TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 2 d. Nr. 5-216

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 5-281 „Dėl savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                      Tomas Raulinavičius

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 5-216

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato šios Komisijos paskirtį, funkcijas, narių teises ir pareigas, darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką ir kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.

2. Komisijos paskirtis – užtikrinti Tauragės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)  teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

3Komisija sudaroma Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.

4. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą, skiria iš komisijos narių sekretorių, kuris yra savivaldybės administracijos atstovas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius atlieka Komisijos pirmininko funkcijas.

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, bei kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1.  kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;

6.2. surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;

6.3. nagrinėja prašymus (1 ir 2 priedai) ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;

6.4 nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo;

6.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) informavimo apie vaiko atvykimą į Centrą dienos, surenka ir Centrui Įstatymo 22 straipsnyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

6.6. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;

6.7. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

6.8. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

6.9. teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl prevencinio darbo gerinimo savivaldybėje;

6.10. nagrinėja prašymus dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šeimoms ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl sprendimo priėmimo;

6.11. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7. Komisijos nariai turi teisę:

7.1. teikti Komisijos pirmininkui pastabas ir pasiūlymus dėl Komisijos darbo tobulinimo;

7.2. susipažinti su mokyklų vaiko gerovės komisijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateikta informacija, reikalinga Komisijos funkcijoms vykdyti ir sprendimams priimti;

7.3. dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, susipažinti su šių komisijų turima dokumentacija Komisijos svarstomais klausimais;

7.4. teikti siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo.

8. Komisijos nariai privalo:

8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei negali dalyvauti, apie tai informuoja Komisijos pirmininką ne vėliau kaip likus dienai iki posėdžio;

8.2. laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (priedas Nr. 3).

8.3. gerbti posėdžiuose dalyvaujančių asmenų orumą ir teises.

9. Kiekvienas Komisijos narys gali inicijuoti posėdžio darbotvarkės papildymą, t. y. prieš posėdį Komisijos pirmininkui pateikti pasiūlymų. Dėl darbotvarkės pakeitimo ir papildymo sprendžia Komisija balsavimu.

10. Komisijos darbui vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jo nesant, pirmininkauja Komisijos balsų dauguma išrinktas pavaduojantis narys.

11. Komisijos pirmininkas:

11.1. rengia posėdžių darbotvarkę, inicijuoja ir koordinuoja metinio veiklos plano bei veiklos ataskaitos rengimą;

11.2. rengia posėdžių medžiagą;

11.3. organizuoja posėdžius, apie posėdžio datą ir laiką ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius ir elektroniniu paštu arba raštu kviečia kitus posėdžio dalyvius. Kartu su kvietimu dalyvauti posėdyje Komisijos nariams pateikia posėdžio darbotvarkę ir aktualią posėdžiui informaciją. Kuria nuorodas nuotoliniams pasitarimams ir jas siunčia Komisijos nariams ir suinteresuotiems asmenims;

11.4. supažindina suinteresuotus asmenis su Komisijos priimtais sprendimais, prireikus pateikia kopijas ar išrašus;

11.5. vadovaudamasis posėdžio nutarimais rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo,  koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų šeimoms teikimo;

11.6. rengia prašymą, teikia surinktus dokumentus elektroninėmis priemonėmis Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai gauti išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

11.7. parengia kreipimąsi į švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotą instituciją, atsakingą už vaikų socializacijos centro parinkimą dėl Centro, kuriame gali būti apgyvendinamas vaikas, parinkimo ir surenka visus reikiamus dokumentus.

12. Komisijos sekretorius protokoluoja posėdžius.

13. Kai Komisijos darbe dėl svarbių priežasčių nedalyvauja sekretorius, jo funkcijas atlieka kitas posėdžio metu Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisija prašymus nagrinėja uždarame posėdyje, kuris vyksta tiesioginiu, mišriu arba nuotoliniu būdu. Posėdžiai organizuojami pagal poreikį (gavus prašymą dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, panaikinimo ir kt. atvejais). Gali būti organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai arba pasitarimai (prireikus skubių veiksmų ir sprendimų).

15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

16. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs prašymą skirti, pakeisti, pratęsti ar panaikinti vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę (toliau – prašymas), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas jį perduoda Komisijai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

17. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus Reglamento 18 punkte nurodytus atvejus, surenka informaciją, būtiną siūlymui parengti bei savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui priimti.

18. Jeigu vaiko elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, savivaldybės administracijos direktorius sprendimą priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Gavus informaciją, jog vaiko elgesys kelia pavojų gyvybei, nedelsiant informuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius ir kiti specialistai, teikiantys pagalbą šeimai.

19. Kai rengiamasi svarstyti vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą, surinkta reikalinga informacija ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki posėdžio pateikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos atsakingo asmens išvadai gauti.

20. Jei posėdyje nedalyvauja asmenys, kurių dalyvavimas yra privalomas, Komisijos pirmininkas atideda posėdį ir raštu įspėja nedalyvavusius asmenis, kad kitame posėdyje sprendimas gali būti priimtas ir jiems nedalyvaujant.

21. Komisijos posėdyje privalo dalyvauti vaikas, išskyrus Įstatymo 6 dalyje nurodytus atvejus, vaiko atstovai pagal įstatymą, mokyklos, kurioje ugdomas vaikas, Vaiko gerovės komisijos narys, prašymą pateikęs asmuo (išskyrus atvejus, kai prašymą pateikė teismas), atvejo vadybininkas, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas ir Centro atstovas (kai vaikui buvo paskirta vidutinės priežiūros priemonė). Posėdyje taip pat turi teisę dalyvauti ir kiti suinteresuoti kviestiniai asmenys.

22. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti tik svarstant tą posėdžio klausimą, į kurio svarstymą yra pakviesti. Jie neturi balsavimo teisės.

23. Komisijos posėdyje turi būti išklausoma vaiko ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonė dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo.

24. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio, vaikas gali nedalyvauti Komisijos posėdyje, tačiau tokiu atveju vaiko nuomonė turi būti iš anksto išklausyta valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos. Asmenų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, nuomonę išklauso ir išvadą dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių jiems skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo teikia Komisijos įgaliotas asmuo. Ši nuomonė įvertinama Komisijos posėdyje. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija taip pat išklauso vaiko nuomonę, kai vaikas vengia dalyvauti Komisijos rengiamame posėdyje, ir apie ją informuoja posėdžio dalyvius.

25. Komisijos posėdžio metu pristatoma švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos išvada dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ar pratęsimo. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas raštu pateikia išvadą dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo. Pateikta išvada posėdžio metu gali būti patikslinta arba papildyta.

26. Komisija, įvertinusi išsakytas nuomones, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos pateiktas išvadas, informaciją apie vaiko priežiūros ir gyvenimo sąlygas, vaiko sveikatos būklę bei specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko atstovų pagal įstatymą teisių įgyvendinimą ir pareigų vykdymą, vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą teikiamas socialines paslaugas ir kitą pagalbą ar jos poreikį, vaikui skirtą Baudžiamajame kodekse nustatytą auklėjamojo poveikio priemonę ir kitą surinktą informaciją, balsų dauguma priima siūlymą dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo, vaiko vidutinės priežiūros priemonės pakeitimo ar panaikinimo, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo, kitų pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą, skyrimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą koordinuosiančios institucijos (toliau – koordinuojanti institucija) paskyrimo.

27. Siūlymas dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo ar pratęsimo priimamas tada, kai gaunamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos pritarimas. Jeigu gaunamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos nepritarimas, svarstomas siūlymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo.

28. Komisija, priėmusi sprendimą teikti siūlymą skirti, pratęsti, pakeisti ar panaikinti minimalias priežiūros priemones vaikui, kartu priima siūlymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo šeimai ir numato šių priemonių galimus teikėjus, atsakingus asmenis ir koordinuojančią instituciją.

29. Komisijos posėdyje rašomas posėdžio protokolas. Protokolo surašymo tikslais daromas garso įrašas, kuris vėliau, surašius protokolą, sunaikinamas. Šiame protokole turi būti nurodytos esminės prašymo nagrinėjimo aplinkybės, posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, klausimus pateikę pranešėjai, kalbėtojai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos  išvada, priimtas siūlymas, balsavimo rezultatai ir šio Reglamento 21 ir 22 punktuose nurodytų posėdžio dalyvių atskirosios nuomonės. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Pasiūlymus dėl Reglamento papildymo ar pakeitimo teikia Komisijos nariai.

31. Komisijos sudėtis ir Reglamentas gali būti papildomi arba keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

 

_________________________________________________________________________________________

(prašymą pateikiančio asmens vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

Tauragės rajono savivaldybės

administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

_________________________________________________________________________________________

(skirti/pakeisti/pratęsti/panaikinti minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę)

 

____________________________

(data)

Tauragė

 

Prašau mano sūnui/dukrai, globotiniui (-ei) _____________________________________________,

(pabraukti)                                                                                      (vaiko vardas ir pavardė)

gim._________________, gyv. _____________________________________________________,

(gimimo data)                                                        (namų adresas)

 

besimokančiam(iai)_______________________________________________________________,

(mokymosi įstaiga, klasė)

 

skirti/ pakeisti/ pratęsti/ panaikinti minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę, nes ________________________________________________________________________________

(pagrindžiama, kodėl prašoma skirti/pakeisti/pratęsti/panaikinti minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tvirti

Tvirtinu, kad mano nurodyti duomenys yra teisingi.

Sutinku, kad skirdami/pakeisdami/pratęsdami/panaikindami vaiko minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nariai susipažintų su būtina apie mano vaiką (globotinį(-ę) informacija. nu, kad mano nurodyti duomenys yra teisingi.

Sutinku, kad skirdami/pakeisdami/pratęsdami/panaikindami vaiko minimalios (vidutinės)

 

mano vaiką (globotinį(-ę) informacija.

___________________

_______________________________

(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

2 priedas

 

 

__________________________________________________________________________

(prašymą teikiančios institucijos pavadinimas, blankas su rekvizitais )

 

Tauragės rajono savivaldybės

administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

_________________________________________________________________________________________

(skirti/pakeisti/pratęsti/panaikinti minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę)

 

____________________________

(data)

Tauragė

 

Vadovaudamasis(-si) Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,

prašau ____________________________________________________________________________________,

(vaiko vardas ir pavardė)

 

gim._________________, gyv. ______________________________________________________,

(gimimo data)                                                        (namų adresas)

 

_______________________________________________________________________________________________,

(ugdymo įstaigos pavadinimas ir klasė, mokymosi programa)

 

____________________________ minimalios (vidutinės) priežiūros priemonę(-es).

(skirti / pakeisti / pratęsti / panaikinti)

 

________________________________________________________________________________________________

(tėvų vardai, pavardės, gimimo datos, telefonų numeriai, šeimos sudėtis: pilna, nepilna šeima, gyvena su patėviu ir t. t.)

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

(prašymo pateikimo motyvai: vaiko pažangumas ir lankomumas, įtraukimas į NEMIS sistemą, įstaigoje teikta pagalba vaikui ir šeimai, darbas su šeima, svarstymas įstaigos Vaiko gerovės komisijoje, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl pagalbos teikimo vaikui)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.   Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija (jei yra);

2.   Vaiko charakteristika;

3.   Kita aktuali informacija.

 

 

_______________________________________

__________________

_________________________

(įstaigos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjas vardas ir pavardė, tel.nr., el. p.)

 

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento

3 priedas

 

KONFIDENCIALUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PASIŽADĖJIMAS

 

20 __ m. _____________ __ d.

Tauragė

Aš, _____________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

būdamas (-a) Vaiko gerovės komisijos nariu (-e) ar kviestiniu asmeniu,

1.   pasižadu:

1.1.      saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dalyvaujant Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

1.2.      man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

2.   man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1.      informacija, kurios konfidencialumo neatskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.2.      svarstomos šeimos asmeninio gyvenimo informacija;

3.   pranešti Komisijos pirmininkui ir/arba duomenų apsaugos specialistui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________ _______________________________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)