Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. TS-155

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII˗717 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. TS-284 „Dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-155

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) funkcijas, teises, pareigas, atstovų delegavimo į NVO tarybą ir darbo organizavimo tvarką.

2. NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veikianti patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų.

3. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.

4. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.

5. Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

7. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

8. NVO taryba vykdo šias funkcijas:

8.1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

8.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

8.3. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

8.4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

8.5. analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklos problemas ir poreikius, inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir / ar Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimus, seminarus ir mokymus nevyriausybinėms organizacijoms aktualiais klausimais;

8.6. skleidžia informaciją apie NVO tarybos tikslus ir veiklą, Savivaldybės teritorijoje  veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų veiklą. Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt;

8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. NVO taryba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

9.1. dalyvauti Savivaldybės institucijų ir įstaigų pasitarimuose ir /ar posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinių organizacijų plėtra susiję klausimai;

9.2. konsultuoti Savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektų;

9.3. įstatymų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;

9.4. kviesti į NVO tarybos posėdžius Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams, susijusiems su NVO tarybos funkcijų atlikimu, spręsti, prireikus sudaryti darbo ar ekspertų grupes konkretiems nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

9.5. gauti informaciją apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamas veiklas ir bendradarbiavimo kryptis siekiant jas derinti su konkrečioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

9.6. bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;

9.7. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

10. NVO tarybos nariai privalo:

10.1. laikytis šių nuostatų;

10.2. dalyvauti NVO tarybos posėdžiuose;

10.3. teikti informaciją apie savo veiklą Savivaldybės teritorijoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

 

IV SKYRIUS

NVO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. NVO taryba sudaroma laikantis šio principo: ne daugiau kaip pusė šios NVO tarybos narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių – NVO, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.

12. NVO taryba sudaroma iš 10 narių. Penki Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir penki atstovai NVO, veikiančių Savivaldybės teritorijoje.

13. NVO atstovus į Savivaldybės NVO tarybą pasiūlo Savivaldybės teritorijoje veikiančios NVO asociacijos, o jeigu jų nėra, NVO atstovus pasiūlo Savivaldybės teritorijoje veikiančios NVO.

14. Savivaldybės meras į NVO tarybą deleguoja 3 atstovus, Savivaldybės administracijos direktorius į NVO tarybą deleguoja 2 atstovus.

15. Savivaldybės administracija organizuoja penkių Savivaldybės NVO atstovų atranką į NVO tarybą. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. NVO statusą atitinkančios įstaigos raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlo po vieną atstovą. Jeigu pasiūlytų NVO atstovų yra daugiau nei jiems skirtų vietų NVO taryboje, NVO deleguoti atstovai išrenkami administracijos direktoriaus sukviestame susirinkime. Jame organizuojamas balsavimas už kiekvieną pasiūlytą kandidatą. Išrinktu laikomas daugiau kaip pusę balsavime dalyvavusių asmenų balsų gavęs kandidatas. Jei balsų daugumos nesurenka nė vienas kandidatas, organizuojamas antrasis rinkimų turas, kuriame varžosi du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Išrinktu laikomas antrajame ture daugiausiai balsavime dalyvavusių asmenų balsų gavęs kandidatas.

16. NVO tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai.

17. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

17.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia NVO tarybos kadencija;

17.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

17.3. nutrūksta jo narystė atstovaujamoje nevyriausybinėje organizacijoje;

17.4. jis atšaukiamas jį delegavusios Savivaldybės institucijos ar įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ar nevyriausybinių organizacijų atstovų visuotinio susirinkimo sprendimu.

18. Nutrūkus NVO tarybos nario įgaliojimams ar dėl kitų priežasčių jam pasitraukus iš NVO tarybos, jį delegavusi Savivaldybės institucija ar įstaiga ne vėliau kaip per vieną mėnesį į NVO tarybą teikia naują kandidatūrą, o nevyriausybinių organizacijų atstovo vietą užima daugiausia balsų visuotinio susirinkimo metu surinkęs, tačiau į NVO tarybą nepatekęs, kandidatas. Jeigu tokio kandidato nėra arba kandidatas atsisako tapti NVO tarybos nariu, organizuojami pakartotiniai nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų į NVO tarybą rinkimai nuostatuose nustatyta tvarka.

19. NVO tarybos sudėtį tvirtina Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

20. NVO tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

21. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją vienų metų kadencijai iš NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka NVO taryba pirmojo posėdžio metu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.

22. NVO tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti renkamas Savivaldybės NVO atstovas.

23. NVO tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės NVO atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti renkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.

24. NVO tarybos posėdžiams pirmininkauja NVO tarybos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

25. NVO tarybos pirmininko funkcijos:

25.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;

25.2. šaukia NVO tarybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

25.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;

25.4. atstovauja NVO tarybai valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius, pritarus NVO tarybos nariams.

26. NVO tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris nėra NVO tarybos narys.

27. NVO tarybos sekretoriaus funkcijos:

27.1. rašo NVO tarybos posėdžių protokolus;

27.2. tvarko su NVO tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą;

27.3. praneša NVO Tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie NVO tarybos posėdžių laiką, vietą, ne vėliau kaip prieš tris dienas pateikia informaciją apie parengtą ir su pirmininku suderintą posėdžio darbotvarkę.

28. NVO tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę išreikšti savo nuomonę raštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu laišku) ir pateikti ją pirmininkui. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia NVO tarybos posėdžio pirmininko balsas.

29. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino posėdis negali vykti NVO tarybos nariams dalyvaujant fiziškai, NVO tarybos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. NVO tarybos nariai savo nuomonę sprendžiamu klausimu („už“ ar „prieš“) pateikia elektoriniu paštu NVO tarybos sekretoriui, kuris šią nuomonę įtraukia į posėdžio protokolą (nurodoma data, kada ir kokia pateikta nuomonė, ją pateikęs asmuo, nuomonės pateikimo būdas).

30. Jeigu NVO taryboje svarstomas klausimas, susijęs su NVO tarybos nario interesais, narys informuoja apie tai NVO tarybą ir nusišalina priimant sprendimą.

31. NVO tarybos veiklos pagrindinė forma – posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį.

32. NVO tarybos posėdžiai atviri. NVO tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuotų Savivaldybės NVO ir kitų institucijų bei įstaigų atstovai.

33. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai NVO tarybos pirmininką.

34. NVO tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių.

35. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo NVO tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

36. NVO tarybos nario įgaliojimai pasibaigia, jeigu nutrūksta jo atstovavimo ar darbo santykiai atstovaujamoje įstaigoje ar organizacijoje arba atsistatydina savo noru.

37. NVO tarybos veikla viešinama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis. lt.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. NVO tarybos darbą techniškai aptarnauja ir pirmąjį NVO tarybos posėdį šaukia Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

39. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

________________________

part_aeba0c7286cd46a29e0b2e3c3602641d_end