LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-872 „DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. V-283

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 2 punktu ir siekdamas užtikrinti racionalų mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti panaudojimą:

1. T v i r t i n u Rekomendacinius įkainius už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u:

2.1. Savivaldybėms vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais rekomendaciniais įkainiais, rengiant Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punkte numatytas tvarkas.

2.2. Valstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais rekomendaciniais įkainiais, apmokant už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.“  

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-872

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro  2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-283

redakcija)

 

REKOMENDACINIAI ĮKAINIAI UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendaciniai įkainiai už pagrindinės sesijos valstybinių, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą (toliau – Rekomendaciniai įkainiai) reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų apmokėjimo, mokyklinių brandos egzaminų vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkų bei vertintojų, apeliacinių komisijų pirmininkų bei narių bazinėse mokyklose apmokėjimo rekomenduojamąjį dydį.

2. Rekomendaciniuose įkainiuose vartojamos sąvokos atitinka Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ PAGRINDINĖS IR PAKARTOTINĖS SESIJŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ

 

3. Už valstybinių brandos egzaminų vykdymą mokama valstybinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams.

4. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 5,22 EUR/val. įkainis.

5. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,86 EUR/val. įkainis.

6. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,11 EUR/val. įkainis.

 

III SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

7. Už mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo, brandos darbo vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams, brandos darbo vertintojams, menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojams (darbų vadovams) ir apeliacinių komisijų nariams.

8. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,11 EUR/val. įkainis.

9. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,74 EUR/val. įkainis.

10. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,39 EUR/val. įkainis.

11. Už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,62 EUR įkainis (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas). Už vieno brandos darbo įvertinimą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,62 EUR įkainis (jei brandos darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas).

12. Už vertinimo komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,49 EUR/val. įkainis.

13. Už menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojo (darbo vadovo) atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,49 EUR/val. įkainis.

 

IV SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ, VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

14. Bazinėms mokykloms už pakartotinės sesijos mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams ir apeliacinių komisijų nariams.

15. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,11 EUR/val. įkainis.

16. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,74 EUR/val. įkainis.

17. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,39 EUR/val. įkainis.

18. Už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,62 EUR įkainis (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas).

19. Už vertinimo ir apeliacinės komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,49 EUR/val. įkainis.

_____________________________________