių sąjungos vado, Lietuvos kariuomenės vado ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti nešiojimosi ir naudojimo (dokumentus pateikia tik asmenys, norintys įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti);

24.5. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo per pastaruosius 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos reguliariai užsiėmė šaudymo sportu (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto varžybose), aktyviai treniravosi (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto pratybose) rengdamasis šaudymo sporto varžyboms ir dalyvavo šaudymo sporto varžybose, kurias yra pripažinusi tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija arba nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija, kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo rungčiai, kurią yra pripažinusi tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija arba nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija (toliau – specialusis šaudymo sportas) (dokumentai pateikiami tik įsigyjant A kategorijos ginklus specialiajam šaudymo sportui).

25. Pareiškėjui per 5 mėnesius nepateikus Aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų, sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo laikomas negaliojančiu ir pareiškėjas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka.

26. Pareigūnas, gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, parengia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, jeigu yra priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir yra pateikti Aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai. Leidimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Laminuotas leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pateikiami Aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus numeris sudaromas iš PLVIS automatiniu būdu suteikto eilės numerio.

27. Asmuo, atsiimdamas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privalo pateikti dokumentų, nurodytų Aprašo 7 ir 24 punktuose, originalus. Medicininio patikrinimo išvados originalo pateikti nereikia, kai ji yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos IS. Pareigūnas sutikrina pateiktus dokumentus su elektroninėmis dokumentų kopijomis PLVIS ir dokumentų originalus grąžina pareiškėjui. Pareigūnas pažymi PLVIS, kad patikrino asmens tapatybę ir pateiktus dokumentus. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos.

28. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų ir šaudmenų jiems. Leidimas taip pat suteikia asmeniui teisę laikyti (nešiotis) turimus ginklus.

29. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus:

29.1. šaulio tarnybai papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti A kategorijos priedėlius (duslintuvus ir naktinio matymo taikiklius), taip pat lazerinius taikiklius ir Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

29.2. kario įgūdžiams tobulinti papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

29.3. medžioklei ir sportui papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti lazerinius taikiklius.

29.4. specialiajam šaudymo sportui papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti lazerinius taikiklius ir Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių.

 

VI SKYRIUS

A kategorijos ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių (Duslintuvų ir naktinių taikiklių), B AR C KATEGORIJOS GINKLŲ, Ginklų priedėlių, ŠAUDMENŲ, jų dalių ĮSIGIJIMAS

 

30. Ginklai įsigyjami šia tvarka:

30.1. Asmenys A kategorijos ginklus, Įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodytus ginklus, jų dalis, taip pat A kategorijos ginklų priedėlius (duslintuvus ir naktinio matymo taikiklius), lazerinius taikiklius, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, įsigyja Ginklų fonde prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitus B, C, D kategorijų ginklus, jų dalis, ginklų priedėlius asmenys įsigyja Ginklų fonde arba iš Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens, turinčio licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis ar per tarpininkus (toliau – prekybininkai ginklais), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

30.2. Asmenys, gavę išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, gali ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyti ir užsienio valstybėse. Šiuo atveju asmuo ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis turi iš užsienio valstybės atsivežti asmeniškai. Tuo atveju, kai asmuo, gavęs išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyja užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis), juos galima atsisiųsti tik per prekybininkus ginklais.

30.3. Asmenys, pageidaujantys įsigyti daugiau kaip 5 ginklus ar daugiau kaip 12 ginklų, pateikia patikslintą deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, jei pagal pirminės deklaracijos apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas duomenis asmuo galėjo laikyti ne daugiau kaip 5 ginklus ar ne daugiau kaip 12 ginklų. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, PLVIS užpildo asmens prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo formą ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“.

31. Asmenys B kategorijos ginklų šaudmenis įsigyja iš Ginklų fondo ar prekybininkų ginklais, pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Europos fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą ir Europos šaunamojo ginklo leidimą, turi teisę įsigyti šaudmenų ginklui, kuris įrašytas šiame leidime. Pateikęs ginklo pažymėjimą, ginklų savininkas ar naudotojas:

31.1. turintis 357 MAGNUM kalibro revolverį, gali įsigyti ir .38 SPECIAL tipo šovinių;

31.2. turintis 22 LR tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir .22 SHORT tipo šovinių;

31.3. turintis 1895 m. modelio NAGANT tipo revolverį, gali įsigyti ir .32 SW LONG tipo šovinių;

31.4. turintis 7,62 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,63 x 25 tipo šovinių;

31.5. turintis 7,63 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,62 x 25 tipo šovinių.

 

VII SKYRIUS

A ir B KATEGORIJŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS, GINKLŲ PAŽYMĖJIMŲ, LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

32. Ginklų fondas ar prekybininkas ginklais, pardavęs asmeniui A ar B kategorijos ginklą, per PEPS pateikia informaciją teritorinei policijos įstaigai apie asmeniui parduotą ginklą ir, naudodamasis PEPS, išduoda asmeniui ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo, ginklo pažymėjimo numeris ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo Ginklų fondo ar prekybininko ginklais administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

33. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją iš Ginklų fondo ar prekybininko ginklais apie asmeniui parduotą A ar B kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užregistruoja jį PLVIS.

34. Padovanotą, paveldėtą ar užsienio valstybėje įsigytą A ar B kategorijos ginklą asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ginklo dokumento gavimo dienos privalo įregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Asmuo, norintis registruoti ginklą, teritorinei policijos įstaigai turi pateikti prašymą kartu su:

34.1. paveldėjimo teisės liudijimu, jeigu pareiškėjas yra paveldėjęs ginklus, arba ginklo dovanojimo sutartimi, jeigu ginklas yra padovanotas;

34.2. ginklu;

34.3. asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu;

34.4. dokumentais, patvirtinančiais ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu ginklas įsigytas užsienio valstybėje, ir (ar) dokumentais, patvirtinančiais, kad ginklas užsienio valstybėje turimas teisėtai.

35. Pareigūnas, gavęs Aprašo 34 punkte nurodytą asmens prašymą ir kitus dokumentus, patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas užregistruoja ginklą PLVIS. Ginklo pažymėjimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimo išdavimo data, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

36. Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodyti ginklai, 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodyti ginklai registruojami tik patikrinus informaciją apie šių ginklų išbandymą (identifikavimą). Dokumentus priėmęs pareigūnas patikrina šių ginklų išbandymo (identifikavimo) duomenis PLVIS.

37. Jeigu ginklo, vamzdžių, spynos numeriai ar ginklo modelis ir jų numeriai dokumentuose nesutampa akivaizdžiai dėl techninės klaidos, surenkami reikiami dokumentai, patikrinama, ar ginklas nėra ieškomas Policijos IS Ieškomų ginklų registre, surašoma išvada, kurioje pagrindžiami pakeitimai dokumentuose (išvadą tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo), ir ginklas įregistruojamas. Išvada turi būti surašyta ir ginklas įregistruotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Ginklas ir jo įsigijimo dokumentai paimami iki ginklo įregistravimo.

Jei kyla įtarimų dėl ginklo tinkamumo naudoti, ginklas paimamas ir perduodamas įvertinti jo būklę ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-693 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Jei ginklas tinkamas naudoti, išvada turi būti surašyta ir ginklas įregistruotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

38. Jeigu ginklo modelis ir jo duomenys įsigijimo dokumentuose neatitinka iš dalies (dėl raidžių transkripcijos, dėl įsigijimo dokumentuose neįrašytos ginklo modelio modifikacijos ir kt.), išvada nerašoma – pareigūnas įregistruoja ginklą su patikslintais duomenimis.

39. Jeigu įtariama, kad įrašai leidime laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjime ar užsienio valstybių institucijų išduotuose dokumentuose, patvirtinančiuose ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, yra suklastoti, pakeistas ar sunaikintas ginklo numeris ar yra kitų Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytų pagrindų, ginklus registruojantis pareigūnas privalo:

39.1. paimti dokumentus, susijusius su ginklu (leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo įsigijimo dokumentus ir kt.);

39.2. paimti ginklą;

39.3. pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas;

39.4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti procesinio sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

40. Aprašo 39 punkte nurodytais atvejais pareigūnas ginklą paima Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-229 „Dėl Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos patvirtnimo“, nustatyta tvarka.

41. Ginklas ir dokumentai paimami laikinai, kol bus baigtas tyrimas.

42. Asmenims, kurie turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, užregistravus naują ginklą, leidimo galiojimo terminas nesikeičia.  

43. Registruojamų ginklų ir jų savininkų duomenys įrašomi į PLVIS.

44. Jeigu asmuo yra paveldėjęs ginklus ir pageidauja juos įregistruoti savo vardu, į teritorinę policijos įstaigą dėl ginklų įregistravimo turi kreiptis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos.

45. Jeigu ginklų paveldėtojas neturi leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, jis teritorinei policijos įstaigai turi pateikti Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus. Patikrinimai atliekami ir sprendimas priimamas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas ir ginklai registruojami, jei yra priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir pateikti Aprašo 24 ir 34 punktuose nurodyti dokumentai.

46. Praradusiam leidimą ar ginklo pažymėjimą asmeniui, kuris per PEPS ar tiesiogiai pateikia prašymą, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą su žyma „D“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

47. Pareigūnas, tiesiogiai gavęs Aprašo 45 punkte nurodytą asmens prašymą, patikrina asmens tapatybę, padaro prašymo elektroninę kopiją ir įkelia ją į PLVIS. Prašymo originalas grąžinamas pareiškėjui. Prašymas, gautas per PEPS, taip pat įkeliamas į PLVIS.

 

VIII SKYRIUS

NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS AR PANAIKINIMAS, C KATEGORIJOS GINKLŲ ĮSIGIJIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

48. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pagal gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per PEPS pateikia:

48.1. prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Asmuo turi duoti sutikimą policijai leisti policijai gauti duomenis iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu;

48.2. medicininio patikrinimo išvadą, išskyrus kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos IS. Šis punktas netaikomas specialaus statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

48.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

49. Pareigūnas, priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentu, sutikrina pareiškėjo asmens tapatybę su pateiktu asmens dokumentu, patikrina kitus dokumentus ir:

49.1. suveda tiesiogiai pateikto prašymo duomenis į PLVIS, taip pat padaro medicininio patikrinimo išvados elektroninę kopiją ir įkelia ją į PLVIS;

49.2. perkelia per PEPS gauto prašymo ir kitų dokumentų kopijas į PLVIS.

50. Pareigūnas gautą prašymą registruoja PLVIS ir parengia pažymą pareiškėjui, kad prašymas gautas. Pažymoje nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka, terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, jog priimtas teigiamas sprendimas. Pažyma pareiškėjui išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

50.1. raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas į teritorinę policijos įstaigą kreipėsi tiesiogiai);

50.2. per PEPS (jeigu pareiškėjas pateikė prašymą per PEPS).

51. Jei neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas prašymo pateikimo dieną, pažyma apie gautą prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui neteikiama.

52. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, vidaus reikalų ir policijos informacinėse sistemose patikrina pareiškėjo duomenis. Jeigu trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos turi pateikti, priešingu atveju patikrinimai neatliekami, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos priėmęs, pareigūnas registruoja asmenį PLVIS ir, naudodamasis PLVIS, organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui neišduodamas.

53. Pareiškėjas tikrinamas, ar jis yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmuo, t. y. ar pareiškėjas teistas (neteistas), baustas (nebaustas) administracinėmis nuobaudomis, ar pareiškėjui pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga ar Valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenį pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir policijos informacinėmis sistemomis ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.

54. Jeigu nėra priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais ir Aprašo 48 punkte nurodytais dokumentais, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtinus sprendimą, pareigūnas atsakymą asmeniui pateikia pasirašyti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami ir saugomi PLVIS.

55. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme numatytais pagrindais. Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia jį tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinus neigiamą sprendimą ir pasirašius atsakymą asmeniui, pareigūnas padaro neigiamo sprendimo bei atsakymo elektronines kopijas ir jas įkelia į PLVIS. Neigiami sprendimai, atsakymai asmenims ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą. Neigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuri nėra pagrindas taikyti teisės įsigyti ar turėti ginklus apribojimus (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), tačiau remiantis ja galima numanyti, kad pareiškėjas gali būti padaręs kitų teisėtvarkos pažeidimų ar gali turėti sveikatos problemų, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms teritorinėms policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).

56. Patikrinimai turi būti atliekami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 27 kalendorines dienas nuo visų Aprašo 48 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Prie medžiagos gali būti pridedami kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus paprastai išduodamas tą pačią dieną kaip ir sprendimas. Šiame leidime ginklų duomenys neįrašomi. Išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje, 17 straipsnyje nurodytais atvejais, taip pat jei netenkinami Įstatymo 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai, jei asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu. Sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma) ir patvirtintas teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Šiame punkte nurodyti terminai gali būti pratęsiami Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju. 

57. Apie teritorinės policijos įstaigos vadovo sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pareiškėjas, kuris pateikė prašymą tiesiogiai, informuojamas raštu. Asmenys, kurie pateikė prašymą per PEPS, informuojami pateikiant atsakymą  per PEPS. Jeigu priimamas sprendimas išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte pažymima, kad pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius turi sumokėti valstybės rinkliavą (nurodomas mokėtinos valstybės rinkliavos dydis, įmokos kodas) ir atvykti į teritorinę policijos įstaigą pasiimti leidimo. Neatsiėmus neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus per nustatytą terminą, dėl kito neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo galima kreiptis bendrąja tvarka į teritorinę policijos įstaigą. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, kartu su atsakymu pareiškėjui visais atvejais raštu siunčiama sprendimo kopija, patvirtinta sprendimą priėmusios institucijos įgalioto asmens parašu.

58. Asmenys C kategorijos ginklus, šaudmenis iš prekybininkų ginklais įsigyja pateikę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Asmuo, įsigyjantis ginklą ir (ar) šaudmenis, prekybininkui ginklais turi pateikti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Fizinio asmens iš Ginklų fondo ar prekybininkų ginklais įsigyti C kategorijos ginklai teritorinėje policijos įstaigoje registruojami po to, kai gaunama informacija iš subjektų, turinčių teisę prekiauti šiais ginklais. Asmeniui paveldėjus ar įsigijus užsienio valstybėje C kategorijos ginklą, jis registruojamas po to, kai asmuo pateikia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ginklą, jo įsigijimą ir (ar) gabenimą patvirtinančius dokumentus. Pareigūnas patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.  

59. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas Įstatymo 40 straipsnyje nustatytais pagrindais. Panaikinus leidimą laikyti nešiotis ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Realizavus visus leidime laikyti (nešiotis) ginklus nurodytus ginklus, pareigūnas privalo pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.

60. Neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas turi būti įkeltas ir užregistruotas PLVIS.

61. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuriam leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikintas. Teritorinė policijos įstaiga privalo jam pateikti sprendimą. Neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, net jei jis ir ginčijamas. Sprendimai ir atsakymai dėl neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

62. Panaikinus neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą, į PLVIS turi būti įkeliamas asmens paaiškinimas ir visa su tuo susijusi medžiaga. Ginklai, šaudmenys realizuojami, perdirbami ar sunaikinami Aprašo XIV skyriuje nustatyta tvarka.

63. Praradusiam neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus asmeniui, kuris pateikia prašymą tiesiogiai arba per PEPS, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą su žyma „D“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pareigūnas, priėmęs asmens prašymą dėl dublikato išdavimo, patikrina asmens tapatybę ir prašymą įkelia į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PERREGISTRAVIMAS

 

64. Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai (tiesiogiai arba per PEPS), kurioje registruotas (-i) ginklas (-ai), turi pateikti:

64.1. prašymą, kuriame taip pat nurodoma, ar asmuo turi įsigijęs Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, ir ar asmuo turi visus ginklus;

64.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti;

64.3. Aprašo 7.2, 7.4–7.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus (jei anksčiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų iš naujo pateikti nereikia).

Asmens tapatybė patvirtinama ir dokumentų kopijos daromos Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

65. Prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, trumpieji šaunamieji ginklai išbandomi Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka. Jeigu ginklas buvo išbandytas ir nuo jo išbandymo (identifikavimo) nėra praėję vieni metai, pakartotinis išbandymas neatliekamas. Jeigu su asmeniu kartu gyvena asmuo, kuris Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka nebuvo tikrintas, priimant sprendimą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, atliekamas ir šio asmens patikrinamas Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

66. Pareigūnas tiesiogiai gautą prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo registruoja PLVIS, patikrina asmens tapatybę, pateiktus dokumentus, padaro pateiktų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia į PLVIS, taip pat PLVIS užpildo asmens prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo formą ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (ginklo perregistravimas).

Per PEPS gautas prašymas su visais dokumentais dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo su visais dokumentais įkeliami į PLVIS. Pareigūnas PLVIS pažymi, kad patikrino asmens tapatybę ir kitus pateiktus dokumentus, taip pat patikrina duomenis apie trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymą (identifikavimą). Dokumentų originalus pareigūnas grąžina pareiškėjui. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikiami Aprašo 64 punkte nurodyti dokumentai.

67. Atlikus patikrinimus ir nustačius priežastis, dėl kurių Įstatymo nustatyta tvarka asmuo negali turėti ginklų, apibendrinama patikrinimo medžiaga ir sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neperregistravimo. Jei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neperregistruojamas, surašomas laisvos formos sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neperregistravimo. Šį sprendimą turi patvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

68. Jeigu perregistravus leidimą ir atlikus Aprašo 12 punkte nurodytus patikrinimus nustatomos Įstatyme nurodytos priežastys, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, perregistruotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas Aprašo XII skyriuje nustatyta tvarka.

69. Ginklo savininkas, pakeitęs ginklo (-ų) laikymo vietą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai per PEPS ar tiesiogiai informuoja naujoje ginklo (-ų) laikymo vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą ir pateikia deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, PLVIS užpildo asmens prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo formą ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai). Dokumentų originalus pareigūnas grąžina ginklo savininkui.

70. Asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo (išskyrus atvejus, kai ginklo savininkas įsipareigoja laikyti ar laiko ginklą (-us) ne savo gyvenamojoje vietoje).

71. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus asmeniui persikėlus į naują gyvenamąją vietą galioja ir nėra keičiamas. Apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, ginklo (-ų) laikymo vietą turi būti padaromos žymos Policijos IS.

72. Ginklo (-ų) savininkas, kurio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas pasibaigė, nedelsdamas turi atiduoti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą laikinai saugoti. Ginklo (-ų) savininkui to nepadarius, teritorinė policijos įstaiga įpareigoja jį pristatyti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą ir raštu įspėja (išsiunčia raštą arba supažindina su įspėjimu pasirašytinai) dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo perregistravimo. Asmeniui neįvykdžius įpareigojimo, teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas paima asmeniui priklausantį (-čius) ginklą (-us).

73. Jei ginklo (-ų) savininkas per 30 kalendorinių dienų po to, kai buvo įspėtas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo perregistravimo, be svarbių priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai dokumentų, reikalingų leidimui laikyti (nešiotis) ginklus perregistruoti, leidimas, vadovaujantis Aprašo XII skyriumi, panaikinamas. Svarbiomis priežastimis laikytinas gydymasis, komandiruotė ir kitos panašios aplinkybės, kurios truko ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų po įspėjimo gavimo, jeigu ginklo savininkas pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

 

X SKYRIUS

GINKLŲ APSKAITA

 

74. Duomenys apie leidimo įsigyti ginklą išdavimą, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, perregistravimą, panaikinimą ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, apribojimą ar panaikinimą, ginklų registravimą, paėmimą, saugojimą policijoje, grąžinimą, taip pat visa su tuo susijusi medžiaga įkeliami į PLVIS.

75. Ginklas, atsižvelgiant į Aprašo 76–84 punktų nuostatas, išregistruojamas, jeigu:

75.1. jis yra parduotas, padovanotas, perduotas sunaikinti ar perduotas realizuoti komiso pagrindais;

75.2. jis yra pavogtas;

75.3. jis yra prarastas;

75.4. jis yra konfiskuotas;

75.5. miręs ginklo savininkas;

75.6. ginklo savininkui panaikintas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

75.7. ginklo savininkas pakeitė gyvenamąją vietą (persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę);

75.8. ginklas perdirbtas taip, kad yra visiškai netinkamas naudoti.

76. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.1 papunktyje nurodytais atvejais yra juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, išduota pažyma, dovanojimo sutartis ar dokumentai, patvirtinantys ginklo perdavimą sunaikinti. Ginklo savininkas sutartį, o juridinis asmuo, prekiaujantis ginklais, pažymą teritorinei policijos įstaigai turi pateikti per 5 darbo dienas nuo ginklo realizavimo dienos.

77. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.2 ir 75.3 papunkčiuose nurodytais atvejais yra ginklo savininko pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma arba Ieškomų ginklų registro išrašas.

78. Jeigu ginklas yra pavogtas arba prarastas, jis iš PLVIS išregistruojamas automatiškai, įrašius jo duomenis į Ieškomų ginklų registrą.

79. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.4 papunktyje nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą ir tai patvirtinantys dokumentai.

80. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.5 papunktyje nurodytu atveju yra ginklo savininko mirties liudijimas ir testamentas arba paveldėjimo teisės liudijimas bei surinkta medžiaga su sprendimu leisti paveldėtojui įsigyti ginklą. Jeigu paveldėtojo vardu įstatymų nustatyta tvarka ginklas negali būti įregistruotas arba paveldėtojas to nenori, ginklą privaloma nustatyta tvarka realizuoti. Tokiu atveju papildomas ginklo išrašymo iš įskaitos pagrindas yra nurodytas Aprašo 75.1 papunktyje.

81. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.6 papunktyje nurodytu atveju yra jo realizavimas arba konfiskavimas ir tai patvirtinantys dokumentai.

82. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.7 papunktyje nurodytu atveju yra asmens deklaracija, kad jis persikelia gyventi į kitą valstybę.

83. Jeigu pasikeičia ginklo savininko gyvenamoji vieta Lietuvoje, gyvenamosios vietos duomenis Policijos IS keičia naujos gyvenamosios vietos teritorinė policijos įstaiga.

84. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.8 papunktyje nurodytu atveju yra ginklo deaktyvacijos sertifikatas arba pažyma, kad ginklas yra perdirbtas į visiškai netinkamą naudoti.

85. Aprašo 75.1–75.6 papunkčiuose nustatytais atvejais ginklai išbraukiami iš leidimo, 75.7 papunktyje nurodytu atveju išregistruojami iš PLVIS, o 75.8 papunktyje nurodytu atveju išregistruojami iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir Aprašo nustatyta tvarka registruojami neterminuotame leidime laikyti (nešiotis) ginklus.

86. Ginklo registracija gali būti atnaujinta, jeigu asmuo atgauna pavogtą ar prarastą ginklą arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstami netekusiais galios sprendimai, lėmę ginklo išregistravimą iš įskaitos.

 

XI SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMAS PASITIKRINTI SVEIKATĄ AR PERLAIKYTI EGZAMINĄ

 

87. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo, turintis ginklą ar pageidaujantis įsigyti ginklą (kai yra pateikti dokumentai ir atlikti patikrinimai), kilus pagrįstam įtarimui (jei yra gauta informacija iš sveikatos priežiūros įstaigos, ikiteisminio tyrimo įstaigų ar kitų institucijų arba iš asmens elgesio akivaizdžiai galima numanyti, kad jis serga ir (ar) turi fizinių trūkumų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąraše), gali būti įpareigotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka per 20 darbo dienų pasitikrinti sveikatą ir pateikti naują medicininio patikrinimo išvadą. Sprendime nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Jei būtina atlikti stacionarinį tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 20 darbo dienų terminas gali būti pratęsiamas. Sprendimas dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą turi būti įkeliamas į PLVIS.

88. Sprendimo kopija pasirašytinai įteikiama asmeniui, kuris įpareigojamas pasitikrinti sveikatą, arba jam siunčiama registruotu laišku. Teritorinės policijos įstaigos raštų kopijos ir sprendimai dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą saugomi atskiroje byloje.

89. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga paima iš asmens gautą sprendimo pasitikrinti sveikatą kopiją ir atlieka asmens sveikatos patikrinimą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga apie atlikto sveikatos patikrinimo rezultatus pažymi kitoje teritorinės policijos įstaigos sprendimo pusėje ir sprendimą paštu grąžina jį išdavusiai teritorinei policijos įstaigai. Sveikatą pasitikrinusiam asmeniui išduodama medicininio patikrinimo išvada, kurią jis privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai, įpareigojusiai pasitikrinti sveikatą.

90. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintu sprendimu ginklą turinčiam asmeniui pažeidus ginklų apyvartos taisykles, kai yra pagrindas manyti, jog asmuo padarė pažeidimą todėl, kad neišmano ginklo, šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimo, naudojimo, realizavimo, gabenimo taisyklių, ir iki šio sprendimo priėmimo nėra priimtas sprendimas panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, asmuo gali būti įpareigotas baigti kursus ir perlaikyti egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą ir per 40 darbo dienų pristatyti tai patvirtinantį pažymėjimą. Teritorinės policijos įstaigos sprendime dėl įpareigojimo nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas perlaikyti egzaminą. Įpareigojimas gali būti taikomas neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies ginklą asmuo turi. Su sprendimu asmuo supažindinamas Aprašo 88 punkte nustatyta tvarka. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS.

91. Teritorinės policijos įstaigos sprendime, įpareigojančiame asmenis pasitikrinti sveikatą ar perlaikyti egzaminą, turi būti nuspręsta ir dėl ginklo (-ų), šaudmenų bei leidimo laikyti (nešiotis) ginklus paėmimo, jeigu jie nebuvo paimti anksčiau kitais teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Tokiu atveju laikinai, kol teritorinė policijos įstaiga gaus medicininio patikrinimo išvadą ar egzamino išlaikymo pažymėjimą, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys bei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus paimami ir saugomi teritorinėje policijos įstaigoje.

 

XII SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PANAIKINIMAS

 

92. Pareigūnas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus panaikina Įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka. Panaikinęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Po to, kai prekybininkas ginklais realizuoja visus leidime laikyti (nešiotis) ginklus nurodytus ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinio ginklo realizavimo dienos pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.

93. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Tuo atveju, kai leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas dėl sąmoningai klaidingų duomenų ar suklastotų dokumentų pateikimo, pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuriam išduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikintas. Asmeniui teritorinė policijos įstaiga privalo pateikti sprendimo kopiją. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, net jei jis ir ginčijamas.

94. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą, į PLVIS turi būti įkeliamas asmens paaiškinimas ir visa su tuo susijusi medžiaga. Apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus medžioklei, panaikinimą teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuris išdavė asmeniui medžiotojo bilietą, apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti, panaikinimą – Lietuvos šaulių sąjungą, Lietuvos kariuomenę ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgas, o apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus sportui, panaikinimą – sporto organizaciją, kurios narys asmuo yra.

95. Tais atvejais, kai asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas netekus teisės medžioti (jeigu nėra kitų aplinkybių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas), ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai ar sportui, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus sportui, papildomai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai.

96. Tais atvejais, kai asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas netekus narystės šaudymo sporto organizacijoje (jeigu nėra kitų aplinkybių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas), ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai ar medžioklei, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus medžioklei, papildomai turi būti pateikiamas medžiotojo bilietas.

97. Tais atvejais, kai asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas netekus narystės Lietuvos šaulių sąjungoje ar atleidus karį atleidus iš tarnybos (jeigu nėra kitų aplinkybių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas), ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai, medžioklei ar sportui, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus medžioklei, papildomai turi būti pateikiamas medžiotojo bilietas. Norint perregistruoti ginklus sportui, papildomai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai.

 

XIII SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS IR NAUDOJIMAS

 

98. Ginklo savininkas, naudotojas ginklą (-us) laiko, nešiojasi, gabena ir naudoja Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Ginklo savininkas, naudotojas, veždamas, nešiodamasis ginklą (-us), privalo su savimi turėti galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo pažymėjimą (-us), kuriame (-iuose) įrašyti to (-ų) ginklo (-ų) duomenys, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

100. Ginklo savininkas gali laikinai laikyti ginklus kitoje vietoje (ne daugiau kaip vienoje), kurioje laikinai gyvena ir (arba) naudoja ginklus:

100.1. Ginklo savininkas, pageidaujantis laikinai laikyti ginklą (-us), teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje nori laikyti ginklą (-us), per PEPS arba tiesiogiai pateikia prašymą leisti laikinai laikyti ginkla (-us) ir deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. Prašyme nurodoma, kurį (-iuos) ginklą (-us) planuojama laikyti. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, PLVIS užpildo asmens prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo formą ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Ginklo (-ų) savininko ir kitoje vietoje kartu gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali laikinai laikyti ginklo, pateikiamas neigiamas atsakymas. Jei priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikyti ginklo (-ų) šioje vietoje, nenustatoma, teritorinė policijos įstaiga apie tai informuoja pareiškėją per PEPS arba raštu (priklausomai nuo prašymo pateikimo būdo). Pranešime taip pat nurodoma, kad laikinai toje vietoje asmuo nurodytą (-us) ginklą (-us) gali saugoti iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos. Teritorinė policijos įstaiga prašymo ir visų dokumentų kopijas persiunčia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavusiai teritorinei policijos įstaigai (jei skiriasi leidimą išdavusi ir patikrinimą atlikusi teritorinės policijos įstaigos), o ši informaciją apie laikiną ginklo (-ų) laikymo vietą įtraukia į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

100.2. Laikinoje vietoje gali būti laikomas (-)i tik ginklas (-ai), nurodytas (-i) teritorinės policijos įstaigos rašte.

100.3. Draudžiama ginklą (-us) palikti laikinoje laikymo vietoje, ginklo savininkui persikėlus į nuolatinę gyvenamąją vietą.

100.4. Perregistravus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, dėl laikino ginklo (-ų) laikymo galima kreiptis Aprašo 100.1 papunktyje nustatyta tvarka.

 

XiV SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ REALIZAVIMAS, PERDIRBIMAS IR SUNAIKINIMAS

 

101. A kategorijos ginklai, A kategorijos priedėliai (duslintuvai ir naktiniai taikikliai), Įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodyti ginklai, jų dalys parduodami tik per Ginklų fondą. Kiti B, C, D kategorijų ginklai, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, jų šaudmenys, dalys, ginklų priedėliai parduodami per Ginklų fondą ar prekybininkus ginklais.

102. Asmuo, pageidaujantis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį ginklą, šaudmenis, jų dalis Ginklų fondui ar kitam prekybininkui ginklais, kartu su ginklu, šaudmenimis turi pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

103. Ginklus ir šaudmenis, kurių nepriima realizuoti prekybininkai ginklais dėl to, kad jie yra netinkami naudoti, jeigu ginklų negalima (netikslinga) sutaisyti, ginklo (-ų) savininkas turi neatlygintinai perduoti Ginklų fondui sunaikinti arba perdirbti savo lėšomis į visiškai netinkamus naudoti ginklus Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka. Jeigu perduotini sunaikinti ginklai turi istorinę ar kriminalistinę vertę, perduodantis ginklus asmuo gali pateikti prašymą atlyginti už juos. Tokie ginklai, šaudmenys Ginklų fondui perduodami per teritorines policijos įstaigas, kuriose jie įregistruoti.

104. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ar pasibaigęs jo galiojimas ir yra priimtas teritorinės policijos įstaigos sprendimas realizuoti ginklus, šaudmenis, ginklas paimamas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir nedelsiant perduodamas įvertinti jo būklę ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai, kurią teritorinėje policijos įstaigoje sudaro ne mažiau kaip 3 pareigūnai. Komisija ginklo tinkamumą saugiai naudoti turi įvertinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Sudėtingais atvejais komisijos sprendimu ginklas įvertinti jo būklę gali būti perduodamas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ar jo padalinių ekspertams. Ginklas kartu su aktu dėl ginklo tinkamumo naudoti per 10 darbo dienų turi būti grąžinamas teritorinei policijos įstaigai, davusiai ginklą įvertinti. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ir komisija nustatė, kad ginklą reikia taisyti, ginklo savininkas per komisijos nustatytą terminą savo lėšomis privalo organizuoti ginklo pristatymą ginklų dirbtuvei. Ginklo savininko pasirinktai ginklų dirbtuvei ginklus su lydraščiu pristato policijos įstaigos, panaikinusios leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas (-ai) kartu su ginklo savininku ar jo įgaliotu asmeniu (jei ginklo savininkas to pageidauja).

105. Per 3 darbo dienas nuo pažymos apie ginklo tinkamumą naudoti gavimo ginklo savininkui turi būti išsiunčiamas rašytinis pranešimas apie komisijos sprendimą dėl ginklo tinkamumo. Jeigu ginklas tinkamas naudoti, pranešime pasiūloma pačiam ginklo savininkui organizuoti ginklo realizavimą. Jeigu ginklas netinkamas naudoti ir neįmanoma jo sutaisyti, pranešama, kad ginklas bus neatlygintinai perduotas sunaikinti Ginklų fondui.

106. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie komisijos sprendimą, kad ginklas yra tinkamas naudoti, ginklo savininkas teritorinei policijos įstaigai turi pateikti pasiūlymus, kuriam prekybininkui ginklais perduoti realizuoti ginklą. Savininko lėšomis prekybininkams ginklais ginklus, šaudmenis su lydraščiu pristato policijos įstaigos, panaikinusios leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas (-ai) kartu su ginklo savininku ar jo įgaliotu asmeniu (jei ginklo savininkas to pageidauja). Jeigu ginklo, šaudmenų savininkas per nurodytą terminą nepateikia pasiūlymų dėl ginklo, šaudmenų realizavimo ar pateikia pasiūlymus, tačiau nesutinka su prekybininko (-ų) ginklais siūloma ginklo, šaudmenų kaina, arba raštu atsisako organizuoti ginklo, šaudmenų realizavimą, teritorinė policijos įstaiga savininko lėšomis ginklą, šaudmenis perduoda realizuoti Ginklų fondui. Apie priimtą sprendimą ginklus, šaudmenis atiduoti realizuoti Ginklų fondui teritorinė policijos įstaiga raštu turi informuoti ginklo savininką. Veiksmai, susiję su ginklo perdavimu realizuoti, atliekami tik po to, kai išnaudojamos visos sprendimų apskundimo galimybės arba per nustatytus terminus sprendimai nėra apskundžiami. Iki tol ginklas turi būti saugomas teritorinėje policijos įstaigoje.

107. Ginklo savininkas, norintis perdirbti ginklą (pakeisti ginklo kokybės charakteristikas, susilpninti vamzdį ir pan.), teritorinei policijos įstaigai turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu ginklo savininkas pateikia ginklą ir ginklo gamintojo dokumentus, kuriuose yra nurodytos ginklo techninės charakteristikos. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklą neišduodamas, jeigu prašymas pateikiamas dėl perdirbimo, kuris pakeistų ginklo pirminius rūšies požymius. Išduodant leidimą perdirbti ginklą, priimamas sprendimas, kuriuo nustatomos ribos, kiek leidžiama ginklą perdirbti. Leidimas perdirbti ginklą išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Perdirbtus ginklus, šaudmenis (išskyrus perdirbtus į visiškai netinkamus naudoti) ginklo savininkas privalo savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka išbandyti, ar jie atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

108. Paveldėtojas, negavęs leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba nenorintis nustatyta tvarka ginklo užregistruoti savo vardu (turi tikslą ginklą realizuoti ar perdirbti į visiškai netinkamą naudoti), turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimo. Norėdamas gauti leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo turi pateikti:

108.1. prašymą parduoti (perdirbti) ginklą;

108.2. paveldėjimo teisės liudijimą (dokumentus priėmęs pareigūnas padaro liudijimo kopiją, kurią patvirtina savo parašu);

108.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pareigūnas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka patvirtina asmens tapatybės patikrinimą).

109. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

110. Paveldėtojui, kuris turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus Aprašo 108 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir atiduodamas ginklas. Jei paveldėtojas tokio leidimo neturi, ginklą į Ginklų fondą ar kitiems prekybininkams ginklais pristato paveldėtojas ar jo įgaliotas asmuo kartu su asmeniu, turinčiu leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Paveldėtojo ginklus, saugomus teritorinėje policijos įstaigoje, taip pat gali paimti prekybininkas ginklais.

111. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo atidavimo realizuoti ginklo paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai turi pateikti pažymą, kad ginklas pateiktas realizuoti.

112. Jei paveldėtojas be svarbių priežasčių per 1 mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo nesikreipia į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar leidimo parduoti (perdirbti) ginklus gavimo arba per 10 kalendorinių dienų, kai buvo gavęs leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, neperduoda ginklo realizuoti ir teritorinei policijos įstaigai nepateikia Aprašo 111 punkte nurodytos pažymos, kad ginklas, šaudmenys yra perduoti realizuoti, priėmus sprendimą, ginklas, šaudmenys paimami neatlygintinai ir perduodami realizuoti Ginklų fondui.

113. Duomenys apie leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimą įrašomi PLVIS.

 

XV SKYRIUS

A, B AR C KATEGORIJŲ GINKLŲ NAUDOTOJAS

 

114. Asmuo jam priklausantį ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui (toliau – naudotojas), turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar nešiotis ginklą naudotojas gali tik nustatyta tvarka, gavęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

115. Ginklo savininkas, pageidaujantis perleisti nuolat naudoti ginklą naudotojui, turi tiesiogiai ar per PEPS kreiptis su prašymu į gyvenamosios vietos teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo naudotojui, nurodyti naudotojo asmens kodą, vardą, pavardę. Ginklo naudotojas turi pateikti prašymą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus kartu su Aprašo 7.2, 7.4 (jei suteikiama teisė nuolat naudoti medžioklinius ginklus), 7.5 (jei suteikiama teisė nuolat naudoti sportinius ginklus), 7.6 (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus profesinei veiklai) ar 7.7 (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti) papunkčiuose nurodytais dokumentais, išduotais naudotojo vardu. Pareigūnas gautą prašymus registruoja PLVIS ir kartu su padarytomis elektroninėmis dokumentų kopijomis įkelia į PLVIS.

116. Ginklo naudotojo patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka. Atlikus patikrinimus, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

117. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui išduodamas per 5 darbo dienas, kitu atveju – Aprašo nustatytais terminais, per kuriuos priimamas sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui panaikinamas atsiradus Aprašo XII skyriuje (leidimų laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas) nurodytoms aplinkybėms.

 

XVI SKYRIUS

LEIDIMO ĮSIGYTI GINKLĄ išdavimas užsieniečiams

 

118. Teisėtai į Lietuvos Respubliką atvykę ne jaunesni kaip 21 metų trečiųjų šalių gyventojai, taip pat Europos fiziniai asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, įsipareigoję, kad įsigyti ginklai ir (ar) šaudmenys iš Lietuvos Respublikos bus išvežti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo, turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje A, B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis.

119. Užsienietis, norintis gauti leidimą įsigyti ginklą, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, gimimo metus, jei yra – asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius, ginklo įsigijimo tikslą.

120. Kartu su prašymu pateikiami Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo iš jos, vežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ (toliau – Taisyklės), III skyriuje nurodyti dokumentai, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus ar leidimui vežti ginklus gauti.

121. Dokumentus dėl leidimų gavimo užsieniečiai gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

122. Jeigu pateikiami visi Aprašo 119 ir 120 punktuose nurodyti dokumentai ir nėra 123 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, Policijos departamentas išduoda leidimą įsigyti ginklą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

123. Leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, jeigu:

123.1. pateikti ne visi dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

123.2. yra Taisyklėse nustatyti pagrindai, kai neišduodamas leidimas įvežti (išvežti) ginklus ar leidimas vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis;

123.3. pageidaujama įsigyti civilinėje apyvartoje draudžiamus ginklus.

124. Leidimas įsigyti ginklą išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti ginklą pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įsigyti ginklą išduoti, gavimo dienos.

 

XVII SKYRIUS

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ paėmimas

 

125. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys paimami Įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka.

126. Visais atvejais, kai ginklas (-ai) iš asmens yra paimamas (-i), tačiau sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo (nešiotis) ginklus panaikinimo nėra priimamas, pareigūnas, paėmęs ginklą (-us), privalo kartu paimti ir asmens turimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us). Pareigūnas ginklo (-ų) paėmimo dieną PLVIS turi pažymėti, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas apribotas. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), pareigūnas privalo paimti rašytinį paaiškinimą dėl leidimų ir pažymėjimo (-ų) negrąžinimo ir įkelti jį į PLVIS.

127. Jeigu pareigūnas, tikrindamas asmens ginklą (-us), įtaria, kad pakeistas ar sunaikintas ginklo, spynos ar vamzdžio numeris, atliekami Aprašo 40 ir 41 punktuose nurodyti veiksmai. Jei pareigūnui kyla įtarimų dėl ginklo (-ų) tinkamumo naudoti, ginklas (-ai) paimamas (-i) Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka ir perduodamas (-i) įvertinti jo (-ų) būklę ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai.

 

XViiI SKYRIUS

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMUS

 

128. Už leidimų įsigyti ginklą, leidimų parduoti (perdirbti) ginklus išdavimą, leidimų laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, perregistravimą, taip pat dublikatų išdavimą ir sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl leidimo nešiotis ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo ar sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

XiX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

129. Sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, sprendimą panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba sprendimą neperregistruoti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apskųsti teismui. Kitus Apraše priimtus sprendimus asmuo gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

 

Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės

apyvartos tvarkos aprašo

priedas

 

(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma)

(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengtas seifas (metalinė spinta)

 

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

DEKLARACIJA

 

20

 

m.

 

d.

 

(vieta)

 

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:

 

 

 

yra įrengtas (-a) ginklui (-ams) laikyti seifas (metalinė spinta):

 

 

būtina įrašyti

Taip/Ne

 

 

būtina įrašyti

Taip/Ne

1.

Seifas (metalinė spinta) nustatyta tvarka pritvirtintas (-a)

 

 

4.

Spynos tipas:

 

 

prie sienos ar grindų

 

4.1.

vidinė kodinė spyna

 

2.

Seifas (metalinė spinta) nepritvirtintas (-a),

4.2.

vidinė plokštelinė spyna

 

 

kadangi dėl dydžio neįmanoma:

4.3.

kito tipo vidinė spyna, įrengta iki 2012-01-01

 

 

išnešti iš patalpos arba

 

 

 

(paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti)

 

svoris didesnis nei 300 kg

 

 

5.

Seifas (metalinė spinta) skirtas (-a):

 

3.

Sienelių storis 3 mm ar daugiau

 

5.1.

tik trumpiesiems šaunamiesiems ginklams laikyti

 

 

(galimi sertifikatai: standartas EN 1143-1 ar

 

5.2.

ilgiesiems ir trumpiesiems šaunamiesiems

 

 

standartas EN 14450 S1 ar S2 kl.)

 

 

 

ginklams laikyti

 

 

Papildoma informacija:          

 

būtina įrašyti

Taip/Ne

 

 

būtina įrašyti

Taip/Ne

1.

elektroninės apsaugos priemonės:

 

 

2.

ginklo (-ų) laikymo sąlygos:

 

1.1.

įrengta apsaugos sistema

 

 

2.1.

ginklas (-ai) laikomas (-i) nuolatinėje gyvenamojoje vietoje

 

1.2.

įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija

 

2.2.

ginklas (-ai) laikomas (-i) kitoje vietoje

 

 

 

(saugo saugos tarnyba)

 

 

 

(nurodyti)

 

(paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti)

 

 

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruoju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Visi man priklausantys ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, seife (metalinėje spintoje), yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis. Patvirtinu, kad seifas (-ai) (metalinė (-ės) spinta (-os) skirtas (-i) (skirta (-os) turimiems ginklams laikyti.

Pasirašoma tik tuo atveju, jei asmuo jau turi ginklų

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

 

(parašas)

 

 

 

Paaiškinimai:

Apsaugos sistema visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą ir turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta bent iš pirmojo apsaugos ruožo. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Ne daugiau kaip 5 ginklai, atitinkantys Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus, ar B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi prie grindų arba sienų pritvirtintame seife (metalinėje spintoje), kuris (-i) atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba prie grindų ar sienų pritvirtintame seife (metalinėje spintoje), kurio (-ios) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuris (-i) užrakintas (-a) patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta seifo (metalinės spintos) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje seifo (metalinės spintos) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti). Šis reikalavimas taikomas įsirengiant ginklų laikymo vietą nuo 2012 m. sausio 1 dienos. Seifuose (metalinėse spintose), kuriuose (-iose) laikomi ginklai, įrengtuose (-ose) iki 2012 m. sausio 1 d., turi būti įrengta vidinė spyna.

Seifo (metalinės spintos) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jo (-os) dydžio neįmanoma jo (-os) išnešti iš patalpos arba jei jo (-os) svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama seifo (metalinės spintos) ar durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei seife (metalinėje spintoje) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti naudotojui. Už seifo (metalinės spintos) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas.

 

 

 

(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma

(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengta atskira patalpa)

 

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

DEKLARACIJA

 

20

 

m.

 

d.

 

 

(vieta)

 

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:

 

 

 

yra įrengta atskira patalpa ginklui (-ams) laikyti, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

 

įrašyti Taip/Ne

1.

Yra:

 

1.1.

izoliuota nuo kitų patalpų:

 

1.2.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

2.

Sienos:

 

2.1.

ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetoninės, 250 mm storio mūrinės arba pagal stiprumą joms analogiškos kitokios sienos

 

2.2.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

3.

Perdengimai:

 

3.1.

gelžbetoniniai, ne plonesni kaip 180 mm storio

 

3.2.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

4.

Durys:

 

4.1.

atitinka Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, II saugumo klasę

 

4.2.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

5.

Langai:

 

5.1.

nėra

 

5.2.

ant langų įrengtos apsauginės grotos

 

5.3.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

6.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija:

 

6.1.

įrengta patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje

 

6.2.

kita:

 

 

 

 

(nurodyti)

 

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruoju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Taip pat deklaruoju, kad visi mano turimi ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis.

Pasirašoma tik tuo atveju, jei asmuo jau turi ginklų

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas, o naujas leidimas išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

 

(parašas)

 

 

Paaiškinimai:

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Reikalavimai II saugumo klasės durims nustatyti Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“, 1 priede.

 

#792652 2019-08-28