Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS vaiko gerovės komisijos SUDARYMO IR jos DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 12 d. Nr. DV-464

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2018 m. birželio 6 d. posėdžio protokolu Nr. ŠVG-3:

1. S u d a r a u šios sudėties Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją:

1.1. Asta Dagienė – komisijos pirmininkė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

1.2. Danguolė Bronislava Brazdžionienė – komisijos sekretorė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3. Monika Balnytė-Skaringienė – komisijos narė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities Pasvalio skyriaus vyriausioji specialistė gynėja;

1.4. Andromeda Baršauskienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

1.5. Dangiras Bezumavičius – komisijos narys, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje specialistas;

1.6. Viktoras Doda – komisijos narys, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

1.7. Mantas Jurkėnas – komisijos narys, Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras;

1.8. Dalia Pumputienė – komisijos narė, viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyresnioji slaugytoja;

1.9. Lina Rauckienė – komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorė;

1.10. Jurgita Venskienė – Asociacijos Pasvalio šeimos gerovės centro pirmininkė.

2. Tv i r t i n u Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. DV-819 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                           Paulius Petkevičius

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. DV-464

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato šios Komisijos veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau – Įstatymas), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

3. Komisija savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, objektyvumo, nešališkumo, vaiko interesų ir gerovės pirmumo, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Komisijos uždaviniai – užtikrinti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų Vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

5. Komisija:

5.1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir Savivaldybės administracijos direktoriui atsiskaito už jo įgyvendinimą;

5.2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

5.3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;

5.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5.5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

5.6. koordinuoja Savivaldybės mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

5.7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

5.8. rengiantis svarstyti vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą, surenka reikalingą informaciją ir ją ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki posėdžio pateikia Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – SPPC) atsakingo asmens išvadai gauti. SPPC atsakingo asmens pateikta išvada dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo pristatoma Komisijos posėdžio metu;

5.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

6. Komisija turi teisę:

6.1. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, rajono ugdymo įstaigų ir kitų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų informaciją, susijusią su Komisijos funkcijų vykdymu;

6.2. kviesti į Komisijos posėdį vaiką (išskyrus Įstatymo nurodytus atvejus), vaiko atstovus pagal įstatymą, mokyklos, kurioje ugdomas vaikas, mokyklos Vaiko gerovės komisijos atstovą, minimalios priežiūros priemonę, jei ji buvo skirta, vykdžiusį asmenį ar jo atstovą ir kitus suinteresuotus asmenis;

6.3. Komisijos posėdžio metu patikslinti arba papildyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities Pasvalio skyriaus raštu pateiktą išvadą dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

6.4. teikti švietimo, gydymo, socialinių paslaugų įstaigoms pasiūlymus, rekomendacijas dėl prevencinio darbo gerinimo Pasvalio rajone;

6.5. prireikus sudaryti darbo grupes svarbiems klausimams nagrinėti.

7. Komisijos nariai turi teisę:

7.1. teikti Komisijos pirmininkui pastabas ir pasiūlymus dėl Komisijos darbo tobulinimo;

7.2. dalyvauti su Komisijos veikla susijusiuose Savivaldybės ir šalies renginiuose.

8. Komisijos nariai privalo:

8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ne vėliau kaip likus dienai iki posėdžio;

8.2. gerbti posėdžiuose dalyvaujančių asmenų teises;

8.3. laikytis medicinos ir socialinio darbo etikos principų, konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir etikos normų, neteikti žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos suaugusio žmogaus ar vaiko teisės bei saugumas, kai yra sprendžiami prevencinio darbo klausimai, susiję su asmens sveikatos priežiūra, socialine, pedagogine ar psichologine pagalba, svarstomi klausimai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisija iš savo narių išsirenka Komisijos pirmininko pavaduotoją, kuris, nesant Komisijos pirmininko, pirmininkauja posėdžiui. Nesant Komisijos pirmininko ir pavaduotojo, bet esant kvorumui, Komisija iš savo narių išsirenka posėdžio pirmininką. Kai Komisijos darbe dėl svarbių priežasčių nedalyvauja Komisijos sekretorius, jo funkcijas atlieka kitas, posėdžio metu Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys.

10. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį.

11. Komisija prašymus nagrinėja uždarame posėdyje.

12. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijos posėdyje rašomas posėdžio protokolas.

14. Komisijos protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

15. Komisijos pirmininkas:

15.1. organizuoja Komisijos darbą; šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

15.2. ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas praneša Komisijos dalyviams apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką;

15.3. jeigu posėdyje nedalyvauja asmenys, kurių dalyvavimas yra privalomas, Komisijos pirmininkas atideda posėdį ir raštu įspėja nedalyvavusius asmenis, kad kitame posėdyje sprendimas gali būti priimtas ir jiems nedalyvaujant;

15.4. parengia ir pateikia Komisijos nariams su svarstomu klausimu susijusius dokumentus;

15.5. pateikia Komisijos posėdžio metu priimtus siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

15.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus (vadovaudamasis Komisijos siūlymais) dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

15.7. metų pabaigoje parengia ir pateikia Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos Savivaldybėje rodiklių ataskaitą Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui ir Komisijos metinę veiklos ataskaitą Savivaldybės administracijos direktoriui.

15.8. atstovauja Komisijai kitose institucijose.

16. Komisijos sekretorius rašo Komisijos posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio pateikia Komisijos pirmininkui pasirašyti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Komisijos veiklos dokumentai įforminami, tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Komisijos sudėtis ir Reglamentas gali būti papildyti, pakeisti ar panaikinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

_________________