LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIAJAM LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2014 m. sausio 14  d.  Nr. V-21

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir 56 straipsnio 9 ir 16 punktais:

1.  T v i r t i n u Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u,  kad 2014 metais konkursas lėšoms užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui gauti skelbiamas 2014 metų sausio mėnesį. Atsižvelgiant į finansavimą, gali būti skelbiamas papildomas konkursas 2014 metų gegužės mėnesį.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                  Dainius Pavalkis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2014 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr. V-21

 

 

LĖŠŲ SKYRIMO Užsienio lietuvių NEFORMALIAJAM LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lėšų skyrimo principus, konkurso organizavimo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2. Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tikslas – skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin. 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 (Žin., 2011, Nr. 42-1969), vartojamas sąvokas.

4. Lėšos užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui skiriamos konkurso būdu iš Lietuvos Respublikos valstybės biuždeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija). Lėšos skiriamos atsižvelgiant į Ministerijos finansines galimybes.

 

II. LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 

5Paraiškas lėšoms užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui gauti gali teikti lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organizacijos (toliau – Projekto teikėjas), kurios vykdo arba ketina vykdyti užsienio lietuvių neformalųjį lituanistinį švietimą. Jei Projekto teikėjas neturi juridinio asmens statuso, teikiama paraiška turi būti suderinta su juridiniu asmeniu, atsakingu už Projekto teikėjo finansinę veiklą.

6. Projekto teikėjas pateikia ne ilgesnės kaip einamųjų kalendorinių metų 12 mėnesių trukmės projektą, kuriame aprašo projekto tikslus ir uždavinius, tikslinę grupę, projekto esmę bei laukiamus rezultatus. Projekte aprašytos veiklos turi atitikti užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui lėšų skyrimo tikslą ir lituanistinio švietimo sampratą.

7. Konkursui teikiami projektai turi apimti bent vieną iš šių neformaliojo lituanistinio švietimo krypčių:

7.1. lituanistinio švietimo veiklos skatinimas;

7.2. Projekto teikėjo bendradarbiavimo su kitomis lituanistinėmis mokyklomis skatinimas;

7.3. Projekto teikėjo bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos švietimo įstaigomis skatinimas;

7.4. lituanistinio švietimo populiarinimas užsienyje ir Lietuvos įvaizdžio kūrimas.

8. Veiklos, kurioms gali būti skiriama lėšų:

8.1. Projekto teikėjo bendradarbiavimas su kitomis lituanistinėmis mokyklomis ir (ar) užsienio ir (ar) Lietuvos Respublikos švietimo įstaigomis (bendros veiklos organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos, mainai);

8.2. metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių kūrimas, leidimas, įsigijimas;

8.3. mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje;

8.4. informacinių leidinių leidimas, interneto svetainės sukūrimas ir atnaujinimas;

8.5. projekto vykdymo administracinės išlaidos, kurios negali būti didesnės nei 10 proc. Ministerijos projektui skiriamos lėšų sumos.

9. Aprašo nustatyta tvarka lėšos neskiriamos:

9.1. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti arba jo vertei padidinti;

9.2. jeigu Aprašo nustatyta tvarka anksčiau lėšų gavęs Projekto teikėjas neatsiskaitė už gautas lėšas, netinkamai atsiskaitė arba panaudojo lėšas ne pagal paskirtį;

9.3. jeigu Projekto teikėjo pateikta paraiška neatitinka Apraše ir konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, o projektas neatitinka lėšų skyrimo tikslo bei lituanistinio švietimo sampratos.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

10. Konkursą lėšoms užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui gauti kasmet gruodžio mėnesį skelbia Ministerija. Esant lėšų gegužės mėnesį gali būti skelbiamas papildomas konkursas (šiuo atveju teikiamo projekto trukmė negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai) . Informacija apie konkursą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje (www.smm.lt).

11. Skelbiamo konkurso sąlygose nustatomi finansavimo prioritetai, projektų atrankos kriterijai, projektų pateikimo terminai.

12. Projekto teikėjas konkurso sąlygose nustatytais terminais pateikia:

12.1. užpildytą projekto paraišką pagal Aprašo priede pateiktą projekto paraiškos formą;

12.2. jeigu yra kitų finansavimo šaltinių, dokumentus, patvirtinančius teikiamą finansavimą;

12.3. projekto vadovo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae);

12.4. kitus dokumentus, nurodytus konkurso sąlygose.

13. Dokumentai Ministerijai teikiami registruotu paštu ir konkurso sąlygose nurodytu elektroninio pašto adresu konkurso sąlygose nustatytu terminu.

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – Ministras) įsakymu sudaryta komisija per vieną mėnesį nuo paskutinės dokumentų konkursui teikimo dienos išnagrinėja gautus dokumentus ir, vadovaudamasi Aprašu, konkurso sąlygomis bei atsižvelgdama į projekto atitikimą finansavimo prioritetams ir projektų atrankos kriterijams, atrenka projektus, kuriems siūloma skirti lėšas. Atsižvelgdamas į komisijos siūlymus Ministras patvirtina projektų, kurių vykdymui skiriamos lėšos, sąrašą.

 

IV. LĖŠŲ SKYRIMAS, PANAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

15. Užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui skirtos lėšos pervedamos pasirašant sutartį tarp Ministerijos ir Projekto teikėjo. Jei Projekto teikėjas neturi juridinio asmens statuso, sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, atsakingu už Projekto teikėjo finansinę veiklą.

16. Skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal Ministerijos patvirtintą sąmatą sutartyje nurodytai veiklai vykdyti.

17. Projekto teikėjas arba juridinis asmuo, atsakingas už Projekto teikėjo finansinę veiklą, jei su juo pasirašoma lėšų naudojimo sutartis, už sutartyje nurodytų veiklų vykdymą, lėšų panaudojimą ir tinkamą pavedimo įvykdymą atsiskaito Ministerijai sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

18. Užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui skirtų lėšų tinkamą panaudojimą ir pavedimo vykdymą kontroliuoja Ministerija.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

19. Ministerija turi teisę tikrinti, ar Projekto teikėjas arba juridinis asmuo, atsakingas už Projekto teikėjo finansinę veiklą, jei su juo pasirašoma lėšų naudojimo sutartis, laikosi sutartyje nustatytų įsipareigojimų, tinkamai panaudoja skiriamas lėšas, laikantis sutarties nuostatų. Ministerija turi teisę pareikalauti, kad Projekto teikėjas arba juridinis asmuo, atsakingas už Projekto teikėjo finansinę veiklą, jei su juo pasirašoma lėšų naudojimo sutartis, gavęs lėšų, pateiktų papildomus dokumentus, paaiškinimus, įrodančius tinkamą skirtų lėšų panaudojimą.

20. Nustačius, jog Projekto teikėjas arba juridinis asmuo, atsakingas už Projekto teikėjo finansinę veiklą, jei su juo pasirašoma lėšų naudojimo sutartis, nesilaiko sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Ministerija turi teisę pareikalauti grąžinti skirtas lėšas.

__________________