LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m liepos 8 d. Nr. 3D-438

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1. 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos;

2.2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046;

2.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221;

2.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/399;

2.5. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220;

2.6. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 30 d Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/94;

2.7. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/73;

2.8. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/540;

2.9. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/841;

2.10. 2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1971, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ataskaitų teikimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1971);

2.11. 2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1975, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1975);

2.12. 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu;

2.13. 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/936;

2.14. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234;

2.15. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842;

2.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.

1.2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Skelbime apie paramos paraiškų priėmimą nurodoma:

28.1. Programos priemonė, pagal kurią kviečiama teikti paramos paraiškas;

28.2. paramos paraiškų pateikimo laikotarpis;

28.3. paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama lėšų suma;

28.4. paramos dydis ir intensyvumas;

28.5. informacija, kur galima rasti Priemonės įgyvendinimo taisykles;

28.6. paraiškų priėmimo būdai ir (arba) vieta (nuoroda į oficialų Mokėjimo agentūros interneto puslapį);

28.7. kita Mokėjimo agentūros nustatyta informacija.“

1.3. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Informacija apie paramos gavėjus (juridinius asmenis), dėl kurių Programos laikotarpiu priimti sprendimai skirti paramą, skelbiama Mokėjimo agentūros interneto svetainėje, nurodant paramos gavėjo pavadinimą, paramos priemonę, paramos paraiškos registracijos numerį, projekto pavadinimą ir skirtą paramos sumą, taip pat bendrą priimtų sprendimų skirti paramą skaičių ir bendrą skirtą paramos sumą. Informacija apie paramos gavėjus skelbiama siekiant viešo ir skaidraus Programos paramos lėšų panaudojimo. Informacija apie paramos gavėjus Mokėjimo agentūros interneto svetainėje skelbiama iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Mokėjimo agentūros interneto svetinėje skelbiama informacija apie paramos gavėjus, kuriems išmokėta parama, vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 59 straipsnio ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 111 straipsnio nuostatomis.“

1.4. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Į projektų atrankos komitetų institucinę sudėtį įtraukiami VI atstovai, Mokėjimo agentūros atstovai (kai projektų atrankos komitetai sudaromi Mokėjimo agentūroje). Į projektų atrankos komiteto sudėtį gali būti kviečiami ir ekspertai, kurių atranka ir dalyvavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertais). Bendradarbiavimas su ekspertais vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos partnerių ir ekspertų etikos kodekso, patvirtinto Įsakymu dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertais, nuostatų. Kuomet projektų atrankos komitetai sudaromi Mokėjimo agentūroje, vadovaujamasi Mokėjimo agentūros parengtais ir patvirtintais kolegialių organų grupių tvarkos aprašais, kurie parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos partnerių ir ekspertų etikos kodekso nuostatas, patvirtintas Įsakymu dėl bendradarbiavimo su partneriais ir ekspertaisVĮ ir ekspertų bendradarbiavimas grindžiamas šiais principais:“.

1.5. Pakeičiu 98.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.1 atvirumo – siekiant užtikrinti priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-ių), ir (arba) veiklos, pagal kurią (-ias) pateikti projektai, valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti;“.

1.6. Pakeičiu 98.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.2. viešumo ir skaidrumo – bendradarbiavimas yra viešas, nuolat supažindinant visuomenę ir interesų grupes su formuojama žemės ūkio ir kaimo plėtros politika;“.

1.7. Pakeičiu 98.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.3. efektyvumo – ekspertai į priemonės (-ių) ir (arba) veiklos srities (-ių), ir (arba) veiklos, pagal kurią (-ias) pateikti projektai, sričių tikslų įgyvendinimą įtraukiami pagal savo kompetenciją ir dėl esminių kausimų;“.

1.8. Pakeičiu 98.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.4. nešališkumo ir objektyvumo –  pareigas atlikti laikantis aukščiausių patikimumo, nešališkumo standartų.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 98.5 papunktį.

1.10. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukiami VI atstovai, suteikiant jiems balsavimo teises, ir kai yra poreikis, ekspertai, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis. Sudarant projektų atrankos komitetą, turi būti siekiama užtikrinti, kad jo nariai turėtų pakankamai žinių bei patirties, būtinų rekomendacijoms dėl svarstomų paramos paraiškų atrankos pateikti.“

1.11. Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101. Projektų atrankos komitetas dirba pagal savo darbo reglamentą, kuris tvirtinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą projektų atrankos komiteto pavyzdinį darbo reglamentą. Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas tvirtinamas pirmajame komiteto posėdyje. Visi projektų atrankos komiteto posėdžiai protokoluojami.“

1.12. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Šio skirsnio nuostatos taikomos projektams, dėl kurių priimtas sprendimas skirti paramą pagal šias Programos priemones: priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritims „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“, „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“, priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sričiai „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, priemonei „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritims „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, „Parama investicijoms, susijusioms su žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities veikloms „Parama žemės konsolidacijai“, „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, „Parama miškų infrastruktūrai“, veiklos srities „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms, susijusioms su agroaplinkosaugos ir klimato kaitos tikslais“ veikloms „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“, „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, priemonei „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ veiklai „Parama biodujų gamybai“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritims „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritims „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sričiai „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“, priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritims „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, priemonės „LEADER“ veiklos sritims „Parengiamoji parama“ ir „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programą“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.10 papunkčiuose įtvirtintos nuostatos įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 11 d. 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas