Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ PLĖTROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. 910

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Nacionalinės plėtros įstaigos skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus pavesti finansų įstaigai arba panaikinti pavedimą vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. rugsėjo  12 d. nutarimu
Nr. 910

 

NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS SKATINAMOJO FINANSAVIMO POREIKIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1Nacionalinės plėtros įstaigos skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojamas nacionalinės plėtros įstaigos (toliau – NPĮ) skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo (toliau – poreikio vertinimas) ir poreikio vertinimo peržiūros organizavimas ir apimtis.

2Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme.

3Poreikio vertinimas atliekamas siekiant nustatyti finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumą ir (ar) neoptimalumą, apskaičiuoti investicijų poreikį srityse, kurių plėtrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu būtina skatinti (toliau – sritis). Poreikio vertinimas atliekamas tuo atveju, kai numatomos naujos finansiškai gyvybingos investicijos, kurioms neteikiamas pakankamas finansavimas iš rinkos šaltinių. Tuo atveju, kai, vadovaujantis Europos Sąjungos ar kitais teisės aktais, yra atliktas išankstinis finansinių priemonių (ex-ante) vertinimas arba kiti vertinimai, kuriuos atlikus nustatytas finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas ir apskaičiuotas investicijų poreikis, poreikio vertinimas neatliekamas.

4Poreikio vertinimą gali inicijuoti už tam tikrą sritį atsakinga ministerija, NPĮ ir (ar) NPĮ statuso siekianti finansų įstaiga, apie tai informuodamos Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, arba Finansų ministerija.

5Poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą organizuoja Finansų ministerija įtraukdama atsakingos (-ų) už tam tikrą (-as) sritį (-is) ministerijos (-ų) atstovus ir (arba) skatinamąsias finansines priemones įgyvendinančių institucijų atstovus.

6Atliekant poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą, jei reikia, stebėtojų teisėmis gali dalyvauti socialinių ekonominių partnerių, kitų valstybės institucijų atstovai, ekspertai. 

7Poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą atlieka Finansų ministerijos iš Aprašo 5 punkte nurodytų institucijų paskirta atsakinga institucija (toliau – atsakinga institucija). Atsakinga institucija poreikio vertinimo ir poreikio vertinimo peržiūros rezultatus pateikia Finansų ministerijai, o ši juos viešina savo interneto svetainėje.

8Poreikio vertinimui ir poreikio vertinimo peržiūrai atlikti atsakinga institucija gali pasitelkti išorės ekspertus.

9Poreikio vertinimas apima:

9.1.   skatinamųjų finansinių priemonių, kurias numatoma siūlyti įgyvendinti, poreikio ir įgyvendinimo sąlygų vertinimą;

9.2.   siūlomos skatinamajai finansinei priemonei įgyvendinti sumos ir numatomo sverto efekto vertinimą;

9.3.   tikslinės galutinių naudos gavėjų grupės nustatymą;

9.4.   skatinamosios finansinės priemonės poveikio tam tikros (-ų) srities (-čių) strateginiams tikslams nustatymą.

10Atsakinga institucija informuoja Finansų ministeriją apie reikalingą poreikio vertinimo peržiūrą paaiškėjus vienam ar keliems iš šių atvejų:

10.1.  reikšmingai pasikeitus rinkos sąlygoms, kurioms esant buvo nustatytas finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas;

10.2.  pasikeitus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar tam tikros srities, kurioje vykdoma skatinamojo finansavimo veikla, teisiniam reglamentavimui, kuris galėtų turėti įtakos poreikio vertinimo rezultatams;

10.3.  pasikeitus kitoms sąlygoms, kurios galėtų turėti įtakos poreikio vertinimo rezultatams.

––––––––––––––––––––