TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-13 „DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALISTŲ PRITRAUKIMO Į TELŠIŲ RAJONĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOׅ“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. T1-363

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Trūkstamų specialistų pritraukimo į Telšių rajoną tvarkos aprašą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl trūkstamų specialistų pritraukimo į Telšių rajoną tvarkos aprašą patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. trūkstamas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariato specialistas: statutinis valstybės tarnautojas, kuris pretenduoja užimti laisvą pareigybę Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariate, kuri iki tol ne mažiau kaip tris mėnesius buvo neužimta ir dėl kurios užėmimo per nurodytą terminą įstaigos vadovas ėmėsi visų protingų priemonių pretendentui rasti. Trijų mėnesių terminas netaikomas prašymams pripažinti specialistą trūkstamu, kai prašymas teikiamas dėl stipendijos skyrimo šio Aprašo 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. trūkstamas Telšių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos specialistas, asmuo, kuris pretenduoja užimti laisvą pareigybę Telšių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoje – šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, akušerio, kuri iki tol ne mažiau kaip tris mėnesius buvo neužimta ir dėl kurios užėmimo per nurodytą terminą įstaigos vadovas ėmėsi visų protingų priemonių pretendentui rasti. Trijų mėnesių terminas netaikomas prašymams pripažinti specialistą trūkstamu, kai prašymas teikiamas dėl rezidentūros studijų apmokėjimo šio Aprašo 10.3 papunktyje nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 3.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.2. asmuo, kuris pretenduoja užimti laisvą nekonkursinę pareigybę Telšių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigoje, kuriai užimti iki tol neatsirado nė vieno pretendento po antrąkart paskelbtos atrankos ir dėl kurios užėmimo įstaigos vadovas ėmėsi visų protingų priemonių pretendentui rasti.“

4. Papildyti 11.2 papunkčiu:

11.2. stipendija Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą trūkstamą pedagoginę specialybę studijuojančiam studentui – 250 Eur per mėnesį (10 mėnesių per metus, išskyrus akademines atostogas). Stipendija skiriama paskutinius dvejus studijų metus. Studentas, pasinaudojęs skatinimo priemone pagal šį punktą, įsipareigoja po studijų baigimo įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo darbo pradžios, ne mažesniu kaip 0,5 etato krūviu. Jeigu dėl tam tikrų pateisinamų aplinkybių negali dirbti (pvz.: nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaiko priežiūrai ir kt.), laikotarpis atitinkamai pratęsiamas.“

5. Papildyti 231 punktu:

231. Jei asmuo, pasinaudojęs šio Aprašo 9.1, 10.3 ir 11.2 papunkčiuose nurodyta skatinimo priemone, per vienerius metus po studijų baigimo neįdarbinamas įstaigoje, kuri teikė prašymą pripažinti specialistą trūkstamu, dėl šios įstaigos kaltės (pvz. nėra laisvos darbo vietos, nėra etato ir kt.) tokia įstaiga privalo grąžinti Administracijai visas asmeniui išmokėtas skatinimo priemonės lėšas. Negrąžinus lėšų savo noru, jos išieškomos teismine tvarka.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Kęstutis Gusarovas