LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.242 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. kovo 22 d. Nr. XIV-965

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3.242 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.242 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nepilnamečio globėjas ar rūpintojas skiriamas šios knygos XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka, išskyrus užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančiame įstatyme nustatytas išimtis.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda