LIETUVOS RESPUBLIKOS

IR

KAZACHSTANO RESPUBLIKOS

SUTARTIS

DĖL

ASMENŲ, KURIEMS PASKIRTA LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖ,

IR ASMENŲ, KURIEMS PRITAIKYTOS PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS

PRIEMONĖS, PERDAVIMO

 

 

 

Lietuvos Respublika ir Kazachstano Respublika (toliau – Šalys),

norėdamos paskatinti veiksmingą abiejų valstybių bendradarbiavimą nuteistųjų asmenų ir asmenų, kuriems taikomas priverčiamasis gydymas, perdavimo srityje, siekiant prisidėti prie jų reabilitacijos ir socialinės integracijos;

manydamos, kad šį tikslą galima pasiekti sudarius dvišalę sutartį, kuria nustatoma, kad užsieniečiai, teismo sprendimu netekę laisvės, gali atlikti bausmę arba užsieniečiai, kuriems taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, gali būti priverstinai gydomi toje valstybėje, iš kurios jie kilę,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

Sąvokos

 

Šioje Sutartyje:

a) „perduodančioji Šalis“ – Šalis, kurioje priimtas nuosprendis skirti asmeniui laisvės atėmimo bausmę ar teismo nutartis taikyti priverčiamąsias medicinos priemones, susijusias su laisvės apribojimu;

b) „priimančioji Šalis“ – Šalis, kuriai perduodamas nuteistasis toliau atlikti laisvės atėmimo bausmę ar siekiant jam taikyti priverčiamąsias medicinos priemones, susijusias su laisvės apribojimu;

c) „teismo sprendimas“ – įsiteisėjęs nuosprendis skirti asmeniui laisvės atėmimo bausmę ar nutartis taikyti jam priverčiamąsias medicinos priemones, susijusias su laisvės apribojimu;

d) „priverčiamosios medicinos priemonės“ – teismo nutartimi paskirtas priverčiamasis gydymas psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

 

 

2 straipsnis

Bendrieji principai

 

1. Šalys, vadovaudamosi šios Sutarties nuostatomis ir savo nacionalinės teisės aktais, visapusiškai bendradarbiauja asmenų, dėl kurių priimtas teismo sprendimas, perdavimo srityje.

2. Pagal šios Sutarties nuostatas asmuo, dėl kurio perduodančiosios Šalies teritorijoje priimtas teismo sprendimas, gali būti perduotas priimančiajai Šaliai priimtam teismo sprendimui vykdyti.

 

 

3 straipsnis

Centrinės institucijos

 

1. Centrinė institucija, atsakinga už šios Sutarties įgyvendinimą, Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, o Kazachstano Respublikoje – Kazachstano Respublikos generalinė prokuratūra. Centrinės institucijos bendrauja tarpusavyje tiesiogiai.

2. Pasikeitus kurios nors Šalies centrinei institucijai ar perdavus jos funkcijas kitai institucijai, Šalys nedelsdamos diplomatiniais kanalais praneša apie tai viena kitai.


 

4 straipsnis

Perdavimo sąlygos

 

1. Nuteistasis, dėl kurio priimtas nuosprendis skirti laisvės atėmimo bausmę, gali būti perduodamas tik tokiu atveju, jei:

a) nuteistasis yra priimančiosios Šalies pilietis;

b) asmuo nuteistas už tokią veiką, kuri pagal priimančiosios Šalies nacionalinės teisės aktus taip pat laikoma nusikalstama;

c) nuteistajam, gavus prašymą jį perduoti, liko ne mažiau kaip šeši (6) mėnesiai iki laisvės atėmimo bausmės atlikimo pabaigos;

d) yra gautas nuteistojo arba, jei tai būtina dėl nuteistojo amžiaus, fizinės ar psichinės būklės, jo teisėto atstovo rašytinis sutikimas;

e) abi Šalys sutinka su perdavimu.

2. Išimtiniais atvejais Šalys gali susitarti dėl nuteistojo perdavimo, net jei jam likusi laisvės atėmimo bausmės trukmė yra mažesnė, nei nustatyta šio straipsnio 1 dalies c punkte.

3. Asmuo, dėl kurio priimta teismo nutartis taikyti priverčiamąsias medicinos priemones, gali būti perduodamas tik tokiu atveju, jei:

a) asmuo yra priimančiosios Šalies pilietis;

b) asmuo padarė veiką, kuri laikoma nusikalstama pagal abiejų Šalių nacionalinės teisės aktus;

c) abiejų Šalių nacionalinės teisės aktai nustato tokias pat medicinos priemones;

d) priimančioji Šalis turi galimybę užtikrinti reikiamą gydymą ir atitinkamas saugumo priemones;

e) yra gautas asmens arba, jei tai būtina dėl nuteistojo amžiaus, fizinės ar psichinės būklės, jo teisėto atstovo rašytinis sutikimas;

f) abi Šalys sutinka su perdavimu.

 


 

5 straipsnis

Atsisakymo perduoti pagrindai

 

1. Asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, neperduodamas, jeigu:

a) neįvykdyta bent viena iš perdavimo sąlygų, numatytų šios Sutarties 4 straipsnyje;

b) teismo sprendimo negalima vykdyti pagal priimančiosios Šalies nacionalinės teisės aktus;

c) perdavimas gali pakenkti perduodančiosios Šalies suverenitetui, nacionaliniam saugumui ar kitiems svarbiems interesams arba gali prieštarauti jos nacionalinės teisės aktams.

2. Perduoti asmenį, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, gali būti atsisakyta arba perdavimas gali būti atidėtas, jei šio asmens padaryta žala nebuvo atlyginta.

 

 

6 straipsnis

Pareiga teikti informaciją

 

1. Perduodančioji Šalis informuoja kiekvieną asmenį, dėl kurio priimtas teismo sprendimas ir kuriam gali būti taikoma ši Sutartis, apie šios Sutarties turinį ir teisines perdavimo pasekmes.

2. Asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, raštu informuojamas apie Šalių veiksmus, susijusius su prašymu jį perduoti.

 

 

7 straipsnis

Prašymas dėl perdavimo

 

1. Prašymą dėl perdavimo gali pateikti:

a) perduodančioji Šalis;

b) priimančioji Šalis;

c) asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, jo sutuoktinis (-ė), artimieji arba teisėti atstovai; rašytinis prašymas, kuriame išreiškiama perduodamo asmens valia būti perduotam pagal šios Sutarties nuostatas, adresuojamas perduodančiajai arba priimančiajai Šaliai.

2. Prašymai ir atsakymai įforminami raštu ir perduodami šios Sutarties 3 straipsnyje nurodytoms centrinėms institucijoms.

 

 

8 straipsnis

Keitimasis informacija ir patvirtinamieji dokumentai

 

1. Siekdama perduoti asmenį teismo sprendimui toliau vykdyti, perduodančioji Šalis pateikia priimančiajai Šaliai tokius dokumentus ir duomenis:

a) informaciją apie turimus asmens duomenis (vardas ir pavardė, gimimo data, pilietybė);

b) informaciją apie asmens gyvenamąją ar registracijos vietą priimančiojoje Šalyje, jei žinoma;

c) duomenis apie bausmės pobūdį ir trukmę, jos skaičiavimo pradžios datą ar paskirtas priverčiamąsias medicinos priemones;

d) duomenis apie atliktą bausmės dalį ir likusią atlikti bausmės dalį arba apie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pradžią ir trukmę, įskaitant ikiteisminio sulaikymo laiką, duomenis apie teismo sprendimo pakeitimą, duomenis apie galimas lygtinio paleidimo datas ir kitus duomenis, kurie yra svarbūs vykdant teismo sprendimą;

e) patvirtintą teismo sprendimo kopiją, įskaitant atitinkamą išrašą iš baudžiamojo įstatymo straipsnio, kuriuo grindžiamas sprendimas;

f) jei būtina, medicininę ir socialinę ataskaitą apie asmenį, informaciją apie medicininę priežiūrą, kurią teikia perduodančioji Šalis, ir apie bet kokią rekomendaciją dėl tolesnės jo medicininės priežiūros priimančiojoje Šalyje;

g) pareiškimą, kuriuo asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, sutinka būti perduotas pagal šios Sutarties 4 straipsnio 1 dalies d punktą arba 3 dalies e punktą;

h) kitus dokumentus, kurie gali būti svarbūs priimant sprendimą dėl perdavimo.

2. Priimančioji Šalis, gavusi prašymą, pateikia tokius dokumentus ir duomenis:

a) dokumentą ar kitus duomenis, patvirtinančius, kad asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, yra jos pilietis;

b) išrašą iš priimančiosios Šalies baudžiamojo įstatymo, patvirtinantį, kad veika, dėl kurios buvo priimtas teismo sprendimas, yra nusikalstama;

c) informaciją apie priimto teismo sprendimo vykdymo tvarką pagal priimančiosios Šalies nacionalinės teisės aktus;

d) bet kokią kitą informaciją ar duomenis, kurie, priimančiosios Šalies manymu, yra būtini priimant sprendimą dėl perdavimo.

3. Prireikus Šalių centrinės institucijos gali prašyti papildomų dokumentų ar duomenų. Jei jų negaunama, prašymas dėl perdavimo nagrinėjamas remiantis turimais dokumentais ir informacija.

 

 

9 straipsnis

Kalba ir dokumentų legalizavimas

 

1. Prašymai ir atsakymai pateikiami rusų kalba, o informacija, nurodyta šios Sutarties 8 straipsnyje, pateikiama kartu su vertimu į tos Šalies, kuriai ji skirta, valstybinę kalbą arba rusų kalbą.

2. Šalies kompetentingos institucijos pareigūno patvirtinti ir herbiniu antspaudu antspauduoti patvirtinamieji dokumentai ir duomenys, kurie perduodami įgyvendinant šią Sutartį, kitais specialiais būdais nelegalizuojami.

 

 

10 straipsnis

Perduodamo asmens sutikimas ir sutikimo patvirtinimas

 

1. Perduodančioji Šalis užtikrina, kad asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, arba teisėtas jo atstovas sutiktų su perdavimu savo noru, visiškai suvokdamas teisinius jo padarinius, ir patvirtintų tai pateikdamas sutikimą dėl perdavimo.

2. Priimančiosios Šalies prašymu perduodančioji Šalis suteikia priimančiajai Šaliai galimybę tarpininkaujant įgaliotajam diplomatinės atstovybės pareigūnui įsitikinti, kad asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, sutikimą dėl perdavimo davė pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas.

 

 

11 straipsnis

Sprendimas dėl perdavimo

 

1. Gavusi prašymą dėl perdavimo prašomoji Šalis per kuo trumpesnį laiką praneša kitai Šaliai apie savo sutikimą ar atsisakymą perduoti. Atsisakymas perduoti asmenį turi būti pagrįstas.

2. Sutikus su perdavimu Šalys per kuo trumpesnį laiką susitaria dėl perdavimo laiko, vietos ir kitų sąlygų.

 

 

12 straipsnis

Teismų sprendimų vykdymas

 

1. Jeigu teismo sprendimas priimtas vykdyti, priimančiosios Šalies teismas, vadovaudamasis savo nacionalinės teisės aktais, nustato laisvės atėmimo bausmę arba priverčiamąsias medicinos priemones, kurios kuo geriau atitinka perduodančiosios Šalies teismo sprendimą. Nustatydama laisvės atėmimo bausmę arba priverčiamąsias medicinos priemones, priimančioji Šalis:

a) apsiriboja tais nustatytais faktais, kurie yra išdėstyti perduodančiosios Šalies teismo sprendime;

b) negali pakeisti laisvės atėmimo bausmės pinigine bauda ar kita su laisvės atėmimu nesusijusia bausme;

c) negali pabloginti asmens, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, teisinės padėties.

2. Jeigu pagal priimančiosios Šalies baudžiamąjį įstatymą už šią veiką numatytas didžiausias laisvės atėmimo terminas yra mažesnis negu paskirtas perduodančiosios Šalies teismo sprendimu, priimančiosios Šalies teismas nustato didžiausią laisvės atėmimo terminą, nustatytą už tokį pat nusikaltimą priimančiosios Šalies baudžiamajame įstatyme.

3. Teismo sprendimas, įskaitant lygtinį paleidimą, vykdomas arba priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas nutraukiamas, pakeičiamas ar pratęsiamas vadovaujantis priimančiosios Šalies nacionalinės teisės aktais.

4. Į laisvės atėmimo bausmės vykdymo laiką įskaitomas bausmės, atliktos perduodančiojoje Šalyje, laikas.

 

 

13 straipsnis

Teismo sprendimo panaikinimas ar pakeitimas

 

1. Teisę panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą dėl perduoto asmens, turi tik perduodančioji Šalis.

2. Panaikinus ar pakeitus teismo sprendimą perduodančioji Šalis praneša apie tai priimančiajai Šaliai, kuri nedelsdama užtikrina atitinkamo teismo sprendimo vykdymą.

 

 

14 straipsnis

Amnestija ir malonė

 

Kiekviena Šalis pagal savo nacionalinės teisės aktus turi teisę taikyti perduotam nuteistajam amnestiją ar malonę, kuo skubiau pranešdama apie tai kitai Šaliai.

 

 

15 straipsnis

Informacija apie teismo sprendimo vykdymą

 

Priimančioji Šalis praneša perduodančiajai Šaliai apie teismo sprendimo vykdymą, kai:

a) teismo sprendimo vykdymas yra užbaigtas arba nutrauktas;

b) perduotas asmuo iki teismo sprendimo vykdymo pabaigos pabėgo;

c) perduotas asmuo iki teismo sprendimo vykdymo pabaigos mirė;

d) perduodančioji Šalis prašo pateikti tokią informaciją.

 

 

16 straipsnis

Tranzitas

 

1. Tuo atveju, kai bendradarbiaudama su trečiąja valstybe viena Šalis veža asmenis, dėl kurių priimtas teismo sprendimas, tranzitu per kitos Šalies teritoriją, ji turi pateikti pastarajai Šaliai prašymą vežti tranzitu.

2. Prie prašymo vežti tranzitu pridedama: trečiosios valstybės kompetentingos institucijos sprendimo dėl tranzitu vežamo asmens perdavimo kopija, jo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir informacija apie jo pilietybę.

3. Šalis, kuriai pateiktas prašymas vežti tranzitu, neturi teisės pradėti baudžiamojo persekiojimo prieš tranzitu vežamą asmenį, sulaikyti ar kitaip apriboti jo laisvės, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant užtikrinti perduodamo asmens vežimą per jos teritoriją arba kai šis asmuo įvykdė nusikalstamą veiką vežamas tranzitu per prašomosios Šalies teritoriją. Jei tranzitu vežamas asmuo įvykdė nusikalstamą veiką prašomosios Šalies teritorijoje, Šalys rengia konsultacijas.

4. Leidimas vežti tranzitu nereikalingas, jei asmuo vežamas oro transportu ir nusileidimas kitos Šalies teritorijoje nenumatytas.

5. Prašomoji Šalis turi teisę neleisti vežti tranzitu:

a) jei asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas, yra jos pilietis;

b) jei asmens tranzitas gali pakenkti prašomosios Šalies suverenitetui, nacionaliniam saugumui ar kitiems svarbiems interesams arba prieštarauti jos nacionalinės teisės aktams.

 


 

17 straipsnis

Išlaidos

 

1. Priimančioji Šalis padengia išlaidas:

a) susijusias su perduodamo asmens vežimu, išskyrus išlaidas, atsiradusias perduodančiosios Šalies teritorijoje;

b) susijusias su tolesniu teismo sprendimo vykdymu po perdavimo.

2. Išlaidas, susijusias su tranzitu, padengia Šalis, pateikusi prašymą vežti tranzitu.

 

 

18 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

 

1. Nepažeisdamos šio straipsnio 2 dalies nuostatų Šalys gali perduoti asmens duomenis viena kitai, bet Šalis, kuriai buvo perduoti tokie duomenys, gali juos tvarkyti, tik jei tai būtina ir to pakanka atsižvelgiant į šios Sutarties tikslus.

2. Tačiau tokie duomenys gali būti tvarkomi bet kokiais kitais tikslais, jei yra gautas išankstinis duomenis perdavusios Šalies ar asmens, kuris yra duomenų subjektas, sutikimas. Sutikimas duodamas pagal asmens duomenis perduodančios Šalies nacionalinės teisės aktus.

3. Bet kuri Šalis, kuri asmens duomenis perduoda vykdydama šios Sutarties nuostatas, turi teisę prašyti Šalies, kuriai buvo perduoti duomenys, pateikti informaciją apie tokių duomenų tvarkymą.

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 6 dalies nuostatų, pagal šią Sutartį perduoti asmens duomenys turi būti tvarkomi ir naikinami pagal Šalies, kuriai tokie duomenys perduoti, nacionalinės teisės aktus. Neatsižvelgiant į nurodytus apribojimus gauti duomenys turi būti sunaikinti, vos tik jie tampa nereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo perduoti.

5. Asmens duomenų subjektas pagal nacionalinės teisės aktus turi teisę:

a) prašyti informacijos apie tai, kaip kompetentinga institucija tvarko jo asmens duomenis;

b) prašyti pakeisti ir papildyti, sunaikinti ar užblokuoti jo asmens duomenis;

c) į savo teisių apsaugą, jei jo prašymas nevykdomas.

6. Šalys, perduodančios asmens ar kitus duomenis, gali nustatyti papildomus perduotų duomenų tvarkymo reikalavimus. Tuo atveju, kai papildomi reikalavimai nustatyti pagal šios dalies nuostatas, Šalis, kuriai buvo perduoti duomenys, privalo juos tvarkyti laikydamasi šių reikalavimų.

 

 

19 straipsnis

Santykis su kitomis tarptautinėmis sutartimis

 

Šios Sutarties nuostatomis nepažeidžiamos teisės ir įsipareigojimai, kylantys iš kitų tarptautinių sutarčių, kurių dalyvės yra abi Šalys.

 

 

20 straipsnis

Sutarties taikymas

 

Ši Sutartis taikoma kiekvienam prašymui, kuris pateikiamas jai įsigaliojus, net jei prašymas susijęs su teismo sprendimo, priimto prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai, vykdymu.

 

 

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

1. Bet kokius ginčus dėl šios Sutarties aiškinimo ir taikymo Šalys sprendžia centrinių institucijų konsultacijomis.

2. Jei centrinėms institucijoms nepavyksta susitarti, ginčai spendžiami konsultacijomis diplomatiniais kanalais.

 


 

22 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas, pakeitimas ir galiojimo nutraukimas

 

1. Ši Sutartis įsigalioja praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Šalys įvykdė vidaus procedūras, būtinas Sutarčiai įsigalioti.

2. Ši Sutartis gali būti keičiama ir pildoma abipusiu Šalių susitarimu; pakeitimai ir papildymai įforminami atskirais protokolais, kurie yra neatsiejama šios Sutarties dalis ir įsigalioja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Ši Sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui. Kiekviena Šalis turi teisę bet kada nutraukti šios Sutarties galiojimą, raštu diplomatiniais kanalais pranešdama apie tai kitai Šaliai. Ši Sutartis baigia galioti praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos.

 

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Sutartį.

Pasirašyta 2017 m. balandžio 24 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių, kazachų ir rusų kalbomis, visi tekstai turi vienodą teisinę galią. Kilus nesutarimų dėl šios Sutarties aiškinimo, vadovaujamasi tekstu rusų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

Kazachstano Respublikos vardu