LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-586 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS FORMŲ PATVIRTINIMO ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖMS“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D- 856

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS (ĮMONĖS) GAMYBINIŲ-FINANSINIŲ RODIKLIŲ STATISTINĖS ATASKAITOS 1-ŽŪ(METINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 straipsniu:

1.    T v i r t i n u Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte tvirtinama forma turi būti pildoma pateikiant duomenis už 2015 ir vėlesnius ataskaitinius metus;

2.2. žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės šią formą už 2015 ir vėlesnius ataskaitinius metus turi iki einamųjų metų birželio 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

2.3.valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras:

2.3.1. priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių šias formas, apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją;

2.3.2. kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“ ir parengia šių rodiklių suvestinę už ataskaitinius metus.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                         Virginija Baltraitienė

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2015-10-05 raštu Nr. SD-753