LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮSAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 16 d. Nr. V-709

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 1.61 papunkčiu:

1.61. lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojas“.

1.2. Papildau 1.62 papunkčiu:

1.62. fizinio ugdymo mokytojas“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė