VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Nr. B1-216 „DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO, FAKTINIŲ APLINKYBIŲ, TAIKANT ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ, FIKSAVIMO AKTO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMŲ PATVIRTINIMO BEI ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. B1-1033

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkas – Zenonas Stanevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas;

Komisijos nariai:

Aušra Išarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėja,

Juozas Olekas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius,

Raimondas Andrijauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus patarėjas,

Erika Petrauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji

specialistė.“

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Skiriu Komisijos sekretoriumi Egidijų Verenių, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiąjį specialistą.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                         Jonas Milius