KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NOMINACIJOS „METŲ DARBAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. gegužės 26 d.  Nr. T-187

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės nominacijos „Metų darbas“ nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios 2017 m. sausio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės nominacijos „Metų darbas“ nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Ildefonsas Petkevičius