LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-251 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. D1-402
Vilnius

 

P a k e i č i u Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.“

2.  Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Butų ir kitų patalpų (toliau – patalpa) savininkų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus. Patalpų savininkų asmens duomenų tvarkymo tikslas – patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, organizavimas, vykdymas, sprendimų skelbimas.“

3.  Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Organizatorius, vadovaudamasis jo veiklą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, priima sprendimą organizuoti balsavimą, parengia patalpų savininkams pranešimą apie rengiamą balsavimą ir ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki balsavimo pradžios skelbia jį savo interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir namo laiptinėse ar kitose patalpų savininkams gerai prieinamose bendrojo naudojimo patalpose įrengtose skelbimų lentose (toliau – skelbimų lenta), jeigu visi patalpų savininkai apie rengiamą balsavimą neinformuojami pranešimą išsiunčiant patalpos savininko raštu nurodytu pašto ar el. pašto adresu, arba jį pateikiant kitu su patalpos savininku raštu sutartu būdu (pavyzdžiui, SMS žinute), parengia patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį (toliau – biuletenis). Pranešime apie rengiamą balsavimą (toliau – pranešimas) turi būti nurodyta:“.

4.  Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. biuletenio grąžinimo organizatoriui vieta ir būdai (įmetant užpildytą biuletenį į įrengtą balsadėžę, išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį nurodytu organizatoriaus el. pašto adresu, ar balsuojant kitu organizatoriaus nurodytu būdu);“.

5.  Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3. įdedant į patalpos savininko pašto dėžutę (toliau – pašto dėžutė) kartu su mokėjimo už suteiktas paslaugas pranešimu, jame pažymint apie pridedamą biuletenį;“.

6.  Pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5. kitu su patalpos savininku raštu sutartu būdu (išsiunčiant patalpos savininko raštu nurodytu el. pašto adresu ar kitu raštu sutartu būdu).“

7.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kai balsavimą organizuoja savivaldybė, biuletenis patalpos savininkui įteikiamas išsiunčiant paštu patalpos adresu arba įdedant į pašto dėžutę, arba išsiunčiant patalpos savininko raštu nurodytu el. pašto adresu ar kitu su patalpos savininku raštu sutartu būdu.“

8.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Užpildytą ir pasirašytą biuletenį patalpos savininkas arba jo įgaliotas asmuo (kartu su įgaliojimus balsuoti patalpos savininko vardu patvirtinančiais dokumentais) iki balsavimo pabaigos dienos grąžina organizatoriui pranešime ir biuletenyje nurodytu būdu arba nuskenuotus ar nufotografuotus dokumentus išsiunčia organizatoriui pranešime nurodytu organizatoriaus el. pašto adresu, arba balsuoja elektroninio ryšio priemonėmis.“

9.  Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pasibaigus balsavimui, biuleteniai išimami iš balsadėžės, paštu ar kitu biuletenyje nurodytu būdu gauti vokai su biuleteniais atplėšiami, išspausdinami elektroninio ryšio priemonėmis pateikti biuleteniai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis vykdyto balsavimo biuleteniai.“

10.  Pakeičiu 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

18. Komisija, nustatydama, ar balsavimas įvyko (ar sprendimui priimti balsavo pakankamas patalpų savininkų skaičius), skaičiuoja tik pranešime ir biuletenyje nurodytu būdu arba kitomis priemonėmis, kaip nustatyta aprašo 15 punkte, organizatoriui grąžintus galiojančius biuletenius. Biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jis:“.

11.  Papildau Aprašą 18.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

18.3. pateiktas ne iš patalpos savininko raštu nurodyto el. pašto.“

12.  Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Protokolo kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos skelbiama Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, taip pat išsiunčiama patalpos savininko raštu nurodytu el. pašto adresu, jeigu patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo balsavimo biuletenį išsiuntė (grąžino) organizatoriui pranešime nurodytu organizatoriaus el. paštu. Patalpos savininkui prašant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi būti pateikiama protokolo kopija.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika