LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 3, 16, 22 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-3316 1 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 2 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-850

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 18 dalimi:

18. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „viešojo sektoriaus subjektai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.“

2. Buvusias 3 straipsnio 18 ir19 dalis laikyti atitinkamai 19 ir 20 dalimis.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 2 straipsnį.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_01bda3452387479e8341f4b29cbffc24_end