KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ (VALDYTOJŲ) VEIKLOS 2022 M. PlaninIO PATIKRINIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d. Nr.  

                                                                                              

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-429 patvirtintomis Kelmės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis ir jų pakeitimais:

            1. T v i r t i n u Kelmės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos 2022 metų planinių patikrinimų planą.

 

Eil.

Nr.

Namo valdytojas, administratorius

Adresas

Patikrinimo kriterijus

Patikrinimo terminas

Pastabos

1.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Raseinių g.3, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

2.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Raseinių g.5A, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

3.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Raseinių g.7, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

4.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Raseinių g.9, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

5.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Vilties g. 14, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

6.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Vilties g. 18, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

7.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Vadeikio g.1, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

II-ketv.

 

8.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

        Pievų g. 6, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

III-ketv.

 

9.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

        Vadeikio g.3, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

III-ketv.

 

10.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Vytauto Didžiojo g.82, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

III-ketv.

 

11.

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Vytauto Didžiojo g.84, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

III-ketv.

 

12.

UAB ,,Adminvalda“

 

Laucevičiaus g.14, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

IV-ketv.

 

13.

UAB ,,Adminvalda“

 

Raseinių g.11, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

IV-ketv.

 

14.

UAB ,,Adminvalda“

Raseinių g.9A, Kelmė

Planinis, daugiau kaip trys metai

IV-ketv.

 

15.

UAB ,,Adminvalda“

Mažūnų g. 6., Mažūnų k. Kelmės r.

Planinis, daugiau kaip trys metai

IV-ketv.

 

 

 

      2. Į p a r e i g o j u  2022 m. planinių patikrinimų planą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

      Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Stasys Jokubauskas