LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-711

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

2. Pakeičiu 2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.13. Mokinys – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (išskyrus mokinį, kuris mokosi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą) arba III gimnazijos klasės mokinys, baigęs atitinkamo vidurinio ugdymo programos dalyko programą, jei, vadovaujantis mokyklos ugdymo planu, dalyko mokymas buvo intensyvinamas, ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Su mokyklos taryba suderintą sprendimą dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos programą, brandos egzamino privalomo laikymo mokyklos vadovas priima iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.“.

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinko laikyti brandos darbą. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre.“.

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą arba profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų brandos egzaminas vykdomas spalio–balandžio mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre.“.

6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Menų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal pasirinkto meninio ugdymo dalyko programą. Menų brandos egzaminas vykdomas spalio–balandžio mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre.“ .

7. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, brandos darbas, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. Galima naudoti ir Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS teikiamą prašymo formą. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, iki spalio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki  einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos pasirinkimo pateikia:“.

8. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso gimnazijų IV klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos mokyklos vadovui;“.

9. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. eksternas – bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki spalio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.“.

10. Pakeičiu 17.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1.2. individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus menų, muzikologijos, technologijų, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;“.

11. Pakeičiu 17.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1.3. individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminus;“.

12. Pakeičiu 17.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2.2. individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir muzikologijos, brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;“.

13. Pakeičiu 17.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2.3. individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir muzikologijos brandos egzaminus;“.

14. Papildau 17.4 punktu:

17.4. III gimnazijos klasės mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą:“.

15. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Brandos darbas, technologijų mokyklinis brandos egzaminas ir menų mokyklinis brandos egzaminas vykdomi einamųjų metų spalio–balandžio mėnesiais. III gimnazijos klasių mokiniams brandos darbas vykdomas nuo einamųjų mokslo metų sausio iki kitų mokslo metų balandžio mėnesio.“.

16. Pakeičiu 22.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.5. eksternas, nepateikęs prašymo iki spalio 24 dienos, bet pateikęs jį pasibaigus prašymų teikimo laikui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį;“.

17. Pakeičiu 23.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.2. su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos;“.

18. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. su brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos. III gimnazijos klasių mokinius – su brandos darbo vykdymo instrukcija iki sausio 10 dienos;“.

19. Pakeičiu 251 punktą ir jį išdėstau taip:

251. Mokinys ir III gimnazijos klasės mokinys mokykloje, kurioje mokosi, parengia brandos darbą.“.

20. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1. iki spalio 24 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;“.

21. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.3. iki spalio 24 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.“.

22. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Švietimo ir mokslo ministras dalyko brandos egzamino ir brandos darbo programą tvirtina ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios, jos neesminius pakeitimus ar papildymus – kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos.“.

23. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją sudaromos brandos egzamino vykdymo sąlygos. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki spalio 24 dienos mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Namie mokytas mokinys, negalintis atvykti į dalyko brandos egzamino centrą, todėl pageidaujantis laikyti brandos egzaminus ir pristatyti brandos darbą namie, raštu teikia prašymą mokyklos vadovui.“.

24. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Brandos egzaminų organizavimui ir vykdymui koordinuoti savivaldybės administracijos švietimo padalinyje paskiriamas atsakingas specialistas. Paskyrimo metu specialistas pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais, iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos jis įregistruojamas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Kiekvieno brandos egzamino vykdymo dieną nuo 7 iki 12 valandos specialistas prisijungia prie duomenų perdavimo sistemos KELTAS operatyviai informacijai gauti. Iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas švietimo padalinio vadovas skiria 2–3 švietimo padalinio specialistus brandos egzaminų užduotims priimti. Paskirti specialistai registruojami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.“.

25. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos mokyklos vadovas įsakymu paskiria asmenį (toliau – atsakingas asmuo), atsakingą už darbą su slaptažodžio apsaugota duomenų perdavimo sistema KELTAS. Paskyrimo metu šis atsakingas asmuo pasirašytinai supažindinamas su Aprašu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos saugos nuostatais.“.

26. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrai suformuojami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS ir skiriami iki gruodžio 13 dienos.“.

27. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo savivaldybės teritorijoje skiria bazines mokyklas. Jos įregistruojamos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apie bazinę mokyklą savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo paskelbia savivaldybės viešojo informavimo priemonėse.“.

28. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Nacionalinis egzaminų centras kasmet iki rugsėjo 10 dienos atnaujina ir parengia darbui duomenų perdavimo sistemą KELTAS, informuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinius ir mokyklas apie prisijungimo prie šios sistemos tvarką, patvirtina duomenų teikimo, registracijos ir brandos egzaminų protokolų formas. Prieš 3 darbo dienas iki pagrindinės sesijos, o pakartotinės sesijos metu kartu su užduotimis Nacionalinis egzaminų centras parengia ir kurjerio paštu pristato savivaldybėms valstybinių brandos egzaminų vykdymo protokolus.“.

29. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Mokyklos iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS patikslina atsakingo už duomenų perdavimą Nacionaliniam egzaminų centrui asmens vardą, pavardę, pareigas ir telefoną, elektroninio pašto adresą, tautinės mažumos kalba mokymą vykdanti mokykla – su mokyklos taryba suderintą mokyklos vadovo sprendimą dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino laikymo.“.

30. Pakeičiu 61.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.1. per dvi darbo dienas patikrina ir ištaiso Mokinių registre iki rugsėjo 25 dienos suvestus duomenis apie mokinių pasirinktus brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus; mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS sudaro sąrašus mokinių, pasirinkusių brandos darbą, menų ir technologijų brandos egzaminus, išspausdina juos ir pateikia mokiniams patikrinti. Patikrinę mokiniai pasirinkimus patvirtina savo parašais. Mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus mokinių brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus iki lapkričio 5 dienos atsakingas asmuo pateikia savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, o šis juos perduoda Nacionaliniam egzaminų centrui. Jei nėra mokinio parašo, pridedamos kandidatų prašymų kopijos;“.

31. Pakeičiu 61.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.2. per dvi darbo dienas patikrina ir, jei reikia, Mokinių registre ištaiso iki spalio 24 dienos įvestus duomenis apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus, atitinkamų dalykų kursus, III gimnazijų klasės metinius įvertinimus, buvusių mokinių ir eksternų pasirinktus brandos egzaminus;“.

32. Pakeičiu 61.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.3. iki spalio 30 dienos sudaro sąrašą kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalingi brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymai, ir turinčių sveikatos sutrikimų, kuriems sudaromos atitinkamos vykdymo sąlygos. Mokyklos vadovas sąrašą patvirtina parašu ir kartu su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) išduotomis pažymomis perduoda savivaldybės administracijos švietimo padaliniui;“.

33. Pakeičiu 61.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.4. iki spalio 30 dienos parengia raštus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų, kuriems reikalingi brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymai, ir sveikatos sutrikimų turinčių kandidatų, kuriems reikalingos atitinkamos egzamino vykdymo sąlygos, juos įveda į duomenų perdavimo sistemą KELTAS ir kartu su kandidatų pateiktomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) išduotomis pažymomis perduoda savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingam specialistui patikrinti, šis, patikrinęs informaciją, iki lapkričio 9 dienos perduoda Nacionaliniam egzaminų centrui;“.

34. Pakeičiu 61.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.5. sudaro sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie: brandos egzaminus laikys namie, atskiroje patalpoje – iki spalio 30 dienos; yra atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies, kuriems neleidžiama laikyti brandos egzamino dėl nepatenkinamo to dalyko metinio įvertinimo ar neišlaikytos lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir nebaigusių ugdymo proceso mokinių – iki gegužės 27 dienos; kuriems valstybinis ar mokyklinis brandos egzaminas atidėtas, kurie atleisti nuo brandos egzaminų – per dvi darbo dienas po dalyko brandos egzamino vykdymo dienos;“.

35. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos atsakingas asmuo pateikia savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, o šis juos perduoda Nacionaliniam egzaminų centrui. Jei nėra mokinio parašo, papildomai pateikiamos kandidatų prašymų kopijos.“.

36. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingas specialistas patikrina iš mokyklos gautą informaciją ir iki lapkričio 9 dienos perduoda Nacionaliniam egzaminų centrui iš mokyklų gautus kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų sąrašus.“.

37. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Brandos egzamino vykdymo dieną pastato viduje prie įėjimo į patalpą pakabinami kandidatų vardiniai sąrašai, kuriuose nurodoma patalpa, kandidatų vietų numeriai ir brandos egzamino vykdymo pradžia, o užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies centre nurodomas ir kiekvieno sąraše esančio kandidato įėjimo į egzamino vykdymo patalpas laikas.“.

38. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrų administratoriai skiriami Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu.“.

39. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrų administratorius kartu su valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku (pirmininko pavaduotoju) užtikrina iš Nacionalinio egzaminų centro gautų vertinti kandidatų darbų ar jų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos saugumą, kasdien išduoda ar priskiria vertinimo komisijos pirmininkui kandidatų darbus ar jų kopijas ir kitą reikiamą medžiagą, baigus dienos vertinimo darbus, užrakina ir plombuoja patalpą (-as), kurioje (-iose) naktį saugomi darbai, tvarko kandidatų darbų ar jų kopijų apskaitą. Jeigu vertinama elektroniniu būdu, už gautų vertinti kandidatų darbų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos saugumą atsako vertintojas.“.

40. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, su vertinimo instrukcija pasirašytinai supažindina vertintojus ir užtikrina jos laikymąsi, konsultuoja vertintojus ir pasirašo rezultatų protokolus. Jeigu vertinimas atliekamas ne viename centre ar elektroniniu būdu, vertintojų darbą kituose centruose organizuoja komisijos pirmininko pavaduotojai ar vyresnieji vertintojai.“.

41. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Koduotą kandidato darbą (originalą, garso įrašą arba darbo kopiją), klausomą tekstą ar pokalbį vertina ne mažiau kaip du vertintojai, vadovaudamiesi dalyko brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija. Kiekvienas vertintojas gautus taškus pažymi kandidato darbe tam skirtose vietose ir vertinimo lapuose. Jeigu vertinama elektroniniu būdu, taškai pažymimi elektroninio vertinimo informacinėje sistemoje. Nesutampant pirmojo ir antrojo vertintojų įvertinimams, vertina trečiasis vertintojas. Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimą, kandidatų programavimo dalies atliktys lokaliai patikrinamos sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.“.

42. Pakeičiu 114 punktą ir jį išdėstau taip:

114. Brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino darbų vertinimo centrus (toliau – mokyklinio brandos egzamino vertinimo centras) ir brandos darbo ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijas (toliau – mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija) iki einamųjų metų vasario 10 dienos skiria savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Nustatoma mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo ir vertinamų darbų saugojimo vieta. Į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų sudėtį rekomenduojama įtraukti mokytojus tų mokyklų, kurių kandidatų darbai nebus vertinami tame centre. Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų artimų giminaičių ar pavienių kandidatų dalyko brandos egzamino rezultatų, negali būti mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narys. Mokytoją į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją skiria ir su Aprašu pasirašytinai supažindina jo darbdavys. Brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami mokyklinio brandos egzamino vertinimo centruose. Mokinių darbų vertinimo datos patvirtinamos ir egzamino vertinimo komisija skiriama mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino vertinimo centru, vadovo įsakymu.“.

43. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkai kartu su atsakingais asmenimis įkelia kandidatų gautų taškų suvestines, jas išspausdina ir pasirašo ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. dienos.“.

44. pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Vertinimo metu kilus įtarimui, kad kandidatai užduotis atliko nesavarankiškai, naudojosi pašaline pagalba, jų darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Vertinimo komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių kandidatų dalyko brandos egzamino užduotis ar jos dalis atlikta identiškai, ar naudotasi pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl jų darbų ar jų dalių nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas perduodamas: Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, jei nevertintas kandidato valstybinio brandos egzamino darbas; mokyklos, kurios kandidato mokyklinio brandos egzamino darbas buvo nevertintas, vadovui kartu su įvertintais darbais ir vertinimo rezultatų protokolais. Rezultatų protokole įrašoma, kad darbas nevertintas.“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                               Jurgita Petrauskienė