hERBAS_bmp

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.4 PRIEMONĖS

„STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021m. gegužės 10 d. Nr. V35-429

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021  metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                       Vilma Jurgelevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V35-429

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.4 PRIEMONĖS

„STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo, lėšų skyrimo bei naudojimo tvarką Druskininkų savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2.Vykdant veiklą vadovaujamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas).

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS TERITORIJOS IR LĖŠŲ SKIRTYMO KRITERIJAI

 

3.Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Savivaldybės seniūnijos: Leipalingio seniūnija ir Viečiūnų seniūnija.

4.Kiekvienai seniūnijai skiriama po 3000 Eur, likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

5.Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomai lėšų Priemonei įgyvendinti, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie papildomų lėšų Priemonei įgyvendinti skyrimą gavimo dienos paskirsto papildomas lėšas Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

 

III SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ, PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO TVARKA

 

6.Vertinimo komisija sudaroma iš seniūnaičių (ne mažiau kaip 50 proc.), bendruomeninių organizacijų atstovų (ne mažiau kaip 30 proc.) ir Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės įstaigų atstovų (ne daugiau kaip 20 proc.). Vertinimo komisijos narių skaičius 8.

7.Vertinimo komisija, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės tvarkos aprašu ir Aprašu.

8.Projektai vertinami vadovaujantis Aprašu ir užpildant vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas).

9.Už informacijos teikimą atsakingas Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

10.Atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį funkcijos įgyvendinant priemonę nurodytos Apraše.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAIŠKOMS, JŲ PATEIKIMO, SUTARTIES SUDARYMO IR ATSISKAITYMO UŽ PROJEKTUS TVARKA

 

11.Projektai aprašomi užpildant paraiškos formą (Aprašo 1 priedas).

12.Užpildytos paraiškos vokuose pateikiamos Savivaldybės administracijai adresu Vilniaus al. 18, Druskininkai arba skenuotos el. p. [email protected].

13.Savivaldybės administracijos direktorius su Projektų vykdytojais, kuriems Vertinimo komisijos sprendimu skirtas finansavimas pasirašo Projekto įgyvendinimo sutartis (Aprašo 3 priedas).

14.Projekto vykdytojai teikia Savivaldybės administracijai išlaidų sąmatos, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtinės ataskaitos formas Excel formatu, bei metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt.

 

V SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJOS SPRENDIMŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ VIEŠINIMO TVARKA

 

15.Vertinimo komisijos sprendimai ir įgyvendinami projektai viešinami viešai skelbiant Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivalybe.lt ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti paramą, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

17.Projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, ar jis laikosi Sutartyje nurodytų įsipareigojimų.

Už netinkamai vykdomus įsipareigojimus taikoma Apraše numatyta atsakomybė.

 

__________________________