LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ TEIKIAMŲ MONOPOLINIO

POBŪDŽIO PASLAUGŲ KAINŲ

 

 

2014 m. liepos 1 d. Nr. 1V-450

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrosios tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrosios tvarkos patvirtinimo“, 3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo paslaugų kainoraštį;

1.2. Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraštį;

1.3.   Motorinių  transporto  priemonių  ir  jų  priekabų  valstybinio  registracijos  numerio

ženklų išdavimo paslaugų kainoraštį;

1.4. Vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugų kainoraštį.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 1V-80

„Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymą

Nr. 1V-193 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1V-80 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3.    Lietuvos   Respublikos   vidaus  reikalų   ministro  2007 m.  balandžio  4 d.  įsakymą

Nr. 1V-129 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ su visais

pakeitimais ir papildymais.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                      Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos

2014 m. gegužės 9 d. raštu Nr. (3.12-27) 6V-924

ir    

2014 m. birželio 26 d. raštu Nr. (3.12-27) 6V-1257


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina, Lt

Įmokos kodas

Priekabos (O1 klasė)

Priekabos (O2-O4 klasės)

Motociklai, mopedai, keturračiai, lengvieji keturračiai (L kategorija), galingieji keturračiai

Lengvieji, krovininiai automobiliai, autobusai (M, N kategorijos)

1.

Motorinės transporto priemonės ar jos priekabos (toliau – transporto priemonės) įregistravimas, išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą:

 

 

 

 

 

1.1.

pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje transporto priemonę, kuri yra nauja, neregistruota ir įsigyta iš jos gamintojo arba jo prekybos atstovo, sudariusio sutartį su valstybės įmone „Regitra“ dėl tokių transporto priemonių duomenų teikimo

12

19

36

50

1463

1.2.

pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje kitas transporto priemones

10

16

31

43

1463

2.

Transporto priemonės registravimo duomenų keitimas:

 

 

 

 

 

 

2

2.1.

leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas arba leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymo panaikinimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu

10

10

10

10

1463

2.2.

pasikeitusio transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenų registravimas, kai kreipiasi buvusio transporto priemonės savininko (valdytojo) vardu veikiantis pareiškėjas

6

6

8

10

1463

2.3.

kitais transporto priemonių registravimo duomenų keitimo atvejais:

 

 

 

 

 

2.3.1

išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą

9

16

29

39

1463

2.3.2

neišduodant transporto priemonės registracijos dokumento

6

13

26

36

1463

3.

Transporto priemonės tapatumo nustatymas:

 

 

 

 

 

3.1.

pirmą kartą Lietuvos Respublikoje neterminuotai arba laikinai įregistruojant transporto priemonę, išskyrus iš Lietuvos Respublikos išvežamą ir ne ilgiau kaip mėnesiui registruojamą transporto priemonę

13

21

40

53

1463

3.2.

kitais transporto priemonės registravimo atvejais

8

8

14

21

1463

 

3

4.

Transporto priemonės išregistravimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu:

 

 

 

 

 

4.1.

baigus transporto priemonės eksploatavimą

6

6

8

10

1463

4.2.

kitais transporto priemonės išregistravimo atvejais

8

8

11

17

1463

 

Pastabos:

1. Transporto priemonių kategorijos ir klasės nurodytos pagal Motorinių transporto

priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

2.  Į transporto priemonės registravimo paslaugos kainą neįskaičiuota valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo kaina.

3. Leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdomas arba leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas panaikinamas nemokamai, kai duomenis, informaciją, dokumentus (jų kopijas) teikia ne transporto priemonės savininkas (valdytojas).

4. Transporto priemonė išregistruojama nemokamai, kai duomenis, informaciją, dokumentus (jų kopijas) teikia ne transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų pagrindu.

5. Už transporto priemonių (Ml klasė), kurių valdytojai yra neįgalūs (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidai), netekę darbingumo arba kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai, registravimo paslaugas, nuodytas kainoraščio 1 – 4 punktuose, nustatomos šios nuolaidos (kartą per 3 metus):

Invalidumo grupė

I gr.

II gr.

III gr.

Įmokos kodas

Netektas darbingumas (%)

75–100

60–70

45–55

1463

Neįgalumo lygis

sunkus

vidutinis

lengvas

Specialiųjų poreikių lygis

didelis

vidutinis

nedidelis

Nuolaida registravimo paslaugoms (%)

90

75

50

 

4

6. Anksčiau skirto valstybinio registracijos numerio pakartotinio priskyrimo transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu kaina – 23 Lt; įmokos kodas – 1465.           

7. Informacijos iš užsienio juridinių ar fizinių asmenų gavimo tikslinant ir (ar) papildant duomenis (kai pateikiami netikslūs ir (ar) neišsamūs transporto priemonės registravimo ir (ar) transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenys) kaina – 60 Lt; įmokos kodas – 1465. Į šią sumą yra neįtraukti užsienio juridinių asmenų nustatyti mokesčiai už informacijos pateikimą.

8. Kitos informacijos, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“, 12 punkte, įrašymo transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu transporto priemonės registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ kaina – 10 Lt už vieną paslaugą; įmokos kodas – 1465.

9. Transporto priemonių duomenų teikimo sutarties, sudarytos tarp jos gamintojo arba jo prekybos atstovo ir  valstybės įmonės „Regitra“, administravimo kaina – 75 Lt; įmokos kodas – 1465.

10. Teikiant kainoraščio 1, 2 ir 4 punktuose nurodytas transporto priemonių registravimo paslaugas elektroninėje erdvėje, paslaugų kaina mažinama 20 proc.

11. Duomenų archyve saugomos papildomos informacijos paieška arba archyve saugomo dokumento paieška, jo kopijos parengimo, patvirtinimo ir išdavimo kaina – 5 Lt už dokumentų paketą pagal vieną paiešką; įmokos kodas – 1465.

 

_________________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Kaina, Lt

 

Kaina egzaminuojant, Lt

 

Įmokos kodas

 

aikštelėje

 

kelyje

 

1.

 

Teorinių žinių patikrinimas

 

35,00

 

 

 

 

 

102869

 

2.

 

 

 

Praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas (toliau – praktikos egzaminas)

 

58,00

 

 

 

 

 

102870

 

3.

 

 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonės naudojimas praktikos egzamino metu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

A, A2, A1 kategorijos

 

29,00

 

14,50

 

14,50

 

102871

 

3.2.

 

B, BE kategorijos

 

49,00

 

24,50

 

24,50

 

102872

 

3.3.

 

C, CE kategorijos

 

96,00

 

48,00

 

48,00

 

102873

 

3.4.

 

C1, C1E kategorijos

 

87,00

 

43,50

 

43,50

 

102874

 

3.5.

 

D, DE kategorijos

 

96,00

 

48,00

 

48,00

 

102879

 

3.6.

 

D1, D1E kategorijos

 

87,00

 

43,50

 

43,50

 

102880

 

Pastabos:

1. Nustatytu laiku egzaminuojamajam neatvykus į praktikos egzaminą ir apie tai iš anksto nepranešus, vėl registruojantis laikyti praktikos egzaminą ir pasirenkant egzamino datą anksčiau termino, nustatyto Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo, patvirtinto VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punkte, egzaminuojamasis valstybės įmonei „Regitra“ sumoka Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio 2 ir 3 punktuose nurodytų praktikos egzamino ir transporto priemonės naudojimo praktikos egzaminui, į kurį jis neatvyko, paslaugų kainą.

Jei egzaminuojamasis neišlaiko praktikos egzamino egzaminuojant aikštelėje, valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino metu kainos dalis,

 

2

mokama už egzaminavimą kelyje, grąžinama egzaminuojamajam arba įskaitoma į kito praktikos egzamino kainą.

2. Tais  atvejais, kai praktikos egzamino  metu būtina lydinčioji transporto priemonė turi būti papildomai sumokėta už lydinčiosios valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonės naudojimą. Lydinčiosios valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kaina yra

lygi valstybės įmonės „Regitra“ B kategorijos transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino metu egzaminuojant kelyje kainai.

 

___________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – transporto priemonės) valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo kaina, Lt

Įmokos kodas

Priekabos, (O kategorija) (vnt.)

Lengvieji, krovininiai automobiliai, autobusai (M, N kategorijos) (rinkinio)

Motociklai, mopedai, keturračiai, lengvieji keturračiai (L kategorija) (vnt.)

Galingieji keturračiai (vnt.)

1.

Bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklų (toliau – numerio ženklai) išdavimas (I tipas)

28

52

26

-

1464

2.

Lengviesiems automobiliams taksi ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas (III tipas)

-

67

-

-

1464

3.

Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas (IV tipas)

36

67

34

-

1464

4.

Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas (V tipas)

16

32

16

-

1464

 

2

5.

 

Transporto priemonių pardavimo veiklą vykdančių Lietuvos Respublikos ūkio subjektų (toliau – prekybininkai) parduodamoms (neįregistruotoms) transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas (VI tipas)

36

67

34

-

 

1464

6.

 

Galingiesiems keturračiams ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas

-

-

-

26

1464

7.

 

Istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų išdavimas

-

67

34

-

1464

 

Pastabos:

1. Transporto priemonių kategorijos ir klasės nurodytos pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

2. Numerio ženklų tipai nurodyti pagal Lietuvos standartą LST 1447. Kainoraščio 6 ir 7 punktuose nurodyti numerio ženklai turi atitikti VĮ „Regitra“ direktoriaus nustatytus techninius reikalavimus (iki Lietuvos standarto LST 1447 papildymo reikalavimais, skirtais šiems numerio ženklams).

3. Išduodant numerio ženklams su Lietuvos Respublikos simbolika tapačius numerio ženklus su Europos Sąjungos simbolika (pagamintus pagal valstybės įmonės „Regitra“ užsakymą) arba išduodant numerio ženklus vietoj sugadintų ar susidėvėjusių numerio ženklų, taikomos IV tipo numerio ženklų išdavimo kainos.

4. Pareiškėjo rašytiniu prašymu anksčiau išduotų numerio ženklų (I tipo) su Lietuvos Respublikos simbolika rinkinio pakeitimo į numerio ženklų su Europos Sąjungos simbolika rinkinį arba sugadinto ar susidėvėjusio numerio ženklų rinkinio pakeitimo ar prašymo dėl

 

3

lentelės su valstybiniu numeriu išdavimo duomenų tvarkymo kaina – 23 Lt; įmokos kodas – 1465.

5. Numerio ženklų vieneto transporto priemonėms (M, N kategorijos) išdavimo kaina yra lygi pusei nustatytos numerio ženklų rinkinio transporto priemonėms (M, N kategorijos) išdavimo kainos. Papildomo vieneto numerio ženklų, skirtų transporto priemonėms (L3-L5, L3E-L7E klasės) ir galingiesiems keturračiams ženklinti, kaina yra lygi nustatytai jų išdavimo kainai.

6. Už bendrojo naudojimo numerio ženklų (I tipo) (išskyrus 3, 5, 7, 8 ir 9 pastabose nurodytus bendrojo naudojimo numerio ženklus) išdavimą (kartą per 3 metus) transporto priemonių (Ml klasė) valdytojams, kurie yra neįgalūs (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidai), netekę darbingumo arba kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai, nustatomos šios nuolaidos:

 

Invalidumo grupė

I gr.

II gr.

III gr.

Įmokos kodas

Netektas darbingumas (%)

75–100

60–70

45–55

1464

Neįgalumo lygis

sunkus

vidutinis

lengvas

Specialiųjų poreikių lygis

didelis

vidutinis

nedidelis

Nuolaida numerio ženklų išdavimo paslaugoms (%)

90

75

50

 

7. Numerio ženklų (I tipo) su bet kokiu skaičių arba skaičių ir raidžių deriniu (toliau – vardiniai numerio ženklai) rezervavimo ir išdavimo kaina – 5 000,00 Lt už vieną rinkinį; įmokos kodas – 1464. Prašymas dėl vardinių numerio ženklų rezervavimo pradedamas nagrinėti sumokėjus dalį – 50 Lt – vardinių numerio ženklų rezervavimo ir išdavimo paslaugos kainos. Sumokėti pinigai negrąžinami, jeigu atsisakoma pareiškėjui rezervuoti ir išduoti vardinį numerio ženklą arba pareiškėjas, gavęs leidimą rezervuoti ir įsigyti vardinį numerio ženklą, nesikreipia dėl jo išdavimo.

8. Numerio ženklų, kuriuos numatoma rezervuoti ir išduoti iš numatomų gaminti numerio ženklų (I tipo), rezervavimo ir išdavimo kaina – 500 Lt už vieną rinkinį (kai užsakoma ne daugiau kaip 2 rinkiniai), kai užsakoma daugiau kaip 2 rinkiniai – 400 Lt už vieną rinkinį; kai užsakomi to paties raidžių derinio visi numerio ženklų (I tipo) rinkiniai, skirti ženklinti transporto priemones (L1-L2, L1E-L2E, L6E klasės) – 100 Lt už vieną rinkinį; įmokos kodas –1464.

9. Numerio ženklų, kuriuos pasirenka pareiškėjas iš turimų valstybės įmonės „Regitra“ padalinyje numerio ženklų (I, III tipų ir galingiesiems keturračiams ženklinti skirtų numerio ženklų) (išskyrus atidėtus kaip rezervuotinus numerio ženklus), išdavimo kaina – 100 Lt už vieną rinkinį; įmokos kodas – 1464.

10. Lentelės su valstybiniu numeriu išdavimo kaina – 28 Lt; įmokos kodas – 1464.

 

4

11. Numerio ženklų ir (ar) registracijos dokumentų saugojimo kaina – 23 Lt; įmokos kodas – 1465.

12. Laikinai registruojamoms transporto priemonėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose galiojimo termino (transporto priemonės registracijos) žymos kaina – 3,25 Lt; įmokos kodas – 1465.

13. Valstybės įmonės „Regitra“ ir prekybininko sutarties dėl VI tipo numerio ženklų išdavimo administravimo kaina – 93 Lt (per vienus metus); programinėmis priemonėmis generuojamo numerio ženklų skyrimo transporto priemonei ženklinti įrašo ir apskaitos kaina – 2 Lt (už vieną įrašą); įmokos kodas – 1465.

 

____________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450

 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Paslaugų pavadinimas

 

Vairuotojo pažymėjimo išdavimo kaina, Lt

 

Įmokos kodas

 

1.

 

Vairuotojo pažymėjimo išdavimas

 

49

 

103065

 

2.

 

Vairuotojo pažymėjimo išdavimas skubos tvarka:

 

2.1.

 

per vieną darbo dieną

 

129

 

2.2.

 

per tris darbo dienas

 

79

 

 

____________________