VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d.   Nr. 1-1830

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti  maksimalūs techninės priežiūros tarifai taikomi, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Vilniaus miesto savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

3. Rekomenduoti kitiems daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams organizuojant, atliekant daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą taikyti ne didesnius techninės priežiūros tarifus, negu nustatyta šiuo sprendimu.

4. Paskelbti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus maksimalius techninės priežiūros tarifus Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto valdybos 1999 m. liepos 8 d. sprendimą
Nr. 1283V „Dėl Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodikos tvirtinimo“.

6. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                    Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 21 d.

sprendimu Nr. 1-1830

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

Namų grupės

Nr.

Namo naudingasis plotas m²

 

Namo ypatumai

Tarifas

Eur už

m²/mėn.

be PVM

PVM

21 proc.

Tarifas

Eur už

m²/mėn.

su 21 proc. PVM

1.

 

 

Iki 1000

 

 

 

 

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0120

0,0025

0,0145

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų; stogas šlaitinis

0,0138

0,0029

0,0167

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų; stogas šlaitinis

0,0135

0,0028

0,0163

Bendrabučio tipo namai

0,0138

0,0029

0,0167

Bendrabučio tipo namai, kurių stogas šlaitinis

0,0159

0,0033

0,0192

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų; stogas šlaitinis

0,0127

0,0027

0,0154

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų; stogas šlaitinis

0,0125

0,0026

0,0151

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų; stogas šlaitinis

0,0128

0,0027

0,0155

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų; stogas šlaitinis

0,0132

0,0028

0,0160

2.

 

 

Nuo 1001

iki 2000

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0141

0,0030

0,0171

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų; stogas šlaitinis

0,0162

0,0034

0,0196

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,0142

0,0030

0,0172

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema; stogas šlaitinis

0,0164

0,0034

0,0198

Bendrabučio tipo namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0162

0,0034

0,0196

Bendrabučio tipo namai; stogas šlaitinis

0,0186

0,0039

0,0225

3.

Nuo 2001

iki 5000

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0162

0,0034

0,0196

Bendrabučio tipo namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

 

0,0186

0,0039

0,0225

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų; stogas šlaitinis

0,0186

0,0039

0,0225

Bendrabučio tipo namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų; stogas šlaitinis

0,0214

0,0045

0,0259

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema; stogas šlaitinis.

0,0188

0,0039

0,0227

4.

Daugiau kaip 5000

 

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0169

0,0035

0,0204

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,0171

0,0036

0,0207

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų; stogas šlaitinis

0,0195

0,0041

0,0236

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema; stogas šlaitinis

0,0197

0,0041

0,0238

Bendrabučio tipo namai

0,0195

0,0041

0,0236

Bendrabučio tipo namai; stogas šlaitinis

0,0224

0,0047

0,0271

_________________________